Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Povodňový plán města Olomouce

Povodňový plán města Olomouce

Povodňový plán města Olomouce

1. dubna 2014 (út)

Povodňový plán města Olomouce projednala Povodňová komise města Olomouce na svém jednání dne 12.5.2004 a schválila Rada města Olomouce (RMO) dne 18. 5. 2004.

Dvakrát ročně probíhá aktualizace povodňového plánu a dle rozsahu změn se předkládá znova ke schválení povodňové komisi případně radě města. Poslední aktualizace byla provedena v listopadu 2011.

Povodňový plán nabývá platnosti dnem schválení RMO a zároveň se tímto dnem ruší platnost předchozího Povodňového plánu města Olomouce.

Obsah
1. Úvod
2. Věcná část povodňového plánu
2.1. Přehled legislativy a oborových dokumentů
2.2. Systém řízení protipovodňové ochrany
2.3. Povodňová opatření
2.3.1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně
2.3.2. Opatření za povodně
2.3.3. Opatření po povodni
2.4. Povodňové prohlídky
2.5. Předpovědní a hlásná povodňová služba
2.6. Stupně povodňové aktivity
2.6.1. První stupeň (stav bdělosti)
2.6.2. Druhý stupeň (stav pohotovosti)
2.6.3. Třetí stupeň (stav ohrožení)
2.7. Popis říční sítě
2.7.1. Řeka Morava
2.7.2. Pravostranné přítoky řeky Moravy
2.7.3. Levostranné přítoky řeky Moravy
2.7.4. Ostatní toky
2.8. Hlavní manipulační objekty na řece Moravě nad Olomoucí a v Olomouci
3. Organizační část povodňového plánu
3.1. Organizační schéma při povodňové situaci
3.2. Úkoly členů povodňové komise města Olomouce
3.2.1. Povodně s nárůstem průtoku v říčním systému Moravy
3.2.1.1. Činnost členů PKM Olomouce při prvním stupni povodňové aktivity
3.2.1.2. Činnost členů PKM Olomouce při druhém stupni povodňové aktivity
3.2.1.3. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity
3.2.1.4. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace (opatření po povodni)
3.2.2. Ledové jevy
3.2.2.1. Činnost členů PKM Olomouce při prvním stupni povodňové aktivity
3.2.2.2. Činnost členů PKM Olomouce při druhém stupni povodňové aktivity
3.2.2.3. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity
3.2.2.4. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace
3.2.3. Povodně způsobené havarijní situací na vodních nádržích v územním obvodu města Olomouce
3.2.3.1. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity
3.2.3.2. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace (opatření po povodni)
4. Grafická část

Mapové listy grafické části jsou uloženy na pracovišti krizového řízení odboru ochrany, včetně další vzorové dokumentace pro PKM, ve složce „Pomocná dokumentace PKM“.

PŘÍLOHY:

Věcná část

 1. Stupně povodňové aktivity
 2. Měrná křivka stanic Olomouc (tabulka, graf), Moravičany (tabulka, graf), Uničov (tabulka, graf), a Velká Bystřice (tabulka, graf)
 3. Přehled příčných staveb
 4. Přehled malých vodních elektráren
 5. Rizikové objekty

Organizační část

 1. Povodňová komise města Olomouce
 2. Povodňová komise Olomouckého kraje
 3. RMO – kontaktní údaje
 4. Místa prohlídek povodňové a hlídkové služby
 5. Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Olomouce
 6. Evakuační oblasti, stanoviště a střediska
 7. Seznam médií a výlepových ploch
 8. Přehled obcí a měst výše a níže po toku
 9. Statut povodňové komise města Olomouce (PKM)
 10. Seznam důležitých telefonních čísel
 11. Řešení ledových jevů na Bystřici

Grafická část

 1. Mapa zaplaveného území Olomouce při povodni v červenci 1997
 2. Mapa ledové jevy (1996-2002)
 3. Záplavová území ve správním obvodu Olomouc

Internetové odkazy související s problematikou

1. ÚVOD

Dle ustanovení § 65 a 71, hlava IX , zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovávají povodňové orgány obcí povodňové plány, jako preventivní opatření ochrany před povodněmi. Zpracované povodňové plány se každý rok prověřují, aktualizují a doplňují. Zpracovatelé předkládají jejich změny v části věcné a grafické nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. Povodňový plán je před tímto schvalovacím aktem předložen správcům povodí k vydání odborného stanoviska.

Povodňovou komisi města Olomouce jmenuje Rada města Olomouce a jejím základním úkolem je plnění věcně příslušných nařízení k ochraně před povodněmi. Statut povodňové komise je obsažen v příloze 14 tohoto plánu.

Povodňová komise může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi. Podkladem pro rozhodování Povodňové komise města Olomouce je schválený Povodňový plán města Olomouce.

2. VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU

2.1. Přehled legislativy a oborových dokumentů

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 752931
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP 15/2005)
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP 11/2008)
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP 14/2005)
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodická pomůcka MVČR, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (ze dne 30.6.2003).

2.2. Systém řízení protipovodňové ochrany

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
 • krajské úřady,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR (zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra).

Ve statutárním městě Olomouc je povodňovým orgánem Magistrát města Olomouce.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

 • povodňové komise obcí, a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
 • povodňové komise krajů,
 • ústřední povodňová komise České republiky.

Ve statutárním městě Olomouc je povodňovým orgánem Povodňová komise města Olomouce (PKM).

2.3. Povodňová opatření

2.3.1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou:

 • stanovování záplavových území,
 • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
 • povodňové plány,
 • povodňové prohlídky,
 • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
 • organizační a technická příprava,
 • vytváření hmotných povodňových rezerv,
 • vyklízení záplavových území,
 • příprava účastníků povodňové ochrany,
 • činnost předpovědní povodňové služby,
 • činnost hlásné povodňové služby,
 • varování při nebezpečí povodně,
 • zřízení a činnost hlídkové služby,
 • evidenční a dokumentační práce.

2.3.2. Opatření za povodně

Opatřeními za povodně jsou:

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů,
 • povodňové zabezpečovací práce,
 • povodňové záchranné práce,
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

2.3.3. Opatření po povodni

Opatřeními po povodni jsou:

 • obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území,
 • zjišťování a oceňování povodňových škod,
 • odstraňování povodňových škod,
 • zjištění příčin, negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy,
 • dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace.

Opatření jsou podrobně řešena v povinnostech členů PKM v organizační části povodňového plánu a činnosti pracovních skupin krizového štábu.

2.4. Povodňové prohlídky

 1. Povodňové prohlídky organizuje odbor ochrany Magistrátu města Olomouce dle zpracovaného plánu nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání nebo letních přívalových dešťů s úkolem, prověřit zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
 2. Zjistí-li Magistrát města Olomouce při povodňové prohlídce předměty nebo zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta vodního toku, může vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k jejich odstranění. Plán povodňových prohlídek stanoví odbor ochrany Magistrátu města Olomouce. Plán a přehled lokalit je uveden v příloze 9. Protokol o provedení prohlídky vyhotoví pověřený pracovník dle pokynů odboru ochrany. Protokoly a plán povodňových prohlídek jsou archivovány na odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

2.5. Předpovědní a hlásná povodňová služba

 1. Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích, charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav, ve spolupráci se správcem povodí (Povodí Moravy s.p.).
 2. Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech, ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu v územním obvodu města Olomouce organizuje odbor ochrany Magistrátu města Olomouce mimo povodeň, PKM za povodně a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

2.6. Stupně povodňové aktivity

2.6.1. První stupeň (stav bdělosti)

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí, přičemž za nebezpečí povodně se považuje:

 • dosažení určitého vodního stavu na vybraných vodočtech nebo průtoku ve vodním toku a při stoupající tendenci,
 • náhlé tání podle meteorologické předpovědi,
 • déletrvající vydatné dešťové srážky, popřípadě prognóza nebezpečí intenzivních dešťových srážek,
 • nebezpečný chod ledů nebo vznik nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
 • vznik mimořádné situace na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti nebo zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně (nouzové řešení kritické situace na vodním díle –viz f),
 • provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při prvním stupni povodňové aktivity zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

2.6.2. Druhý stupeň (stav pohotovosti)

Druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a negativní prognózy vývoje hydrometeorologické situace hlásné a předpovědní služby (ČHMÚ), přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení určitého vodního stavu na vybraných vodočtech,
 • přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody,
 • přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již přechodně rozlévá a může způsobit škody,
 • výrazné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla, odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,
 • mimořádné vypouštění vody z vodního díla, při kterém je dosažen stav, odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

V rámci města Olomouce se aktivizují povodňové orgány a další účastníci havarijní služby; dále se uvádějí do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce.

2.6.3. Třetí stupeň (stav ohrožení)

Třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při:

 • dosažení určitého vodního stavu na vybraných vodočtech,
 • náhlém přelití břehové linie koryta způsobeném příčným zátarasem, havárií, lokální srážkovou situací, při kterém dochází k ohrožení života a majetku,
 • při tvorbě ledových bariér a zátarasů, kdy dochází k přelivům vody z koryta,
 • vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny ohrožující život a majetek,
 • neřízeném odtoku z vodního díla, vyvolávajícím umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu nebo dochází k přímému ohrožení života a majetku.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají na svém územním obvodu povodňové orgány (povodňová komise). Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení limitu hladin nebo průtoku stanoveného v povodňových plánech pro jednotlivé stupně povodňové aktivity, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku. oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

Povodňový orgán je povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a nadřízený povodňový orgán o rozsahu zaplavení. Tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím informačního a varovného systému.

V případě nepříznivého vývoje směřujícího k vyhlášení krizového stavu a nedostatečnosti sil a prostředků k řešení této situace může PKM požádat o pomoc nadřízený povodňový orgán, popřípadě využít pracovní skupiny krizového štábu města (KŠ). Struktura pracovních skupin KŠ je definována Organizačním řádem statutárního města Olomouce a činnost jednotlivých pracovních skupin stanoví Bezpečnostní rada města Olomouce.

2.7. Popis říční sítě

2.7.1. Řeka Morava

Řeka Morava pramení na jižních svazích Kralického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. Nejprve protéká hornatinou Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou. Střední část toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k jihozápadu a u Děvína, ve výšce 136 m n. m., ústí zleva do Dunaje. Plocha povodí činí 26 579,7 km2.

Řeka Morava je na svém horním toku horskou řekou s balvanitým dnem a četnými peřejemi, na říčním kilometru 313 je již podhorskou řekou a vstupem do Hornomoravského úvalu na kilometru 226 přechází v meandrující řeku nížinného charakteru.

Řeka Morava je při své celkové délce toku 329 km jedním ze tří nejvýznamnějších toků na území České republiky. Z evropského hlediska ji lze řadit mezi nejvýznamnější přítoky Dunaje v jeho horním úseku nad Bratislavou. Správcem toku je Povodí Moravy s.p. se sídlem v Brně.

Povodí řeky Moravy zasahuje do několika klimatických oblastí. Chladné a vlhké oblasti Hrubého Jeseníku, Kralického Sněžníku, Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů s průměrnou roční teplotou 5 - 6 °C a ročním úhrnem srážek v rozmezí 700 - 800 mm jsou vystřídány velmi teplými a suchými nížinnými regiony s průměrnou roční teplotou 7 - 8,5 °C a úhrnem srážek v rozmezí 450 - 550 mm.

V územním obvodu města Olomouce je vedle hlavního koryta řeky Moravy lokalizováno rameno Střední Morava (Mlýnský potok), oddělující se z hlavního koryta pravostranně na Vodohospodářském uzlu Hynkov. Toto rameno na území města do hlavního koryta zpětně zaúsťuje. Základní hydrologické charakteristiky jsou uvedeny v příloze č. 1.

2.7.2. Pravostranné přítoky řeky Moravy

 • Častava
 • Střední Morava (Mlýnský potok)
 • Nemilanka

2.7.3. Levostranné přítoky řeky Moravy

 • Oskava
 • Trusovický potok
 • Adamůvka
 • Bystřice
 • Hamerský náhon
 • Přáslavická svodnice

2.7.4. Ostatní toky

 • Lošovský potok
 • Grygava
 • Romza
 • Křelovský potok
 • Stouska

2.8. Hlavní manipulační objekty na řece Moravě nad Olomoucí a v Olomouci

 • Vodohospodářský uzel Hynkov
 • Manipulační dělící objekt Tři mosty
 • Manipulační dělící objekt Chomoutov
 • Obtokový kanál Olomouc

Podrobný popis objektů je uložen na odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

3. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU

3.1. Organizační schéma při povodňové situaci

Použité zkratky: PKM – Povodňová komise města Olomouce, SPA – stupeň povodňové aktivity, RMO – Rada města Olomouce, ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, IZS – integrovaný záchranný systém, JSDH – jednotky sboru dobrovolných hasičů, + příznivý vývoj povodňové situace, - nepříznivý vývoj povodňové situace

Mimo povodňové situace je povodňovým orgánem odbor ochrany Magistrátu města Olomouce.

3.2. Úkoly členů povodňové komise města Olomouce

3.2.1. Povodně s nárůstem průtoku v říčním systému Moravy

V době vzniku povodňových událostí na územním obvodu města Olomouce organizují činnost jeho povodňové orgány v souladu s povodňovým plánem.

O vzniku povodňové situace, průběhu povodně, prognózách vývoje a ukončení povodňové situace informují povodňové orgány města nadřízený povodňový orgán – Povodňovou komisi Olomouckého kraje.

Dále je informován vodohospodářský dispečink Povodí Moravy s.p., HZS Olomouckého kraje a dotčené subjekty v záplavovém území města Olomouce.

3.2.1.1. Činnost členů PKM Olomouce při prvním stupni povodňové aktivity

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. První stupeň je definován úrovní hladiny řeky Moravy na vodočtu v Olomouci - Nových Sadech o výšce 360 cm.

předseda komise:

 • svolává cestou tajemníka povodňové komise (popř. člena havarijní služby odboru ochrany) organizační jádro PKM a řídí jeho činnost (příloha č. 6),
 • zajišťuje kontakt s Povodňovou komisí Olomouckého kraje a informuje ji o vzniklé situaci (příloha č. 7).

místopředseda komise (popř. radní vykonávající havarijní službu RMO):

 • sestaví informaci pro občany o vzniklé povodňové situaci a zajistí její distribuci prostřednictvím Městské policie Olomouc na stanovené výlepové plochy (příloha č. 12),
 • sestaví a předá zprávu médiím (příloha č. 12),
 • zajišťuje kontakt s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZSOK),
 • zajišťuje kontakt s Městskou policií Olomouc a Policií ČR,
 • informuje správce komunikací v případě zaplavení.

tajemník komise (pracovník odboru ochrany vykonávající havarijní službu):

 • zajistí po dohodě s tajemníkem Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) rozmístění povodňových hlídek MMOl, které provádějí kontrolní činnost a ve stanovených intervalech podávají hlášení o vývoji hladiny (příloha č. 9, karty vodočetných zařízení pro záznamy jsou uloženy ve složce „Pomocná dokumentace PKM“ na odboru ochrany),
 • zajistí organizaci povodňového štábu na odboru ochrany,
 • shromažďuje a zpracovává informace od jednotlivých povodňových hlídek,
 • provede přípravu pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • provádí zápisy z jednání PKM a předkládá je předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • odsouhlasí rozpis hlídkové služby MMOl,
 • zajistí po dohodě s tajemníkem komise organizaci povodňové hlídkové služby z řad zaměstnanců MMOl a Jednotek sboru dobrovolných hasičů a pověří tajemníka komise řízením jejich hlídkové služby (příloha č. 9, 10),
 • provede rozpis povodňových hlídek MMOl pro případ vyhlášení dalších stupňů povodňové aktivity.

zástupce Městské policie Olomouc:

 • zajistí distribuci informačních materiálů na stanovené výlepové plochy a informační vitríny (příloha č. 12).

zástupce odboru ochrany:

 • spolupracuje s předsedou komise při svolávání organizačního jádra PKM,
 • vede povodňovou knihu,
 • zajistí kontakt se střediskem Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a dispečinkem Povodí Moravy s.p., zajistí průběžné zprávy o vývoji situace a informuje členy PKM,
 • eviduje vodní stavy v profilech Moravičany, Hynkov a Olomouc,
 • provádí vyhodnocování údajů z měřících sond v majetku města Olomouce a hlásných profilů v územním obvodu města Olomouce.

zástupce odboru životního prostředí:

zástupci Povodí Moravy s. p. a Lesů České republiky s.p.:

 • zabezpečí tok informací o situaci v zájmovém území města Olomouce,
 • provedou kontrolu toků, vodohospodářských staveb,
 • zajistí manipulaci se stavidly dle pokynů obsažených v manipulačních řádech, schválených rozhodnutím příslušného vodoprávního orgánu.

zástupce Moravské vodárenské a.s. se sídlem v Olomouci:

 • zabezpečí regulaci na objektech stokové sítě,
 • zajistí manipulaci s hradítkem v hradítkové šachtě na vodohospodářském objektu odvodnění Černovírského lesa dle schváleného manipulačního řádu,
 • informuje PKM o vývoji v území prameniště Černovír.

3.2.1.2. Činnost členů PKM Olomouce při druhém stupni povodňové aktivity

Druhý stupeň (stav pohotovosti) je definován úrovní hladiny řeky Moravy na vodočtu v Olomouci - Nových Sadech o výšce 390 cm. Tento stupeň se vyhlašuje i v případě, že je předána informace předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu o negativním vývoji, směřujícímu k výraznému nárůstu hladiny toků. Druhý stupeň je také vyhlášen při negativním vývoji na přítocích.

Platnost druhého stupně ruší předseda Povodňové komise města Olomouce za souhlasu členů PKM.

předseda komise:

 • vyhlásí stav povodňové situace - stav pohotovosti,
 • řídí PKM, která pracuje od vyhlášení druhého stupně v režimu stálé služby na MMOl,
 • v případě prognózy nepříznivého vývoje informuje členy Krizového štábu města Olomouce (KŠ); ten se schází v místnosti určené pro jednání KŠ a jeho úkolem je řešení problémů spojených se vzniklou situací na území města,
 • kontaktuje a informuje Samostatnou záchrannou rotu Olomouc (dále jen SZR Olomouc) o vzniklé situaci.

místopředseda komise:

 • v případě prognózy nepříznivého vývoje zajistí ve spolupráci se zástupcem Městské policie Olomouc a Policie ČR přemístění automobilů, parkujících v kritické záplavové zóně na předem určené odstavné plochy (tyto plochy budou dle situace operativně stanoveny v závislosti na nástupu a rozsahu povodňové vlny na území města),
 • ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Olomouc zajistí řízení dopravy na území města,
 • v případě nepříznivého vývoje připraví pro případ vyhlášení evakuace ve spolupráci se zástupcem Dopravního podniku a.s., Policie ČR a Městské policie Olomouc systém zabezpečení volného průjezdu vozidlům, určeným k hromadné přepravě osob a stálou ochranu majetku evakuovaných,
 • sestaví informaci pro občany o situaci,
 • sestaví a předá zprávu médiím,
 • v případě nepříznivého vývoje vydá pokyn řediteli Městské policie Olomouc (hlídkové vozy) a tajemníkovi PKM k zahájení hlášení varovných zpráv a informací občanům z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • zajišťuje kontakt s HZSOK,
 • informuje správce komunikací v případě zaplavení.

tajemník komise:

 • zajišťuje činnost povodňových hlídek, které ve stanovených intervalech podávají hlášení o stavu hladiny,
 • shromažďuje a zpracovává informace od jednotlivých povodňových hlídek,
 • v případě nepříznivého vývoje zahájí dle pokynů místopředsedy hlášení varovných zpráv a informací občanům z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • provádí zápisy z jednání PKM a předkládá je předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • dle potřeby provede organizaci činnosti osob, pověřených dosažitelností (havarijní službou),
 • v případě negativního vývoje zajistí přípravu organizační struktury činnosti jednotlivých odborů „při mimořádné události“ dle vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce.

zástupce Městské policie Olomouc:

 • zajistí distribuci informačních materiálů na stanovené výlepové plochy,
 • zabezpečí varování a vyrozumění obyvatel formou provozu hlídkových vozů,
 • v případě nepříznivého vývoje spolupracuje při tvorbě systému zabezpečení přemístění vozidel, evakuace a ochrany majetku evakuovaných osob.

zástupce Policie ČR:

 • zabezpečí součinnost při přemístění vozů ze záplavové oblasti na předem určené plochy,
 • zajistí řízení dopravy,
 • v případě nepříznivého vývoje spolupracuje při tvorbě systému zabezpečení přemístění vozidel, evakuace a ochrany majetku evakuovaných osob.

zástupce odboru ochrany:

 • vede povodňovou knihu,
 • zajišťuje zprávy z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a dispečinku Povodí Moravy s.p., o vývoji situace a informuje členy PKM,
 • provádí vyhodnocování údajů z měřících sond v majetku města Olomouce,
 • eviduje vodní stavy v profilech Moravičany, Hynkov a Olomouc.

zástupce odboru životního prostředí:

 • přijímá a vyhodnocuje informace od obcí a subjektů výše po toku,
 • předává informace obcím níže po toku,
 • kontaktuje a informuje subjekty v záplavovém území, provozovatele MVE a správce příčných staveb a objektů na toku (příloha č. 4).

zástupce Povodí Moravy s.p. a Lesů České republiky s.p.:

 • informuje o vývoji situace na významných přítocích,
 • informuje o rozsahu a vývoji povodňové situace v rámci kraje.

zástupce odboru školství:

 • v případě negativního vývoje zajistí přípravu evakuačních středisek (viz výpis Havarijního plánu), kontaktuje odpovědné osoby za účelem zpřístupnění objektů (klíče, výstražný systém) a stanoví požadavky na materiální dovybavení,
 • kontaktuje odpovědné osoby na školách a informuje o nutnosti zabezpečení rizikových objektů.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • na základě požadavků odboru školství spolupracuje se správci skladů při zajištění přípravy skladů se záložním materiálem a dovybavení evakuačních středisek,
 • spolupracuje s pracovní skupinou krizového štábu pro zásobování a SZR Olomouc, případně armádou,
 • shromažďuje údaje o škodách na majetku města Olomouce.

zástupce Technických služeb města Olomouce a.s.:

 • organizuje plnění protipovodňových opatření směrem ke zlepšení odtokových poměrů (provádění zemních prací, plnění protipovodňových pytlů, výstavba protipovodňových zábran aj.),
 • zajistí úklid záplavových zón a přípravu mechanizace, dále kontaktuje dle potřeby subjekty vlastnící těžkou mechanizaci a přepravní techniku,
 • v případě nutnosti provede odtažení vozidel parkujících v ohrožené záplavové zóně, která nebyla přemístěna na stanovené plochy.

zástupce Moravské vodárenské a.s. se sídlem v Olomouci:

 • zajišťuje ochranu a kontrolu kanalizační a stokové sítě,
 • v případě negativního vývoje zabezpečuje přípravu rezervních zdrojů pitné vody a její distribuci,
 • informuje PKM o vývoji v území prameniště Černovír.

zástupce Dopravního podniku města Olomouce a.s.:

 • zajistí průběžné vylepování zpráv vydaných PKM na zastávky v rámci Integrovaného dopravního systému města Olomouce resp. prostřednictvím elektronických informačních tabulí,
 • informuje vedení dopravního podniku o vývoji situace tak, aby v případě nutnosti probíhala evakuace dle platného popisu tras a stanovišť, uloženého na centrálním dispečinku Dopravního podniku města Olomouce a.s. a na pracovišti města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“.

3.2.1.3. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity

Třetí stupeň (stav ohrožení) povodňové aktivity je definován úrovní hladiny řeky Moravy na vodočtu v Olomouci - Nových Sadech o výšce 430 cm. Tento stupeň se vyhlašuje i v případě, že jsou předány informace předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu o negativním vývoji směřujícím k výraznému nárůstu hladiny toků, který může přímo způsobit náhlé vylití vody z koryta, ohrožení zdraví a majetku. Třetí stupeň je vyhlášen i při negativním vývoji v ramenném systému Moravy i na přítocích.

Platnost třetího stupně ruší předseda Povodňové komise města Olomouce za souhlasu členů PKM.

předseda komise:

 • vyhlásí stav povodňové situace - stav ohrožení,
 • řídí činnost PKM a koordinuje činnost RMO,
 • v případě potřeby připraví příkaz k hromadné evakuaci obyvatel, který vydá po dohodě s velitelem HZSOK,
 • vydá pokyny pro subjekty s výrobní činností hospodařící v záplavové zóně, zpracované zástupcem odboru životního prostředí,
 • vyžaduje cestou operačního a informačního střediska síly s prostředky IZS,
 • v případě nepříznivého vývoje směřujícího k vyhlášení krizového stavu pověřuje místopředsedu vedením PKM a řídí činnost krizového štábu města Olomouce. PKM se stává součástí organizační struktury KŠ.

místopředseda komise:

 • sestaví pro občany informaci o situaci,
 • sestaví a předá zprávu médiím,
 • v případě nepříznivého vývoje zajistí varování obyvatel před nebezpečím záplavy, vydá pokyn řediteli Městské policie Olomouc a tajemníkovi PKM k hlášení varovných zpráv a informací občanům z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • zabezpečí ve spolupráci se zástupci Policie ČR a Městské policie Olomouc plynulou dopravní situaci ve městě,
 • ve spolupráci se zástupcem Dopravního podniku města Olomouce a.s. koordinuje evakuaci dle platného popisu tras a stanovišť, uloženého na centrálním dispečinku dopravního podniku a na pracovišti města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • zajišťuje kontakt s HZSOK,
 • informuje správce komunikací v případě zaplavení.

tajemník komise:

 • provádí hlášení varovných zpráv z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • řídí činnost povodňových hlídek, jejich operativní přemístění ze stanovišť do pozorovacích míst, aktuálně stanovených dle charakteru a rozsahu záplavy,
 • shromažďuje a zpracovává informace od jednotlivých povodňových hlídek,
 • provádí zápisy z jednání PKM a předkládá je předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • řídí činnost Magistrátu města Olomouce ve stavu ohrožení, dle vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce.

zástupce Městské policie Olomouc:

 • zajistí distribuci informačních materiálů na stanovené výlepové plochy,
 • zabezpečí varování a vyrozumění obyvatel formou provozu hlídkových vozů,
 • v případě evakuace zabezpečí součinnost Městské policie Olomouc i při řízení dopravy a ochraně majetku evakuovaných osob.

zástupce Policie ČR:

 • v případě evakuace zabezpečí řízení dopravy a ochranu majetku evakuovaných osob.

zástupce odboru ochrany:

 • zajistí průběžné zprávy o vývoji situace z ČHMÚ a Povodí Moravy s.p. a informuje členy povodňové komise města,
 • vede povodňovou knihu,
 • provádí vyhodnocení údajů měřících sond v majetku města Olomouce,
 • eviduje vodní stavy v profilech Moravičany, Hynkov, Olomouc.

zástupce odboru životního prostředí:

 • přijímá a vyhodnocuje informace od obcí a ostatních subjektů výše po toku,
 • dále předá informace obcím níže po toku,
 • kontaktuje a informuje subjekty v záplavovém území, provozovatele MVE a správce příčných staveb a objektů na toku.

zástupce Povodí Moravy s.p. a Lesů České republiky s.p.:

 • informuje o vývoji situace na významných přítocích,
 • informuje o rozsahu a vývoji povodňové situace v rámci uceleného povodí.

zástupce odboru školství:

 • zajistí provoz evakuačních center a evidenci ubytovaných, včetně požadavků na zásobování.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • v součinnosti se správci skladů zajistí provoz skladů se záložním materiálem,
 • spolupracuje s pracovní skupinou krizového štábu pro zásobování, SZR Olomouc, případně armádou,
 • shromažďuje údaje o vzniklých škodách na majetku města Olomouce.

zástupce Technických služeb města Olomouce a.s.:

 • organizuje plnění protipovodňových opatření směrem ke zlepšení odtokových poměrů (provádění zemních prací, plnění protipovodňových pytlů, výstavba protipovodňových zábran aj.),
 • průběžně zajišťuje prověření stavu mostů a komunikací na území města,
 • koordinuje provoz techniky a mechanizace, včetně požadavku na subjekty vlastnící těžkou techniku a mechanizaci.

zástupce Moravské vodárenské a. s. se sídlem v Olomouci:

 • zajišťuje ochranu a kontrolu kanalizační a stokové sítě,
 • zajistí nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • informuje PKM o vývoji v území prameniště Černovír.

zástupce Krajské hygienické stanice v Olomouci:

 • provádí kontroly jakosti vody v síti veřejného vodovodu a zařízeních pro náhradní dodávku pitné vody,
 • provádí kontroly hygienické úrovně dodávek potravin,
 • metodicky usměrňuje činnost evakuačních center,
 • informuje o krocích k zajištění eliminace vzniku nákazové situace.

zástupce Dopravního podniku města Olomouce a.s.:

 • zajistí průběžné vylepování zpráv, vydaných PKM, na zastávky v rámci Integrovaného dopravního systému města Olomouce resp. prostřednictvím elektronických informačních tabulí,
 • zajistí ve spolupráci s místopředsedou komise, zástupci Policie ČR a Městské policie Olomouc evakuaci dle platného popisu tras a stanovišť, uloženého na centrálním dispečinku dopravního podniku a na pracovišti města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • seznámí s průběhem evakuace členy PKM a KŠ.

3.2.1.4. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace (opatření po povodni)

předseda komise:

 • pověří tajemníka PKM vypracováním zprávy o průběhu povodně,
 • předloží zprávu na jednání RMO,
 • ověří podpisem správnost údajů v povodňové knize,
 • ověří podpisem zápis o provedení povodňových prohlídek,
 • zajistí koncepci náhradního ubytování osob postižených povodní.

místopředseda komise:

 • sestaví informaci pro občany o ukončení povodňové situace a možnostech řešení povodňové agendy (půjčování vysoušečů, administrativní problematika péče o postižené občany, potvrzení, půjčky atd.),
 • sestaví zprávu a předá ji médiím.

tajemník komise:

 • ukončí činnost povodňových hlídek,
 • vypracuje zprávu o průběhu povodně a předloží ji předsedovi komise, zpráva bude obsahovat rozbor příčin povodně, průběh, odhad škod, systém a časový harmonogram opatření řešících následky povodně aj.,
 • provede zápis z jednání PKM a předloží jej předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • stanoví činnost Magistrátu města Olomouce při řešení povodňové problematiky a pomoci postiženým občanům,
 • pověří vedoucího stavebního úřadu řešením problematiky statického posouzení staveb, specializované agendy a vydávání demoličních rozhodnutí.

zástupce odboru ochrany:

 • předloží povodňovou knihu předsedovi povodňové komise,
 • zajistí provedení povodňových prohlídek sestaví zápis a předloží jej předsedovi povodňové komise (archivace na odboru ochrany),
 • konzultuje se zástupci subjektů lokalizovaných v záplavové oblasti aktualizaci a možné změny v povodňových plánech těchto subjektů.

zástupce odboru životního prostředí:

 • kontaktuje a informuje subjekty v záplavovém území, provozovatele MVE, správce příčných staveb a objektů na toku,
 • zajistí po dohodě se zástupcem Krajské hygienické stanice monitoring ploch a případné ošetření lokalit, kde lze předpokládat výrazné líhnutí komárů,
 • zajistí likvidaci odpadů,
 • zajistí likvidaci uhynulých zvířat,
 • spolupracuje se subjekty a orgány státní správy při řešení nápravných opatření na úseku životního prostředí,
 • přijímá a vyhodnocuje informace od ostatních subjektů výše po toku,
 • předá informace o ukončení povodňové situace obcím níže po toku.

zástupce Povodí Moravy s.p. a Lesů České republiky s.p.:

 • informuje o rozsahu povodňové situace v rámci uceleného povodí a o postupu při odstraňování škod na tocích a vodohospodářských objektech.

zástupce odboru školství:

 • zajistí provoz evakuačních center a evidenci ubytovaných, včetně požadavků na zásobování do doby zajištění náhradního ubytování povodní postižených občanů.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • v součinnosti se správci skladů zajistí po dobu činnosti evakuačních center provoz skladů se záložním materiálem,
 • po ukončení provozu skladů zpracuje se správci skladů písemnou zprávu obsahující inventarizaci a požadavky na dovybavení skladů a předá ji zástupci odboru ochrany,
 • spolupracuje s pracovní skupinou KŠ pro zásobování,
 • sestaví písemnou zprávu o škodách na majetku města Olomouce a předá ji tajemníkovi komise k zapracování do souhrnné zprávy.

zástupce Technických služeb města Olomouce a.s.:

 • zajistí úklidové práce po povodni,
 • koordinuje provoz techniky a mechanizace, včetně subjektů vlastnících těžkou techniku a mechanizaci.

zástupce Moravské vodárenské a. s. se sídlem v Olomouci:

 • provede kontrolu kanalizační a stokové sítě,
 • zajistí nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • sestaví souhrnnou zprávu o situaci v území prameniště Černovír a předá ji tajemníkovi komise k zapracování do souhrnné zprávy.

zástupce Krajské hygienické stanice v Olomouci:

 • provádí kontroly jakosti vody v síti veřejného vodovodu a zařízeních pro náhradní dodávku pitné vody,
 • provádí kontroly hygienické úrovně dodávek potravin,
 • metodicky usměrňuje činnost evakuačních center,
 • informuje o krocích k zajištění eliminace vzniku nákazové situace,
 • koordinuje monitoring a ošetření ploch, na kterých může dojít k líhnutí komárů.

zástupce Dopravního podniku města Olomouce a.s.:

 • sestaví popis a hodnocení evakuace a předá jej tajemníkovi komise k zapracování do souhrnné zprávy.

3.2.2. Ledové jevy

Ledové jevy jsou zařazeny mezi povodňové situace způsobené tzv. přírodními jevy. Jejich výskyt je v rámci územního obvodu města Olomouce registrován v říčním systému Moravy jak v hlavním korytě řeky, tak i na přítocích. V samostatné mapové příloze 17 jsou uvedeny úseky s dominantním výskytem ledových jevů (t.j. při každém zámrzu toků dochází v těchto úsecích po „oteplení“ k praskání celiny, pohybu, případně k vrstvení ker) a dále pak úseky s recedentním výskytem ledových jevů (tj. úseky, kde dochází k vrstvení ker např. po manipulaci s vodou na jezu).

Jedná se zejména o zámrz hlavního koryta řeky Moravy od mostu v k. ú. Chomoutov po most přes řeku Moravu (U Dětského domova), Střední Moravy (Mlýnský potok) od jezu v Olomouci-Řepčíně (MVE Hanácká energo vodní s.r.o) po jez U Sokolovny v majetku pana Vochty, zámrz na přítocích Oskava, Trusovický potok, Bystřice, v rozsahu vyznačeném v mapové příloze Ledové jevy a na Hamerském náhoně v celé délce od jezu v Bystrovanech po levobřežní zaústění do hlavního koryta řeky Moravy.

1. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) nastává:

 • v souvislosti se stoupající tendencí vodních toků při náhlém tání, srážkách velké intenzity nebo jejich bezprostředního nebezpečí v době zámrzu,
 • dále při souvisejícím nepříznivém vývoji bezpečnosti na vodních dílech, odvozených podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,
 • při vzniku provozní situace na vodních dílech, které mohou vést k mimořádnému vypouštění, při kterém je dosažen stav, odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při prvním stupni povodňové aktivity zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

2. stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) nastává:

 • při narušení ledové celiny, pohybu ledových ker,
 • při hromadění a vrstvení ledových ker v korytě, které vytvářejí bariéry zamezující průtoku vody korytem.

3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) nastává:

dojde-li navrstvením ledových ker v korytě toku k nárůstu výšky hladiny, přelití břehové linie nebo ohrožení života a majetku.

3.2.2.1. Činnost členů PKM Olomouce při prvním stupni povodňové aktivity

V době vzniku povodňových událostí v územním obvodu města Olomouce organizují činnost povodňové orgány města v souladu s povodňovým plánem. O vzniku povodňové situace, prognózách vývoje a ukončení povodňové situace podávají povodňové orgány města informace subjektům dle povodňového plánu.

tajemník komise:

 • organizuje činnost povodňových hlídek, které provádějí jednou za den kontrolu toků,
 • dle hlášení povodňových hlídek zpracovává průběžně hodnocení situace a předává je předsedovi komise.

předseda komise:

 • kontaktuje osobu oprávněnou k provedení odstřelu ledové bariéry (pyrotechnika SZR Olomouc nebo Policie ČR) a seznámí ji s rozsahem zámrzu dle hodnocení situace zpracované tajemníkem PKM.

3.2.2.2. Činnost členů PKM Olomouce při druhém stupni povodňové aktivity

předseda komise:

 • vyhlásí stav povodňové situace – stav pohotovosti,
 • svolá organizační jádro, popřípadě další členy Povodňové komise města,
 • v případě prognózy nepříznivého vývoje informuje členy Krizového štábu města Olomouce (KŠ); ten se schází v místnosti určené pro jednání KŠ a jeho úkolem je řešení problémů spojených se vzniklou situací na území města,
 • vyžaduje cestou operačního a informačního střediska síly s prostředky IZS.

místopředseda komise:

 • sestaví a předá zprávu médiím,
 • sestaví informaci pro občany o vzniklé povodňové situaci, rozsahu ledových jevů,
 • zajistí její distribuci prostřednictvím Městské policie Olomouc na stanovené výlepové plochy a do informačních vitrín (příloha č. 12),
 • zajistí součinnost HZSOK, Městské policie Olomouc a Policie ČR,
 • po dohodě se zástupcem správce toku a Technických služeb a.s. řeší spolupráci se subjekty vlastnícími těžkou techniku,
 • zajistí ve spolupráci se zástupcem Městské policie Olomouc a Policie ČR přemístění automobilů, parkujících v kritické zóně, kde bude proveden odstřel ledové bariéry, na předem určené odstavné plochy (tyto plochy budou dle situace operativně stanoveny v závislosti na rozsahu odstřelu),
 • vydá pokyn řediteli Městské policie Olomouc (hlídkové vozy) a tajemníkovi PKM k zahájení hlášení pokynů a varovných zpráv v ohrožených oblastech z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • vydá pokyn řediteli Městské policie Olomouc k uzavření ohrožené oblasti před provedením případného odstřelu.

tajemník komise:

 • organizuje povodňové hlídky, které provádějí kontrolní činnost ve stanovených intervalech a hlásí stav narušení ledové celiny, pohybu ledových ker atd.,
 • zajistí organizaci stálé služby na odboru ochrany,
 • informuje členy PKM o stavu situace a činnosti povodňových hlídek,
 • v případě nepříznivého vývoje zahájí dle pokynů místopředsedy hlášení varovných zpráv a informací občanům ohrožených oblastí z pracoviště města Olomouce pro obsluhu a zadávání „Varovného a informačního systému města a systému CAS 100“,
 • provádí zápisy z jednání PKM a předkládá je předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • dle potřeby provede organizaci činnosti osob pověřených dosažitelností (havarijní službou).

zástupce Městské policie Olomouc:

 • zajistí distribuci informačních materiálů,
 • spolupracuje při přemístění automobilů parkujících v kritické zóně, kde lze předpokládat odstřel ledové bariéry, na stanovené plochy,
 • provede v ohrožené oblasti varování a vyrozumění obyvatel formou provozu hlídkových vozů,
 • zajistí uzavření ohroženého prostoru v případě odstřelu ledové bariéry.

zástupce Policie ČR:

 • zabezpečuje řízení dopravy při přemístění automobilů parkujících v kritické zóně, kde lze předpokládat odstřel ledové bariéry, na stanovené plochy.

zástupce odboru ochrany:

 • spolupracuje s předsedou komise při svolávání členů PKM,
 • vede povodňovou knihu,
 • zajišťuje kontakt s dispečinkem Povodí Moravy s.p. a s pracovištěm ČHMÚ.

zástupce odboru životního prostředí:

 • informuje správce kanalizační sítě o vývoji situace,
 • informuje subjekty s výrobní činností v ohrožené oblasti,
 • přijímá informace od obcí výše po toku,
 • předává informace obcím níže po toku,
 • kontaktuje a informuje provozovatele MVE a správce příčných staveb a objektů na toku.

zástupce Povodí Moravy s.p. a Lesů České republiky s.p.:

 • stanoví rozsah provedení zásahu v korytě,
 • stanoví rozsah plochy případného odstřelu,
 • předloží po konzultaci se zástupcem Technických služeb města Olomouce a.s. požadavky na provoz těžké techniky, případně určí transekt, kde je nutné provést opatření ve spolupráci s HZSOK či SZR Olomouc.

zástupce odboru školství:

 • v případě negativního vývoje zajistí přípravu evakuačního střediska kapacitně odpovídajícího rozsahu povodňové situace, kontaktuje odpovědné osoby za účelem zpřístupnění objektů (klíče, výstražný systém) a stanoví požadavky na materiální dovybavení,
 • kontaktuje odpovědné osoby na školách a informuje o nutnosti zabezpečení rizikových objektů.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • sumarizuje škody vzniklé na majetku města Olomouce,
 • spolupracuje se zástupcem školského odboru při dovybavení evakuačního střediska,
 • zajišťuje kontakt a předkládá požadavky pověřené osobě, určené v pracovní skupině KŠ pro zásobování, případně zástupci SZR Olomouc nebo armády.

zástupce Technických služeb města Olomouce a.s.:

 • zajistí provoz potřebné techniky a mechanizace v majetku Technických služeb města Olomouce a.s. a součinnost techniky a mechanizace s prostředky správce toku, případně SZR Olomouc a armády,
 • organizuje plnění protipovodňových opatření směrem ke zlepšení odtokových poměrů (provádění zemních prací, plnění protipovodňových pytlů, výstavba protipovodňových zábran aj.),
 • koordinuje provoz techniky a mechanizace, včetně požadavků na subjekty vlastnící těžkou techniku a mechanizaci,
 • dle potřeby zajistí úklid ploch,
 • v případě nutnosti provede odtažení vozidel, která nebyla vlastníky přemístěna ze zóny, kde bude proveden případný odstřel ledové bariéry.

zástupce Moravské vodárenské a.s. se sídlem v Olomouci:

 • zajistí dodávku pitné vody do ohrožené oblasti.

zástupce Dopravního podniku města Olomouce a.s.:

 • zajistí průběžné vylepování zpráv vydaných PKM na zastávky v rámci Integrovaného dopravního systému města Olomouce,
 • předloží PKM návrh evakuace občanů z ohrožené oblasti.

3.2.2.3. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity

Činnost členů PKM při třetím stupni povodňové aktivity (stavu ohrožení) je totožná s ustanovením činnosti členů PKM při povodni s „volnou hladinou“. Viz kap. 3.2.1.3.

Pozn.:
Dále je kontaktována osoba, oprávněná k provedení odstřelu ledové bariéry (pyrotechnik SZR Olomouc nebo Policie ČR).
V případě nutnosti, po dohodě se zástupcem správce toku, je vydán pokyn k provedení odstřelu ledové bariéry.

3.2.2.4. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace

předseda komise:

 • pověří tajemníka PKM vypracováním zprávy o průběhu povodně (ledových jevů),
 • předloží zprávu na jednání RMO,
 • ověří podpisem správnost údajů v povodňové knize,
 • zajistí koncepci náhradního ubytování osob postižených povodní.

místopředseda komise:

 • sestaví a předá zprávu médiím,
 • sestaví informaci pro občany o ukončení povodňové situace a možnostech řešení povodňové agendy (půjčování vysoušečů, administrativní problematika péče o postižené občany, potvrzení, půjčky atd.).

tajemník komise:

 • ukončí činnost povodňových hlídek,
 • vypracuje zprávu o průběhu povodně (ledových jevů) a předloží ji předsedovi komise; zpráva bude obsahovat rozbor povodňové situace (ledových jevů), odhad škod, systém a časový harmonogram opatření řešících následky povodně aj.,
 • provede zápis z jednání PKM a předloží jej předsedovi PKM k podpisu.

tajemník Magistrátu města Olomouce:

 • stanoví činnost Magistrátu města Olomouce při řešení povodňové problematiky a pomoci povodní postiženým občanům.

zástupce odboru ochrany:

 • předloží povodňovou knihu předsedovi PKM,
 • konzultuje se zástupci subjektů lokalizovaných v záplavové oblasti aktualizaci a možné změny v povodňových plánech těchto subjektů.

zástupce odboru životního prostředí:

 • kontaktuje a informuje obce níže po toku, provozovatele MVE, správce příčných staveb a objektů na toku o ukončení povodňové situace,
 • zajistí likvidaci odpadů,
 • zajistí likvidaci uhynulých zvířat,
 • spolupracuje se subjekty a orgány státní správy při řešení nápravných opatření na úseku životního prostředí.

zástupce Povodí Moravy s.p. a Lesů České republiky s.p.:

 • informuje o rozsahu povodňové situace v rámci kraje a o postupu při odstraňování škod na tocích a vodohospodářských objektech.

zástupce odboru školství:

 • zajistí provoz evakuačního centra a evidenci ubytovaných včetně požadavků na zásobování, a to do doby zajištění náhradního ubytování povodní postižených občanů.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • v součinnosti se správci skladů zajistí po dobu činnosti evakuačních center provoz skladů se záložním materiálem,
 • po ukončení provozu skladů zpracuje se správci skladů písemnou zprávu obsahující inventarizaci a požadavky na dovybavení skladů a předá ji zástupci odboru ochrany,
 • spolupracuje s pracovní skupinou KŠ pro zásobování,
 • sestaví písemnou zprávu o škodách na majetku města Olomouce a předá ji tajemníkovi komise k zapracování do souhrnné zprávy.

zástupce Technických služeb města Olomouce a.s.:

 • zajistí úklidové práce po povodni,
 • koordinuje provoz techniky a mechanizace včetně požadavku na subjekty vlastnící těžkou techniku a mechanizaci.

zástupce Moravské vodárenské a. s. se sídlem v Olomouci:

 • provede kontrolu kanalizační a stokové sítě,
 • zajistí nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou.

zástupce Krajské hygienické stanice v Olomouci:

 • provádí kontroly hygienické úrovně dodávek potravin,
 • metodicky usměrňuje činnost evakuačních center.

zástupce Dopravního podniku města Olomouce a.s.:

 • sestaví popis a hodnocení evakuace a předá je tajemníkovi PKM k zapracování do souhrnné zprávy.

3.2.3. Povodně způsobené havarijní situací na vodních nádržích v územním obvodu města Olomouce

Na území města Olomouce jsou lokalizovány v pásmu Lošovského potoka nádrže Radíkov a Lošov.

Vzhledem k morfologii nádrží, lokalizaci a omezené kapacitě odtokových systémů je havarijní stav klasifikován výhradně jako třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení), neboť dochází k přímému ohrožení života a majetku.

Stav ohrožení tak zahrnuje procesy a situace na vodohospodářském díle, jež jsou běžně dle hydrologických kritérií kategorizovány do nižších povodňových stupňů.

Třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) je na výše uvedených nádržích vyhlášen při těchto situacích:

 • při provozní situaci na vodním díle, kdy dochází k mimořádnému vypouštění vody do odtokového systému (přívalový déšť, poškození vypouštěcího zařízení, neoprávněná manipulace způsobující obecné ohrožení),
 • při neřízeném odtoku z vodního díla, vyvolávajícím umělou průtokovou vlnu, způsobenou protržením tělesa hráze nebo narušením vypouštěcího zařízení (zemětřesení, sesuvy půdy, terorismus).

3.2.3.1. Činnost členů PKM Olomouce při třetím stupni povodňové aktivity

Při havarijní situaci na vodní nádrži zahájí PKM bezodkladně informování občanů a subjektů v ohrožené oblasti pod nádrží za účelem včasné ochrany osob a majetku.

Platnost třetího stupně ruší předseda Povodňové komise za přítomnosti a souhlasu členů PKM.

Činnost členů PKM při tomto stupni povodňové aktivity je obdobná s ustanovenými činnostmi členů PKM při povodni s volnou hladinou viz kap. 3.2.1.3.

V souvislosti se vzniklou situací vyplynuly pro některé členy PKM další úkoly:

zástupce odboru ochrany:

 • zabezpečí ve spolupráci se zástupcem Technických služeb města Olomouce a.s. sanační zásah k odstranění havarijního stavu.

zástupce odboru životního prostředí:

 • kontaktuje správce vodního díla a informuje ho o vzniklé situaci.

3.2.3.2. Činnost členů PKM Olomouce po ukončení povodňové situace (opatření po povodni)

Činnost členů PKM po ukončení povodňové situace je obdobná s ustanovenými činnostmi členů PKM po povodni s volnou hladinou viz kap. 3.2.1.4.

V souvislosti se vzniklou situací vyplynuly pro některé členy PKM další úkoly:

předseda komise:

 • předloží zprávu o průběhu povodně a povodňovou knihu orgánu, provádějícímu vyšetřování havarijní události.

tajemník komise:

 • v případě nádrže Radíkov a Lošov (nádrže ve vlastnictví města Olomouce), předloží PKM návrh řešení na odstranění povodňových škod a případné opravy nádrží.

zástupce majetkoprávního odboru:

 • zabezpečí revizi a aktualizaci manipulačního řádu nádrže ve spolupráci s odborem životního prostředí.

4. GRAFICKÁ ČÁST

Součástí grafické části Povodňového plánu města Olomouce jsou:

Povodňový plán města Olomouce včetně příloh, zpracovaný odborem ochrany MMOl, obdrželi v elektronické podobě:

 1. Členové Povodňové komise města Olomouce (22)
 2. Náměstci primátora statutárního města Olomouce (5)

Povodňový plán města Olomouce včetně příloh, zpracovaný odborem ochrany MMOl, obdrželi v tištěné podobě:

 1. Správci toků (Lesy ČR s.p., Povodí Moravy s.p. závod Horní Morava, Povodí Moravy s.p. – dispečink Brno)
 2. Pracoviště krizového řízení (odbor ochrany - oddělení pro řešení mimořádných situací, oddělení obrany)
 3. OPIS HZS Olomouckého kraje

| Poslední úprava: 1. dubna 2014 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu