Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Zpracoval: JUDr. Major Martin, MBA, náměstek primátora
PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
Mgr., Ing. Petr Konečný, advokát v Olomouci

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně jejích příloh

 
2schvaluje koupi souboru věcí a práv, tvořeného nemovitými věcmi pozemkem parc. č. st. 895/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. st. 1290, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., památkově chráněné území, pozemkem parc. č. st. 1940, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., památkově chráněné území, pozemkem parc. č. st. 2002, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemkem parc. č. 449/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/31, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/37, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/40, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, památkově chráněné území, a to včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, movitými věcmi dle v příloze předloženého seznamu movitých věcí, včetně jejich součástí a příslušenství , projektovou dokumentací pro územní řízení o umístění stavby „Multifunkční hala – stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům“ ve městě Olomouci v katastrálním území Nová Ulice na pozemcích p. č. 449/1 (ostatní plocha), p. č. 2134 (ostatní plocha), p. č. 449/2 (ostatní plocha), p. č.449/36 (ostatní plocha), p. č. 449/43 (ostatní plocha), p. č. 449/42 (ostatní plocha), p. č. 449/41 (ostatní plocha), p. č. 449/40 (ostatní plocha), p. č. 875/1 (ostatní plocha), p. č. 868/1 (ostatní plocha), p. č. 866/4 (ostatní plocha), p. č. 864/14 (ostatní plocha), p. č. st. 1126 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 2002 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1940 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1663 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1290 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 449/37 (ostatní plocha), p. č. 449/38 (ostatní plocha), p. č. 449/39 (ostatní plocha), p. č. 449/3 (ostatní plocha), p. č. 449/8 (ostatní plocha), p. č. 449/30 (ostatní plocha), p. č. 449/31 (ostatní plocha) a projektovou dokumentací pro veškeré dosavadní změny územního rozhodnutí, dále projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Multifunkční hala – stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům“ ve městě Olomouci v katastrálním území Nová Ulice na pozemcích p. č. 449/1 (ostatní plocha), p. č. 2134 (ostatní plocha), p. č. 449/2 (ostatní plocha), p. č.449/36 (ostatní plocha), p. č. 449/43 (ostatní plocha), p. č. 449/42 (ostatní plocha), p. č. 449/41 (ostatní plocha), p. č. 449/40 (ostatní plocha), p. č. 875/1 (ostatní plocha), p. č. 868/1 (ostatní plocha), p. č. 866/4 (ostatní plocha), p. č. 864/14 (ostatní plocha), p. č. st. 1126 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 2002 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1940 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1663 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1290 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 449/37 (ostatní plocha), p. č. 449/38 (ostatní plocha), p. č. 449/39 (ostatní plocha), p. č. 449/3 (ostatní plocha), p. č. 449/8 (ostatní plocha), p. č. 449/30 (ostatní plocha), p. č. 449/31 (ostatní plocha) a dále projektovou dokumentací pro stavební povolení pro projekt spočívající ve stavebních úpravách objektů s názvem „Malá hala – rekonstrukce ZS Olomouc, Hynaisova“ ve městě Olomouci v katastrálním území Nová Ulice na pozemcích p. č. st. 2002 a p. č. st. 1290, včetně varianty projektové dokumentace změny stavby před dokončením, spolu s licenčními právy s nimi spojenými k autorským dílům, které jsou součástí projektových dokumentací dle v příloze přiloženého seznamu a dále právy a povinnostmi z územního rozhodnutí a stavebního povolení, z vlastnictví společnosti Hokejová hala Olomouc a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu 86.300.000,-Kč bez DPH s tím, že k ceně jednotlivých součástí Předmětu převodu (vyjma plnění osvobozených od daně) bude připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů dle důvodové zprávy a dle Kupní smlouvy a smlouvy o postoupení licence, práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, která tvoří upravenou přílohu č.1 důvodové zprávy.

 
3ukládá JUDr. Martinovi Majorovi, MBA, náměstkovi primátora a Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora společně podepsat Kupní smlouvu a smlouvu o postoupení licence, práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, která tvoří upravenou přílohu č.1 důvodové zprávy.

T: prosinec 2017

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora; Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora


4ukládá RMO připravit koncepci využití lokality včetně ekonomického vyhodnocení

T: březen 2018

O: Rada města Olomouce


5ukládá RMO předložit ZMO k projednání model správy zimního stadionu

T: březen 2018

O: Rada města Olomouce
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu