Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Jakub Miklas
Mgr. Jaroslav Rotter
Mgr. Martina Válková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti OI

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje převod projektové dokumentace, zpracování detailů k DSP a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci investiční akce „Protipovodňová opatření – II.B etapa – most Masarykova“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Povodí Moravy s.p. („nabyvatel“),


 
3

schvaluje směnu podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 383, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví obce Bystročice, za podíl id. 1/2 pozemku parc. č. 365/1, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví obce Bystročice do vlastnictví statutárního města Olomouc bez cenového doplatku,


 
4

schvaluje darování části pozemku parc. č. 322/3 (dle GP oddělený a nově označený pozemek parc. č. 322/12 o výměře 372 m2), orná půda, k.ú. Bystročice, obec Bystročice ve vlastnictví obce Bystročice do vlastnictví statutárního města Olomouce,


 
5

schvaluje budoucí koupi částí pozemků parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248/2 (oddělená část od pozemku parc. č. st. 248), oba ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, od společnosti ALTIUS INVEST s.r.o. v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po přeložení stavby stávajícího chodníku dle předběžného situačního nákresu, přičemž předmětem koupě budou části předmětných pozemků v rozsahu dle situačního nákresu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.597 Kč + DPH za 1m2.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu