Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-SMV/KUP/003408/2017/Val uzavřené dne 27. 2. 2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. spočívající ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu Ing. arch. Petra Leinerta dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
3

nevyhovuje žádosti pana Petra Sotorníka o prodej pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
4

nevyhovuje žádosti manželů Ing. Bc. Romana a Bc. Zdeňky Chrenkových o prodej části pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 560 m2 a části pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha o výměře 240 m2, obě v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.


 
5

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/8 díl ,,d“ ostatní plocha) o výměře 208 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/8 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům prof. MUDr. Tomáši Papajíkovi, CSc. a MUDr. Ivě Papajíkové do společného jmění manželů za kupní cenu celkem ve výši 474.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.


 
6

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/7 ostatní plocha) o výměře 132 m2, části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl ,,c“ ostatní plocha) o výměře 113 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/B,Olomouc, k.ú. Olomouc-město za kupní cenu celkem ve výši 536.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.


 
7

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/70 zahrada) o výměře 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana Mojmíra Doseděla, manželů Hany a Jindřicha ml. Skládalových do společného jmění manželů a manželů RNDr. Ivana a RNDr. Heleny Navrátilových do společného jmění manželů za kupní cenu celkem ve výši 153.612,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu Mojmíru Dosedělovi za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku manželům Haně a Jindřichu ml. Skládalovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku manželům RNDr. Ivanu a RNDr. Heleně Navrátilovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
8

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/11 zahrada) o výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů Hany a Jindřicha ml. Skládalových do společného jmění manželů a manželů Renaty a Jindřicha st. Skládalových do společného jmění manželů za kupní cenu celkem ve výši 879.614,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům Haně a Jindřichu ml. Skládalovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům Renatě a Jindřichu st. Skládalovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
9

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/69 zahrada) o výměře 252 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Wellnerova 558/4 za kupní cenu ve výši 785.614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
10

trvá na svém usnesení ze dne 19. 12. 2017 ve věci neschválení nabytí pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
11

schvaluje úplatný převod části pozemku parc. č. st. 1373 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
12

schvaluje koupi pozemku parc. č. 15 zahrada o výměře 644 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví paní Olgy Novotné (ideální podíl 1/6) a paní Ing. Blanky Paulinyové (ideální podíl 5/6) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 644 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
13

schvaluje koupi pozemku parc. č. 475/100 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví pana Radima Vychodila do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
14

nevyhovuje žádosti společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 239/1 orná půda o výměře 330 m2 a parc. č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
15

schvaluje koupi pozemku parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 180 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
16

schvaluje koupi pozemku parc. č. 762/63 ostatní plocha o výměře 571 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Petra Kochty do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
17

schvaluje koupi pozemku parc. č. 101/15 zahrada o výměře 786 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Štěpána Grygárka do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
18

schvaluje darování pozemku parc. č. 959/21 ostatní plocha o výměře 1 106 m2 včetně veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
19

schvaluje darování části pozemku parc. č. st. 1451 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 621 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č.p. 428, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní Martiny Koblihové (ideální podíl 455/4714), pana Pavla Kubáta (ideální podíl 489/4714), paní Kamily Machovské (ideální podíl 913/9428), paní Hany Rozsypalové (ideální podíl 455/4714), pana Davida Soviara (ideální podíl 811/9428), pana MUDr. Daniela Starečka (ideální podíl 391/4714), paní Ludmily Šmakalové (ideální podíl 35/2357), ze společného jmění manželů Anny a Stanislava Lapčíkových (ideální podíl 917/9428), ze společného jmění manželů Ing. Pavlíny a Ing. Stanislava Petrových (ideální podíl 933/9428), ze společného jmění manželů Heleny a PaedDr. Antonína Pospíškových (ideální podíl 232/2357), ze společného jmění manželů Mgr. Ivany a Prof., MUDr., CSc. Pavla Soviarových (ideální podíl 533/4714) a ze společného jmění manželů Hany a Karla Trnkalových (ideální podíl 35/2357) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
20

schvaluje darování části pozemku parc. č. st. 1452 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 622 ostatní plocha) o výměře 58 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č.p. 429, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní Zdenky Dolénkové (ideální podíl 183/1808), pana Mgr. Michala Kříže (ideální podíl 109/1130), paní Renaty Kupkové (ideální podíl 457/4520), paní Andrey Martinů (ideální podíl 109/1130), paní Miloslavy Pouzalové (ideální podíl 47/452), pana Ing. Jakuba Schulze (ideální podíl 417/9040), paní Mgr. Lucie Schulzové (ideální podíl 417/9040), paní Ludmily Šmakalové (ideální podíl 23/226), paní Renáty Veselské (ideální podíl 917/9040), ze společného jmění manželů Bohumily a Františka Látalových (ideální podíl 239/2260) a ze společného jmění manželů Hany a Karla Trnkalových (ideální podíl 45/452) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
21

schvaluje darování částí pozemku parc. č. st. 1453 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 623 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 624 ostatní plocha o výměře 23 m2) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 430, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní MUDr. Kateřiny Jarošové (ideální podíl 983/5386), pana Jonáše Nemeráda (ideální podíl 819/10772), paní Viktorie Nemerádové (ideální podíl 819/10772), pana Petra Schmidla (ideální podíl 440/2693), ze společného jmění manželů Mgr. Dity a Mgr. Martina Havelkových (ideální podíl 483/2693), ze společného jmění manželů Dagmar a Lumíra Koláčkových (ideální podíl 825/5386) a ze společného jmění manželů Marie a Jaromíra Štábových (ideální podíl 913/5386) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
22

schvaluje darování částí pozemku parc. č. st. 1454 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 625 ostatní plocha o výměře 42 m2 a parc. č. 626 ostatní plocha o výměře 33 m2) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 431, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní Hany Doleželové (ideální podíl 861/5065), paní Moniky Kováříkové (ideální podíl 836/5065), paní Pavlíny Sigmundové (ideální podíl 819/5065), paní Bc. Michaely Spívalové (ideální podíl 831/5065), ze společného jmění manželů Zuzany a Marka Vaculíkových (ideální podíl 879/5065) a ze společného jmění manželů DiS. Růženy a Ing. Libora Valentových (ideální podíl 836/5065) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
23

nevyhovuje žádosti společnosti Radio Haná, s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Radio Haná, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
24

nevyhovuje nabídce pana Vitaliy Zabirzhevskyy, pana Iegor Zabirzhevskyi a paní Galyny Goryacheva na směnu části pozemku parc. č. 516 zahrada o výměře 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Galyny Goryacheva za pozemek parc. č. st. 903 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 264 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a na uzavření soudního smíru dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
25

nevyhovuje žádosti pana Radoslava Přehnila, MBA o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
26

nevyhovuje žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2, parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2, parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. za pozemky parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemky parc. č. 275 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 276 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
27

schvaluje darování pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2, parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2, parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
28

nevyhovuje žádosti spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc - Černovír o bezúplatný převod pozemku parc. č. 261/4 trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 1105/4 ostatní plocha o výměře 607 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc – Černovír dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
29

nevyhovuje žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc o navrácení pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
30

revokuje usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě, ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
31

nevyhovuje žádosti manželů Jiřího a Renaty Markových zastoupených advokátem JUDr. Leošem Viktorinem o sepis souhlasného prohlášení jakožto podkladu k provedení zápisu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1248 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
32

nevyhovuje žádosti pana Jana Smékala o prodej pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
33

nevyhovuje žádosti pana Ronalda Ondreáše o prodej části pozemku parc. č. 863 ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 
34

nevyhovuje žádosti pana Jaroslava Vaško o prodej částí pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc. č. 397 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.


 
35

nevyhovuje žádosti společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 1348 ostatní plocha o výměře 780 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 1115/10 ostatní plocha o výměře 1320 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.


 
36

nevyhovuje žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1277 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.


 
37

nevyhovuje žádosti společnosti KILUS STORE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
38

nevyhovuje žádosti pana Jaroslava Škriby o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 – 1.500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
39

nevyhovuje žádosti společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 2 496 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
40

nevyhovuje žádosti pana Ing. Petra Hrubého, pana Petra Jakla, manželů Jaromíra a Gabriely Valentových, manželů Ing. Františka Frýborta a Ilony Zemanové, manželů Jiřího Husičky a Mgr. Alexandry Husičkové, Ph.D. a pana MUDr. Pavla Jakla o prodej pozemků parc. č. 94/2 ostatní plocha, parc. č. 96/2 ostatní plocha a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.


 
41

nevyhovuje žádosti paní Evy Čaníkové o prodej pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.


 
42

nevyhovuje žádosti manželů Anny a Jiřího Prečanových o prodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.


 
43

nevyhovuje žádosti manželů Miloše Zmeškala a Moniky Smékalové o prodej pozemku parc. č. 1029/13 zahrada a části pozemku parc. č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.


 
44

nevyhovuje žádosti společnosti CANIS SAFETY a.s. o prodej části pozemku parc. č. 808/3 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.


 
45

nevyhovuje žádosti pana Jiřího Krliše o prodej části pozemku parc. č. 876/1 lesní pozemek o výměře 600 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.


 
46

nevyhovuje žádosti společnosti Martin Buček AUTOSERVIS s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 670/49 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.


 
47

nevyhovuje žádosti pana Ing. Petra Baka o prodej pozemku parc. č. 92/5 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 1118/9 ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 122 m2 nebo 19 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.


 
48

nevyhovuje žádosti pana Ing. Petra Baka o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.


 
49

nevyhovuje žádosti pana Petra Masného o prodej pozemků parc. č. 351, parc. č. 352 a parc. č. 353/3, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.35.


 
50

nevyhovuje žádosti pana MUDr. Tomáše Musila o prodej části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 11,25 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.


 
51

nevyhovuje žádosti společnosti SYGNUM, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 388/71 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 502/6 ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 2.37.


 
52

schvaluje uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001455/2014/Slo ze dne 25. 6. 2014 uzavřené se spolkem Fond ohrožených dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.38.


 
53

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, oba v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME,s.r.o. za kupní cenu ve výši 13 750 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.39.


 
54

nevyhovuje žádosti pana Petra Krátkého o prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 15 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40.


 
55

schvaluje prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Sylvě a Petru Krátkým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 393 340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40.


 
56

nevyhovuje žádosti společnosti AŽD Praha s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 444/2 a parc. č. 444/3, oba zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.40.


 
57

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/54 orná půda) o výměře 4 475 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Maestra Development s.r.o. za kupní cenu ve výši 8 765 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.41.


 
58

nevyhovuje žádosti pana Ing. Tomáše Pospíšila o prodej částí pozemku parc. č. 700/7 orná půda o celkové výměře 8 376 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41.


 
59

nevyhovuje žádosti manželů Ing. Martina MBA a Mgr. Ester MBA Rážových o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 8 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41.


 
60

nevyhovuje žádosti paní Andrey Rábové o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 324 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41.


 
61

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví paní Ludmily Hejzlarové a paní Vladimíry Hejzlarové za kupní cenu ve výši 5.700,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní Ludmile Hejzlarové za kupní cenu ve výši 2.850,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní Vladimíře Hejzlarové za kupní cenu ve výši 2.850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.42.


 
62

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 90/32 (dle GP parc. č. 90/69) ostatní plocha o výměře 114 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 205 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.43.


 
63

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Jaromíru a Petře Holubovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.44.


 
64

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 347 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. 619 vodní plocha (dle GP parc. č. st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č. 619/2 vodní plocha o výměře 32 m2) o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 607 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 349 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 34 864,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.45.


 
65

schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, na kterých se nachází stavba – vodní dílo, jez, ve vlastnictví kupujícího, do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5 893,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.46.


 
66

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1953/5 zahrada) o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní Evě Večeřové za kupní cenu ve výši 17.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.47.


 
67

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 134/15 ostatní plocha) o výměře 29 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti EURO – PROFICAR s.r.o. za kupní cenu ve výši 71.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.48.


 
68

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 500/37 orná půda (dle GP parc. č. 500/48 orná půda) o výměře 174 m2 a části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha (dle GP parc. č. 611/2 ostatní plocha) o výměře 139 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 294.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.49.


 
69

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/40 zahrada) o výměře 147 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Pavlu a Ing. Věře Živělovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 96.804,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.50.


 
70

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/98 zahrada) o výměře 44 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Květoslavě Vyroubalové za kupní cenu ve výši 28.036,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.50.


 
71

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/9 ostatní plocha) o výměře 479 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace ze žulových kostek, společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 385 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51.


 
72

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/10 ostatní plocha) o výměře 293 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 150 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51.


 
73

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/11 ostatní plocha) o výměře 109 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve výši 61 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51.


 
74

schvaluje prodej pozemku parc. č. 835/11 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/3 ostatní plocha) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jejichž součástí je veřejně přístupná účelová komunikace, za kupní cenu ve výši 685 118,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti BARTON TRADING s.r.o. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků paní Nině Bartoňové za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu Ing. Václavu Gábovi za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti ISH a. s. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 42 820,-Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu Vladimíru Vítkovi za kupní cenu ve výši 42 819,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti VRTAL s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 639,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51.


 
75

nevyhovuje žádosti pana Květoslava Runtaga o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.52.


 
76

schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 pozemku parc. č. 62/1 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 209.530,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.52.


 
77

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 282 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/2 ostatní plocha) o výměře 10 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků garáží, Lazce 553, Olomouc za kupní cenu ve výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.53.


 
78

revokuje usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018, bod programu 4 bod důvodové zprávy 2.30. ve věci schválení prodeje ideálního podílu o velikosti 3972/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 277 688,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.54.


 
79

schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 3825/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 267 411,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.54.


 
80

schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, do společného jmění manželů Ing. Miroslava Šurkala a Vladimíry Šurkalové za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.54.


 
81

schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 25.445,- Kč společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu