Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů
oddělení infrastrukturního majetku
oddělení evidence majetku

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1schvaluje nepřijetí nabídky pana Františka Valy na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k podílu 611/8619 na budově č. p. 141, 142 na pozemku parc. č. st. 558 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

 
2schvaluje ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

 
3schvaluje ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

 
4schvaluje přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v Dlouhodobé koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z kategorie A – nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo darování, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

 
5nevyhovuje návrhu společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví kupujícího, za kupní cenu ve výši 28 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

 
6revokuje usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 bod programu č. 5., bod č. 2.6. důvodové zprávy, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

 
7nevyhovuje nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce v případě, že předmětný pozemek bude převeden do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

 
8souhlasí s převodem pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

 
9neschvaluje nabytí pozemků parc. č. 324/165 ostatní plocha o výměře 11 250 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 2 629 m2 v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.

 
10schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

 
11revokuje usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012 bod programu č. 3., bod. č. 2. důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

 
12nevyhovuje žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

 
13revokuje usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/4 ostat. pl.) o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/25 ostat. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27 ostat. pl. o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

 
14revokuje usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2) o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

 
15schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/40 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 115/41 ostatní plocha o výměře 10 m2) o celkové výměře 22 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/39 ostatní plocha o výměře 33 m2, parc. č. 115/36 ostatní plocha o výměře 84 m2 a parc. č. 115/34 ostatní plocha o výměře 18 m2) o celkové výměře 135 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

 
16schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha o výměře 235 m2 a parc. č. 115/35 ostatní plocha o výměře 66 m2) o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

 
17revokuje usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 8 důvodové zprávy ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Apis Trading s.r.o. za kupní cenu ve výši 37 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

 
18nevyhovuje žádosti manželů Ing., Mgr. Martina a Mgr. Veroniky Millerových o prodej části pozemku parc. č. 744 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

 
19nevyhovuje žádosti pana Víta Lindovského o prodej pozemků parc. č. 380/136 ostatní plocha a parc. č. 401/28 orná půda, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

 
20schvaluje ponechání pozemku parc. č. 380/136 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouc pro případné pro směny a náhrady za pozemky soukromé, dotčené pozemky veřejných prostranství, veřejné rekreace, dopravní infrastruktury, případně veřejně prospěšnými stavbami v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

 
21nevyhovuje žádosti pana Ing. Jana Štěpánka o prodej pozemku parc. č. 158/22 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 16 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.

 
22nevyhovuje žádosti manželů Ing. arch. Pavly a Ing. Romana Koišových o prodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada a parc. č. 336/7 orná půda, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.

 
23nevyhovuje žádosti paní Petry Todorovové o prodej pozemku parc. č. 206 ostatní plocha, pozemku parc. č. 207 trvalý travní porost a pozemku parc. č. 208 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, popř. o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 33 m2, části pozemku parc. č. 207 trvalý travní porost o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 208 o výměře 122 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.

 
24nevyhovuje žádosti manželů Ludmily a Vratislava Dvořákových o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 321 m2, části pozemku parc. č. 207 trvalý travní porost o výměře 95 m2 a části pozemku parc. č. 208 zahrada o výměře 203 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.

 
25nevyhovuje žádosti pana Rolanda Ondreáše o prodej části pozemku parc. č. 164/1 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.

 
26nevyhovuje žádosti manželů Lubomíra a Lenky Kaštovských o prodej části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 265/8 ostatní plocha o výměře 13 m2 a parc. č. 2/95 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

 
27trvá na usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016 ve věci nevyhovění žádosti paní Tamary Burdové, paní MUDr. Marty Hradilové, pana Ing. Josefa Tchíra a paní Marty Tchírové o prodej částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2 a parc. č. 715/3 o výměře 95 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.

 
28schvaluje změnu náležitostí u směny části pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 248/1 ostatní plocha) o výměře 1 159 m2, jehož součástí je betonová plocha, části pozemku parc. č. 249 zahrada (dle GP parc. č. 249 zahrada) o výměře 46 m2, pozemku parc. č. 250 zahrada, jehož součástí je studna s vodovodní šachtou, a pozemku parc. č. 251/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí jsou budova bez čp/če, jiná st., a dále vedlejší stavby - autobusová čekárna, trafika, oplocení a studna, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 121 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 122 ostatní plocha o výměře 2 320 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, a pozemek parc. č. 123 ostatní plocha o výměře 2 794 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví církevní organizace Královská kanonie premonstrátů na Strahově, spočívající ve vypuštění náležitostí týkajících se zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch církevní organizace Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.15.

 
29schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 4119/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 287 965,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

 
30schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, do společného jmění manželů Vlastimila Bechného a Pavly Bechné za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

 
31schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Ing. et Ing. Jaroslavu Hoppovi, Ph.D. za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

 
32uděluje předběžný souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými výsledky šetření v k. ú. Hynkov, obec Příkazy - II. etapa dle důvodové zprávy bod č. 2.17.

 
33schvaluje prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za období od 12. 4. 2014 do 31. 8. 2017 ve výši 23.538,- Kč včetně DPH společnosti SAN Balcárkova s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu