Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volby

Sociální sítě

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14 :00 hodin.

INFORMACE OHLAŠOVNY

Seznamy voličů

Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olomouce pro voliče, kteří jsou v Olomouci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, Olomouc ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Magistrát je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: - -

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, v Olomouci, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.5.2017
do 13.10.2017 (písemné podání)
do 18.10.2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat:

 • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Magistrát města Olomouce | Odbor správních činností – voličské průkazy | Horní náměstí č. 583 | 779 11 Olomouc
 • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky
 • osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. NP v úředních dnech magistrátu, poslední den 18.10.2017 do 16:00 hodin.

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
od 5.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h)

Magistrát města Olomouce voličský průkaz vydá

 • osobně
  • voliči nebo
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle.
 • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

Kontakty:

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb - tj. do 20. 9. 2017.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo elektronické podobě, o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení zmocněnce, popřípadě jméno a přímení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu členů přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovoluji požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínám, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce statutárního města Olomouce http://www.olomouc.eu/volby, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

INFORMACE k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 27. 9. 2017 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

 • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení ČSÚ k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

OBECNÉ INFORMACE MAGISTRÁTU

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA

INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu