Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. arch. Jiří Šobr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Regulační plán Teichmannova - Peškova

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu Teichmannova - Peškova, které je přílohou tohoto usnesení


 
3

ověřilo tímto, že regulační plán Teichmannova - Peškova není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 3, vydané dne 25.2.2019

3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn

4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

5. s výsledky projednání


 
4

vydává v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) regulační plán Teichmannova - Peškova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení


 
5

ruší  OZV č. 5/2005 o závazné částí regulačního plánu Sídliště „Povel – Čtvrtky“


 
6

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu Teichmannova - Peškova veřejnou vyhláškou

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Přílohy:
příloha: I_B_1_HLAVNI_VYKRES_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: I_B_2_VYKRES_KONCEPCE_DOPRAVA_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: I_B_3_VYKRES_KONCEPCE_TI-VODNI_HOPDODARSTVI_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: I_B_4_VYKRES_KONCEPCE_TI-ENERGETIKA_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: I_B_5_VYKRES_VPS_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: II_B_1_KOORDINACNI_VYKRES_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: II_B_2_VYKRES_MAJETKOPRAV_VZTAHU_RP-TEICHMANNOVA
(stránkový dokument)
příloha: II_B_3_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU
(stránkový dokument)
příloha: Příloha č. 1 usnesení - RP Teichmannova návrh rozhodnutí o námitkách
(stránkový dokument)
příloha: RP Teichmannova-Peškova-k vydání-srpen 2019
(stránkový dokument)
příloha: RP Teichmannova-Peškova-odůvodnění-k vydání-srpen 2019
(stránkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu