Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

schvaluje nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově č. e. 3, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově č. e. 6, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 604 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
3

schvaluje nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
4

nepřijímá nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4.


 
5

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4.


 
6

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.


 
7

schvaluje koupi pozemku parc. č. 549/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 188 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
8

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o koupi pozemku parc. č. 549/2 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
9

schvaluje koupi pozemků parc. č. 590/8 o výměře 303 m2, parc. č. 590/26 o výměře 70 m2, parc. č. 590/27 o výměře 197 m2, parc. č. 590/29 o výměře 10 m2, parc. č. 590/30 o výměře 7 m2, parc. č. 590/31 o výměře 63 m2, parc. č. 590/32 o výměře 11 m2, parc. č. 590/38 o výměře 61 m2, parc. č. 590/39 o výměře 29 m2 a parc. č. 590/40 o výměře 10 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.


 
10

schvaluje koupi pozemku parc. č. 235/115 ostatní plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.


 
11

schvaluje koupi pozemků parc. č. 235/24 o výměře 434 m2 a parc. č. 235/27 o výměře 269 m2, vše orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.


 
12

souhlasí s uzavřením trojstranné dohody o převzetí závazků z kupní smlouvy č. OMAJ-SMV/KUP/001179/2016/Slo ze dne 9. 6. 2016 se společností Josef KVAPIL a.s. a společností EOLA s. r. o. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.10.


 
13

schvaluje změnu dohody o převzetí a změně závazku č. OMAJ-PR/DOH/001499/2015/Slo ze dne 17. 7. 2015, spočívající ve změně termínu pro vybudování dětského hřiště na částech pozemků parc. č. 1678/33 o výměře 95 m2, parc. č. 1678/231 o výměře 121 m2 a parc. č. 1678/230 o výměře 54 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pro umístění herního prvku – šplhací sestavy na části pozemku parc. č. 212/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, z 28. 2. 2019 na 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.11.


 
14

revokuje usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 11 důvodové zprávy, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TSR Czech Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.


 
15

schvaluje směnu pozemků parc. č. 2000 ostatní plocha a parc. č. 438/47 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/16 ostatní plocha) o výměře 357 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti TSR Czech Republic s.r.o. s tím, že společnost TSR Czech Republic s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 94 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.


 
16

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.


 
17

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 612/2 ostatní plocha a parc. č. 667/4 ostatní plocha, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.


 
18

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.


 
19

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda, parc. č. 581/2 orná půda, parc. č. 581/4 orná půda a parc. č. 504/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.


 
20

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda a parc. č. 581/4 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.


 
21

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 194/2 lesní pozemek o výměře 1 875 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 1.17.


 
22

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o výměře 93 m2 a části pozemku parc. č. 1934 ostatní plocha o výměře 8 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.


 
23

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 224/5 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19.


 
24

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 375 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.


 
25

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 439 zahrada o výměře 325 m2, parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2, části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 69 m2 a části pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.


 
26

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve výši 393 340,- Kč formou splátek dle důvodové zprávy bod č. 1.22.


 
27

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/55 orná půda) o výměře 97 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 202 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.23.


 
28

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/41 lesní pozemek) o výměře 63 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 11 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.


 
29

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek) o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.


 
30

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/39 lesní pozemek) o výměře 189 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXXza kupní cenu ve výši 30 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.


 
31

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/38 lesní pozemek) o výměře 151 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 25 375,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.


 
32

schvaluje prodej pozemku parc. č. 803/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana XXXXX, paní XXXXX a manželů XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 411 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 102 750,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 102 750,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 205 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.25.


 
33

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 10 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace, spolku ART RUBIKON z.s. za kupní cenu ve výši 31 325,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26.


 
34

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP parc. č. 239/2 ostatní plocha) o výměře 27 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 32 021,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
35

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1157/2 ostatní plocha) o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX, do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 11 930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
36

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1647/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha) o výměře 425 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 234 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.29.


 
37

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 390/3 zastavěná plocha) o výměře 12 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 27.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.30.


 
38

schvaluje prodej pozemku parc. č. 629/38 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 98.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.31.


 
39

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 615 ostatní plocha (dle GP parc. č. 615/2 ostatní plocha) o výměře 28 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 40 490,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.32.


 
40

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1796 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti RESTA s.r.o., za kupní cenu ve výši 252 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.33.


 
41

schvaluje prodej pozemku parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti Marzio,s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 480 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.34.


 
42

schvaluje prominutí části úhrady smluvní pokuty dle smlouvy č. MAJ-PR-VB/97/2011/S ze dne 20. 11. 2011 společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. ve výši 80 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy a požaduje úhradu části smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč po společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu