Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: RNDr. Jana Matzenauerová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Spolek Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh


 
2

schvaluje záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 04148002, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 ("Spolek") na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje účast a majetkový vstup města Olomouce do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 ("Společnost")


 
4

schvaluje vystoupení města Olomouce ze Spolku podle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení k poslednímu dni roku 31.12.2019


 
5

schvaluje smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako předávajícím a městem Olomouc jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení a jejímž předmětem je koupě 98 953 akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 1 484 295,- Kč


 
6

schvaluje smlouvu mezi akcionáři Společností, jejíž návrh tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení


 
7

ukládá podepsat smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem a městem Olomouc a smlouvu mezi akcionáři Společností

T: 13. 12. 2019

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu