Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Oddělení ochrany ovzduší

Kompetence Magistrátu města Olomouce - oddělení ochrany ovzduší

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší jako příslušný orgán ochrany ovzduší vykonává níže uvedenou činnost na úseku ochrany ovzduší, která je vymezena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

 • podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 • podle ust. § 14 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší na základě žádosti provozovatele vozidla povoluje dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny,
 • podle ust. § 22 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy a vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona,
 • podle ust. § 22 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původce závadného stavu,
 • podle ust. § 23 odst. 1 písm. a) až h) zákona o ochraně ovzduší ukládá sankce fyzickým osobám za:
  • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
  • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
  • nedodržování přípustné tmavosti kouře,
  • spalování paliv ve stacionárním zdroji, které nejsou určeny výrobcem,
  • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje,
  • spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek,
  • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
  • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení potvrzení o provedení této kontroly,
 • podle ust. § 25 odst. 1 písm. d,) g), h), j), k), l), n) a o) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty právnickým a podnikajícím fyzickým osobám za
  • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
  • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem,
  • spalování paliv ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
  • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2,
  • neumožnění přístupu ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování podle,
  • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
  • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení na vyžádání potvrzení o provedení této kontroly,
  • podle ust. § 25 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty za spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
  • podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí. Přehled žádostí je dostupný na !bude doplněno“

Magistrát města Olomouce dále:

 • může podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (nízkoemisní zóna),
 • může podle ust. § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví podmínky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi,
 • může podle ust. § 10 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší svým nařízením vydat pro případy vzniku smogové situace regulační řád, který bude obsahovat opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.

Dále oddělení ochrany ovzduší zajišťuje:

 • provoz dopravní stanice automatického imisního monitoringu kvality ovzduší na území města Olomouce,
 • zajišťuje informování veřejnosti o stavu a kvalitě ovzduší,
 • spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje - odborem životního prostředí a zemědělství, Celním úřadem Olomouc, Českou inspekcí životního prostředí - oddělením ochrany ovzduší, Českým hydrometeorologickým ústavem, Krajskou hygienickou stanicí a Státním zdravotním ústavem,
 • odborně zpracovává a připravuje pro právníka odboru příslušný spisový materiál za účelem zahájení příslušného správně právního či přestupkového řízení ,
 • vyřizuje petice, stížnosti a podněty na úseku ochrany ovzduší v rozsahu platné legislativy,
 • spolupracuje s jinými odděleními odboru životního prostředí v řešení problematiky ochrany ovzduší ,
 • podílí se na vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku ochrany ovzduší,
 • vykonává funkci příkazce operace na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, k nakládání s veřejnými prostředky.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu