Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

schvaluje nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově č. p. 1234, výroba, stojící na pozemcích parc. č. st. 180/45 a parc. č. st. 2407, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje nepřijetí nabídky pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. st. 180/45 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
3

schvaluje neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví společnosti CAPITAL SECURITY s.r.o., stojící na pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
4

revokuje usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.2 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména komunikace, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, stavba ve vlastnictví převodce – podzemní telekomunikační vedení, a stavby jiného vlastníka – zejména vjezdy, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, plynovod a horkovod, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
5

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
6

revokuje usnesení ZMO dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod 2.4. důvodové zprávy ve věci schválení koupě pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, pozemku parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc. č. 529/1 ostatní plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
7

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, pozemku parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc. č. 529/1 ostatní plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
8

schvaluje uzavření Dohody před uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3 důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
9

nevyhovuje žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 17 314 000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
10

nevyhovuje žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 14 015 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
11

schvaluje koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti FORME ITALIA s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 970 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
12

schvaluje koupi pozemku parc. č. 265/527 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a pana XXXXX(ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 2 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
13

schvaluje darování ideálního podílu o velikosti 2/5 pozemku parc. č. 90/4 trvalý travní porost v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
14

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní pozemek) o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina, jehož součástí je stavba kamenného krytí nad studánkou, s výklenkem, výpustí a kamennými schody ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina ve vlastnictví obce Cholina s tím, že statutární město Olomouc uhradí obci Cholina doplatek cenového rozdílu ve výši 109.641,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
15

nevyhovuje žádosti obce Cholina o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví obce Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
16

schvaluje prodej pozemku parc. č. 15/21 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 48 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
17

nevyhovuje žádosti manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
18

nevyhovuje žádosti pana XXXXXa pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha o výměře 19 m2 a pozemku parc. č. 887/249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
19

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
20

schvaluje prodej pozemků parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pobočnému spolku Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 148 095,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
21

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 26 562,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
22

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželůmXXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 24 917,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
23

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 28 536,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
24

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 31 826,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
25

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
26

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 19 653,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
27

schvaluje prodej pozemku parc. č. 887/158 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti Středomoravská kapitálová s.r.o. za kupní cenu ve výši 52 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
28

schvaluje prodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 344 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
29

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/14 lesní pozemek) o výměře 4 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy obci Příkazy za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
30

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 44/3 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 147 m2 a parc. č. 45/3 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní XXXXX za kupní cenu ve výši 23 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
31

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „a“ zast. pl.) o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „b“ zast. pl.) o výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
32

revokuje usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu 3, bod 1.24. důvodové zprávy, ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek) o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
33

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek) o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXXza kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu