Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volby

Sociální sítě

Volby

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí konané na podzim roku 2018

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí konané na podzim roku 2018

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

Informace registračního úřadu

Základní telefonní kontakty na registrační úřad

  • Volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu: tel.: 588 488 470, 471
  • Volby do Zastupitelstva města Olomouce: tel.: 588 488 465, 466

Podrobnější kontakty a informace najdete v následujících odkazech:

Zápis z losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby konané dne 5. a 6.října 2018:

Informace pro voliče

Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese Horní náměstí č. p. 583, Olomouc si mohou vyzvednout hlasovací lístky ve vrátnici radnice. Volí ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost je v Základní škole na adrese 8. května 29 (Komenium).

Seznamy voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olomouce pro voliče, kteří jsou v Olomouci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (1.patro, budova Palackého 14, Olomouc) ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

  • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Magistrátu města Olomouce, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, Olomouc (budova NAMIRO), a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Olomouce nemůže!

Úřední hodiny a kontakty:

Pondělí: 8.00-12:00 13:00-17:00
Úterý: 8.00-12:00 13:00-15:30
Středa: 8.00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek: 8.00-12:00 13:00-15:30

Ing. Hana Kovácsová
Tel: 588 488 540, 606 743 681

Úřední deska – informace k volbám (vyberte kategorie VOLBY)
Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na : e-mail: odb.sc@olomouc.eu, tel: 603 808 646

Všeobecné informace k volbám:

JUDr. Alena Daubnerová, tel: 585 513 297, 606 70 50 46
Mgr. Alice Pospíšilová, tel: 585 513 212, 604 115 721

Informace pro členy okrskových volebních komisí

A) Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce statutárního města Olomouce http://edeska.olomouc.eu, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

B) Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 13. 9. 2018 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

  • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb.

C) Zjišťování výsledků hlasování (videopořad)

ČSÚ: Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (všechna videa)

Kontakt pro okrskové volební komise

Ing. Zdeňka Řepková, Oddělení organizační, Horní náměstí 583, Kancelář: 1/13, Tel.: +420 585 513 312 | mobil: +420 602 538 960

Odkazy

Informace MVČR

Informace KÚOK

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu