Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 3. 2023

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1.1. Změna ve složení ZMO1
1.2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
2. Kontrola usnesení ZMO3
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 14
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic5
5. Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská a dětská skupina - energetická opatření - prominutí smluvní pokuty6
6. Protipovodňová opatření II. etapa - Smlouva o poskytnutí dotace - vícenáklady a náklady za veřejné osvětlení7
7. IV. A etapa protipovodňových opatření - smluvní vztahy statutárního města Olomouc s Povodím Moravy, s. p.8
8. Záměr převzetí jmění společností Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. , převody spoluvlastnických podílů na bytech a vypořádání9
9. Rozpočtové změny roku 202210
10. Rozpočtové změny roku 202311
11. Rozpočtové změny roku 2023 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 202212
12. Dotace z rozpočtu SMOl 13
13. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 2024 - 202614
15. Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc15
16. Program Regenerace MPR Olomouc 2023 - alokace dotace16
17. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů17
18. Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace18
19. Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace19
20. Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021-2027 - dotace na ITI Olomoucké aglomerace20
21. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem21
22. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem22
23. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)23
24. Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady 24
25. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady 25
26. Zoologická zahrada Olomouc - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině26
27. Koncepce prevence kriminality na období 2023 – 202727
28. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku28
29. Vyhláška o školských obvodech mateřských škol29
30. Vyhláška o školských obvodech základních škol30
31. OZV o nočním klidu31
32. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na území SMOL 32
33. Cena města Olomouce 202233
34. Pojmenování ulic34
35. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje35
36. Informace o činnosti kontrolního výboru36
37. Změna ve složení kontrolního výboru37
38. Organizační záležitosti - slavnostní obřady38
39. Individuální dotace – Svaz měst a obcí39
40. Hřbitovy města Olomouce - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině40

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon