Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

nevyhovuje žádosti paní XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
3

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc. č. 99/18 ostatní plocha o výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
4

nepřijímá nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc. č. 99/18 ostatní plocha o výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
5

nepřijímá nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o výměře 4 137 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
6

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o výměře 4 137 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
7

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
8

schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87 ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
9

schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/7 ostatní plocha) o výměře 787 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
10

nevyhovuje žádosti ČR – Ministerstva obrany o zařazení pozemků parc. č. 509/10 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. 323/13 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do předmětu směny dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
11

trvá na bezúplatném převodu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
12

nevyhovuje žádosti ČR - Ministerstva obrany o směnu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany za pozemky parc. č. 509/6 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 1995/2 ostatní plocha o výměře 973 m2 a parc. č. 1995/15 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
13

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostatní plocha o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 ostatní plocha o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
14

revokuje usnesení ZMO ze dne 17. 10. 2019, bod programu č. 3, bod 2.3. důvodové zprávy, ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
15

schvaluje darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
16

nevyhovuje nabídce společnosti Moravské železárny, a.s. na koupi pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m2, jehož součástí je budova s č.p. 240, občanské vybavení, pozemku parc. č. st. 480 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2, jehož součástí je budova č. p. 241, průmyslový objekt, pozemku parc. č. 404/173 ostatní plocha o výměře 5 474 m2 a části pozemku parc. č. 404/1 ostatní plocha o výměře 7 441 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Moravské železárny, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
17

nevyhovuje nabídce manželů XXXXX na koupi pozemků parc. č. 796/3 orná půda o výměře 216 m2 a parc. č. 797/1 zahrada o výměře 826 m2, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
18

nevyhovuje nabídce pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. 797/2 zahrada o výměře 208 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
19

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 703/3 ostatní plocha o výměře 2 544 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek parc. č. 703/21 orná půda o výměře 2 544 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
20

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o směnu pozemků parc. č. 1444/20 orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/1 zahrada) o výměře 782 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
21

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, obec Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 části pozemku parc. č. 874 orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
22

revokuje usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 21, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
23

revokuje usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 23, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
24

nevyhovuje žádosti spolku Mladí konzervativci, z. s. o směnu části pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/45 ostatní plocha) o výměře 538 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha (dle GP díl ,,e“ ostatní plocha) o výměře 227 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o výměře 336 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/44 ostatní plocha) o výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
25

schvaluje směnu pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu zjištěných cen pozemků ve výši 15 610,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
26

revokuje usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.8. důvodové zprávy, ve věci schválení směny pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
27

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 475/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 475/101 orná půda, díl „a“) o výměře 246 m2 a části pozemku parc. č. 475/44 orná půda (dle GP parc. č. 475/101 orná půda, díl „b“) o výměře 352 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Stáj Hošková s.r.o., za pozemek parc. č. 475/39 ostatní plocha, pozemek parc. č. 475/62 orná půda a část pozemku parc. č. 475/54 orná půda (dle GP parc. č. 475/103 orná půda) o výměře 65 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
28

nevyhovuje žádosti Olomouckého kraje o darování částí pozemku parc. č. 575/11 ostatní plocha o celkové výměře 213 m2 a části pozemku parc. č. 478/4 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému kraji, do hospodaření Sociálních služeb pro seniory, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
29

schvaluje darování pozemku parc. č. 291/37 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 
30

nevyhovuje žádosti Společenství vlastníků jednotek domu B. Němcové 9, Olomouc. o prodej části pozemku parc. č. 422 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.


 
31

nevyhovuje žádosti XXXXX o prodej pozemku parc. č. 158/4 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.


 
32

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.


 
33

nevyhovuje žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 815 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
34

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 800 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
35

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 555 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
36

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 933 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.


 
37

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 2 000 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.


 
38

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.


 
39

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 101/16 ostatní plocha o výměře 99 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.


 
40

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.


 
41

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 100 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31.


 
42

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o snížení výše kupní ceny pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.


 
43

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/3 ostatní plocha) o výměře 23 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 44 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32.


 
44

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1721/67 ostatní plocha o 173 m2 a parc. č. 1721/69 ostatní plocha o výměře 421 m2 (oba dle GP parc. č. 1721/69 ostatní plocha) o celkové výměře 594 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Htech cz s.r.o. za kupní cenu ve výši 466 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33.


 
45

nevyhovuje žádosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově o směnu pozemku parc. č. 31 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.


 
46

schvaluje prodej pozemku parc. č. 31 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc Královské kanonii premonstrátů na Strahově za kupní cenu ve výši 37 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.34.


 
47

schvaluje prodej pozemku parc. č. 4/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 34 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35.


 
48

nevyhovuje žádosti společnosti Agentura Rubico, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1133/1 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.


 
49

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1133/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1133/4 ostatní plocha) o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti Agentura Rubico, s.r.o. za kupní cenu ve výši 23 965,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.36.


 
50

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 49 m2 a parc. č. 651/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 83 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti SIBOM, s.r.o. za kupní cenu ve výši 329 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37.


 
51

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 637/7 ostatní plocha) o výměře 127 m2 a parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 647/8 ostatní plocha) o výměře 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 321 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37.


 
52

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům XXXXX do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 43 926,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.38.


 
53

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o snížení kupní ceny pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, v jejich vlastnictví, na částku 1 200,- Kč/m2 – 1 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.38.


 
54

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1208/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.39.


 
55

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1201/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40.


 
56

schvaluje změnu náležitostí smlouvy u prodeje částí pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „a“ zast. pl.) o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „b“ zast. pl.) o výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům Oldřichu a Vlastě Koudelovým do společného jmění manželů spočívající v zatížení prodeje DPH ve výši 21% dle důvodové zprávy bod č. 2.41.


 
57

schvaluje podepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnictví ve prospěch zemřelých s dědicem XXXXX k pozemku parc. č. 809/8 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a s dědicem XXXXX k pozemku parc. č. 809/6 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu