Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje koupi pozemku parc. č. 1736/61 orná půda o výměře 3145 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu ve výši 97.000,-Kč stanovenou znaleckým posudkem,


 
3

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na pozemek parc. č. 1422/2 trvalý travní porost o výměře cca 76 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,


 
4

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na pozemek parc. č. 243/20 orná půda o výměře cca 32 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,


 
5

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1555/1 orná půda o výměře cca 120 m2 a pozemku parc. č. 1541 ostatní plocha o výměře 27 m2 oba v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,


 
6

schvaluje budoucí koupi části pozemku parc. č. 530/1 ostatní plocha o výměře cca 46 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví XXXXX (podíl 2/3), XXXXX (podíl 1/6) a XXXXX (podíl 1/6), za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu