Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení evidence majetku

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

revokuje usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5, bod 65 důvodové zprávy, ve věci schválení darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

revokuje usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu č. 3, bod 39 důvodové zprávy, ve věci schválení změny smluvních podmínek u darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
3

schvaluje darování pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
4

schvaluje neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví XXXXX, stojící na pozemku parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
5

revokuje usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018, bod programu č. 3, bod 2.4. důvodové zprávy, ve věci schválení koupě pozemku parc. č. 475/100 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
6

nevyhovuje nabídce manželů XXXXX na koupi pozemku parc. č. 223 zahrada o výměře 1 784 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4.


 
7

nevyhovuje nabídce paní XXXXX na koupi části pozemku parc. č. 210/4 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.


 
8

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2, na němž stojí stavba č.p. 91, 92, 93, 94 a 95, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 718 494,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
9

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 119/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2, na němž stojí stavba č.p. 86, 87, 88, 89 a 90, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 587.056,- Kč. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
10

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
11

nevyhovuje žádosti společnosti Hošek property s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha o výměře 558 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1610 ostatní plocha o výměře 525 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Hošek property s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.7.


 
12

schvaluje směnu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.


 
13

schvaluje směnu pozemku parc. č. 5/32 ostatní plocha o výměře 65 m2, pozemku parc. č. 5/34 ostatní plocha o výměře 500 m2 a části pozemku parc. č. 5/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/63 ostatní plocha) o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A za části pozemku parc. č. 5/23 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/61 ostatní plocha o výměře 96 m2 a parc. č. 5/62 ostatní plocha o výměře 9 m2) o celkové výměře 105 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A doplatek cenového rozdílu ve výši 204.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.


 
14

nevyhovuje žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.


 
15

nevyhovuje žádosti společnosti Kromexim a.s. Kroměříž o prodej pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.


 
16

nevyhovuje žádosti společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r. o. o prodej částí pozemku parc. č. 1076 ostatní plocha o celkové výměře 263 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.


 
17

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.


 
18

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 1 063 m2, parc. č. 913/42 orná půda o výměře 620 m2 a parc. č. 2118 ostatní plocha o výměře 868 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.


 
19

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.


 
20

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 607/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.


 
21

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 859 orná půda o výměře 271 m2 a parc. č. 857 ostatní plocha o výměře 75 m2 a pozemku parc. č. 858 ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.


 
22

revokuje usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018, bod programu č. 3, bod 2.23 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/50 ostatní plocha) o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 59 614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.17.


 
23

schvaluje prodej pozemku parc. č. 48/7 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti ELPREMO, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 111 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.18.


 
24

schvaluje prodej pozemků parc. č. 388/23, parc. č. 388/67 a parc. č. 388/69, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti První hanácká BOW, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 26 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.19.


 
25

schvaluje prodej pozemků parc. č. 812/94 a parc. č. 812/95, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 16 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.20.


 
26

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 386/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 386/14 ostatní plocha) o výměře 1 143 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti STELO OIL spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 464 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.21.


 
27

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 841/110 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/168 ostatní plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti S.O.S. akciová společnost, Olomouc za kupní cenu ve výši 169 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.22.


 
28

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1146 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. e. 57, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP parc. č. 1856/17 zahrada) o výměře 358 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 165 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.23.


 
29

schvaluje darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 1 až 3 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy do vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
30

schvaluje darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 4 až 10 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, do vlastnictví Vlastivědného muzea v Olomouci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu