Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Tesařová Hana, náměstkyně primátora

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 10. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 293/4 ost. pl. o výměře 112 m2, parc. č. 293/5 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 293/6 ost. pl. o výměře 224 m2 a parc. č. 293/7 ost. pl. o výměře 192 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 9.

2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1573 m2, parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, parc. č. 88/18 ost. pl. o výměře 446 m2, parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2 a část pozemku parc. č. 485/5 ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc se společností Marzio s. r. o. při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2 + náklady ve výši 5 950,- Kč dle důvodové zprávy bod 13.

3. odprodej části pozemku parc. č. st. 104 zast. pl. (dle GP parc. č. 104/2) o výměře 49 m2 a část pozemku parc. č. 980/8 ost. pl. (dle GP parc. č. 980/12) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům Františku a Boženě Musilovým za kupní cenu ve výši 40 281,- Kč dle důvodové zprávy bod 16.

4. odprodej části pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Stanislavu a Heleně Kubíkovým za kupní cenu ve výši 29 938,- Kč + náklady 4 465,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

5. směnu pozemku parc. č. 802/2 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana RNDr. Jiřího Dvořáka za část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 274 m2 (dle GP parc. č. 808/3) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že RNDr. Dvořák uhradí náklady ve výši 4 465,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

6. směnu pozemku parc. č. 803/1 zahrada o výměře 361 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana Davida Erbena za část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 267 m2 (dle GP parc. č. 808/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 18.

7. směnu pozemku parc. č. 804/2 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví paní Anny Pořízkové a pana Zdeňka Maiera za část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 224 m2 (dle GP parc. č. 808/5) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 18.

8. odprodej části pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 204 m2 (dle GP parc. č. 808/6) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Zdeňce Petzovým za kupní cenu ve výši 29 702,- Kč + náklady 4 465,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

9. odprodej části pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 140 m2 (dle GP parc. č. 808/7) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Ing. Janu Svobodovi za kupní cenu ve výši 20 384,- Kč + náklady 4 465,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

10. odprodej části pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 808/8) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Ottovi a Evě Neumannovým za kupní cenu ve výši 5 678,- Kč + náklady 4 465,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

11. bezúplatný převod pozemku parc. č. 172/8 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 28.

12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 459 ost. pl. o výměře 404 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc s Muzeem umění Olomouc, státní příspěvková organizace při kupní ceně ve výši 5 010,- Kč/m2 + náklady 4 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 29.

13. odprodej objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1153/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – PS Foerstrova (Dobnerova) společnosti LEVITUS, s. r. o. za kupní cenu ve výši 3 105 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 30.

14. odprodej části pozemku parc. č. 338/9 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Martinu a Martině Unzeitigovým za kupní cenu ve výši 51 975,- Kč dle důvodové zprávy bod 31.

15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely Svatoplukem a Radkou Losertovými při kupní ceně ve výši 940,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 32.

16. směnu části pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 1 786 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní Pavly Kňávové za pozemky část parc. č. 548 zast. pl. a nádvoří o výměře 170 m2, část parc. č. 632 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Pavla Kňávová uhradí cenový rozdíl ve výši 567 473, 50 Kč dle důvodové zprávy bod 33.

17. směnu části pozemků parc. č. 121/1 orná půda o výměře 201 m2 a parc. č. 121/24 orná půda o výměře 58 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Ing. Pavla a Hany Davidových za část pozemku parc. č. 47/3 zahrada o výměře 325 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé Ing. Pavel a Hana Davidovi uhradí cenový rozdíl ve výši 199 557,- Kč + 1/2 nákladů ve výši 5 463,- Kč dle důvodové zprávy bod 34.

18. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 778 zahrada o výměře 599 m2 a pozemku parc č. 774/2 orná půda o výměře 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi paní Lenkou Štafovou, manžely Rudolfem a Stanislavou Pasekovými, manžely Oldřichem a Petrou Pohorskými, manžely Markem a Ivanou Burgovými, slečnou Lenkou Foltasovou, manžely Zdeňkem a Alenou Burďákovými a manžely Valentinem a Janou Večeřovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 35.

19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 600,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 36.

20. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 37.

21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností Výstavba bytů s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 250,- Kč/m2 + náklady 2 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 38.

22. uzavření kupních smluv na prodej plynárenských zařízení z majetku statutárního města Olomouce č. 1-20-038/07 a č. 1-20-039/07 mezi statutárním městem Olomouc jako prodávajícím a SMP Net, s.r.o. jako kupujícím dle důvodové zprávy bod 39.

 
2nevyhovuje žádosti  1. společnosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.

2. společnosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 88 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.

3. pana Huberta Holiše o odprodej části pozemku parc. č. 210/5 ost. plocha o výměře 250 m2 v k .ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.

4. manželů Arnošta a Marie Drcmánkových o odprodej části pozemku parc. č. 655/38 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.

5. paní Marty Novákové o odprodej části pozemku parc. č. 96/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.

6. manželů Mgr. Jaroslava a Ireny Bürglovým o odprodej části pozemku parc. č. 1001 (č. 6, 9) ostatní plocha o výměře 311 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.

7. manželů Ladislavu Širůčkovi a Šárky Muchové Širůčkové o odprodej pozemku parc. č. 1001 (č. 1, 2, 4, 5, 6, 9) ostatní plocha o výměře 650 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.

8. manželů Ing. Pavla a Miluše Pánkových o odprodej části pozemku parc. č. st. 3 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy bod 6.

9. pana Martina Plachého o odprodej pozemků parc. č. 611/2 o výměře 2 270 m2, parc. č. 619 o výměře 973 m2, parc. č. 608 o výměře 3 779 m2, vše trvalý travní porost a parc. č. 610/4 o výměře 915 m2, parc. č. 610/3 o výměře 784 m2, parc. č. 610/1 o výměře 14 015 m2, parc. č. 610/2 o výměře 1 847 m2 a parc. č. 607 o výměře 4 105 m2, vše ost. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.

10. pana Zdeňka Matějky o odprodej pozemků parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 8.

11. manželů MUDr. Petra a Drahomíry Kafkových o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 4 005 m2 a parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 10.

12. pana Ing. Josefa Čamka o výkup pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Josefa Čamka do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11.

13. paní Miluše Kolaříkové o výkup pozemku parc. č. 373/4 orná půda o výměře 331 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Miluše Kolaříkové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 12.

14. společnosti Stavby a Barvy Morava s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 14.

15. společnosti KM Reality s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.

16. manželů Jiřího a Marcely Strniskových o odprodej části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19.

17. společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. a nádvoří o výměře 529 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 20.

18. společnosti Montana Reality s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. st. 298 zast. pl. a nádvoří o výměře 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem výstavby bytového domu dle důvodové zprávy bod 21.

19. společnosti První kapitálová společnost, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 959/10 ost. pl. o výměře cca 748 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 22.

20. společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o., společnosti Montana Reality s.r.o., společnosti K – stav stavební a.s. a společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 6 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23.

21. pana Alexandra Kunického o odprodej pozemku parc. č. st. 57/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 61 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 24.

22. manželů Pavla a Jarmily Ostrčilových o odprodej pozemku parc. č. 856/4 orná půda o výměře 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 25.

23. pana Stanislava Melky o odprodej části pozemku parc. č. 151/2 ost. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.

24. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 116/13 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 27.

25. pana Jana Navrátila o odprodej pozemku parc. č. 459 ost. pl. o výměře 404 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29.

26. paní Mgr. Jitky Havigerové, pana Zdenka Volfa, manželů Ing. Františka a Mgr. Aleny Caletkových, pana Mojmíra Doseděla a Petra Doseděla, společnosti ZRNO, s. r. o., pana Pavla Stroupka, společnosti KINEZ, s. r. o., společnosti MEKOS GROUP, s. r. o., společnosti AGM PETROL s. r. o., pana Petra Doležela, pana Ladislava Čecháka, občanského sdružení Slovo života Olomouc, společnosti Olomoucká investorská s. r. o., společnosti BELLS, s. r. o., společnosti MERIT CZ a. s., společnosti Pyro&Art s. r. o., pana Petr Gasty, manželů Jaromíra a Alexandry Conearic, manželů Josefa a Vladimíry Skopalových, pana Zdeňka Studeného, pana Vítězslava Mrázka, pana Tomáše Bubeníka a Ing. Miroslava Vosátky o odprodej objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1153/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – PS Foerstrova (Dobnerova) dle důvodové zprávy bod 30.

27. manželů Valentina a Jany Večeřových o odprodej pozemku parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 32.

28. paní Petry Sedláčkové o odprodej části pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33.

29. manželů Jaromíra a Gabriely Valentových o odprodej pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33.

30. manželů Ivana a Václavy Palouškových o odprodej části pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33.

31. společnosti Nutgall s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

32. manželů Davida a Romany Ciencialových o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

 
3souhlasí  se změnou subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. 808/4 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manželů Anny a Jaroslava Liškových na paní Annu Liškovou dle důvodové zprávy bod 17.
 
4revokuje  část usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 33 ve věci výše kupní ceny za odprodej objektu bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. 1101 zast. pl. a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Miroslavu a Heleně Holčíkovým a schvaluje kupní cenu v celkové výši 5 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 40.
 
5schvaluje  1. uzavření dodatku ke zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 3.

2. závazek statutárního města Olomouce jako navrhovatele dle zák. č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, příloha 11, Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití (podle § 102, odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů - vodní zákon), část 2 A, odst. X., že po realizaci akce bezplatně převezme od Zemědělské vodohospodářské správy - Oblast povodí Moravy a Dyje protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet, a to v rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastavěné části Nemilan dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 4.

3. převzetí správy drobného vodního toku Nemilanka statutárním městem Olomouc v rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastavěné části Nemilan, dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 4.

4. bezplatné převzetí pozemků do majetku statutárního města Olomouce tvořících drobný tok Nemilanka, resp. protipovodňové opatření, v rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastavěné části Nemilan z majetku Zemědělské vodohospodářské správy - Oblast povodí Moravy a Dyje, a to včetně pozemků, které Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast povodí Moravy a Dyje pro účely díla vykoupí od jiných právnických či fyzických osob dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 4.

5. posunutí termínu uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. st. 265 zast. pl. a nádvoří o výměře 136 m2 a parc. č. 176/1 ost. pl. o výměře 520 m2 (původně část pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. a pozemek parc. č. 28/9 orná půda o výměře 59 m2), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 5.

6. odprodej pozemků parc. č. st. 1154/2 o výměře 356 m2 a parc. č. st. 1154/3 o výměře 46 m2, vše zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům MVDr. Václavu a RNDr. Janě Lakomým za kupní cenu ve výši 603 000,- Kč + náklady 4 000,- Kč s možností splátek kupní ceny dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 6.

7. odprodej části pozemku parc. č. 779 ost. pl. o výměře 283 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc panu RNDr. Miroslavu Souralovi, panu RNDr. Petru Fryčákovi a panu Ing. Janu Chrobokovi za kupní cenu ve výši 135 840,- Kč + náklady 2 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 7.

8. darování pozemku parc. č. 783/6 ost. plocha o výměře 1145 m2 v kat. území Křelov, obec Křelov – Břuchotín z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Křelov – Břuchotín dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 8.

9. odprodej části pozemku parc. č. 2/94 ost. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Václavu Alexovi a paní Evě Klosové za kupní cenu ve výši 24 800,- Kč + náklady 2 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 9.

10. směnu pozemků parc. č. 242/15 ost. pl. o výměře 524 m2, parc. č. 242/25 orná půda o výměře 1 620 m2 a parc. č. 247/42 zahrada o výměře 148 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jiřího Novosáda za pozemek parc. č. 247/13 zahrada o výměře 1 298 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pan Jiří Novosád uhradí 1/2 nákladů ve výši 2 900,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 10.

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 841/5 o výměře 1 775 m2, parc. č. 841/12 o výměře 910 m2 a parc. č. 841/93 o výměře 648 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely MVDr. Václavem a RNDr. Janou Lakomými při kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že bude kupní cena následně navýšena o inflační koeficient + náklady 4 500,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 11.

12. odprodej části pozemku parc. č. 434/7 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Ing. Jindřichu a Miluši Drmolovým za kupní cenu ve výši 135 000,- Kč + náklady 7 155,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 12.

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 959/22 ost. pl. o výměře 251 m2 a část pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY s. r. o. při kupní ceně 371 250,- Kč + náklady ve výši 4 700,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 13.

14. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 185/1 ostatní plocha o výměře 12. 630 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.103 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2295 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.446 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2290 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2291 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2292 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, stavby bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2304 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc bez omezujících podmínek dle zákona č. zákona č. 174/2003 Sb. o převodu některého nepotřebného vojenského majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na uzemní samosprávné celky dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 14.

15. výkup objektu bez čp/če jiné stavby s pozemkem parc. č. st. 2297 zast. pl. a nádvoří o výměře 493 m2, pozemku parc. č. st. 2352 zast. pl. o výměře 12 m2 a části pozemku parc. č. 185/1 ost. pl. o výměře 15 512 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 14.

16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností K - stav stavební a. s. při kupní ceně ve výši 1 520,- Kč/m2 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 15.

 
6nevyhovuje žádosti  1. manželů Zdeňka a Marcely Brančíkových o odprodej pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m2, případně části pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 1.

2. pana Ing. Jiřího Rozkošného a pana Jana Skřivana o odprodej pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 2.

3. společnosti LIPOSTAV, spol. s r. o., společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s., pana Michala Pekárka a pana Rostislava Simkoviče o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 15.

4. manželů Daniela a Magdaleny Berkových o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 15.

 
7revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 66 ve věci schválení darování pozemku parc. č. 783/9 ost. plocha o výměře 1145 m2 v kat. území Křelov, obec Křelov – Břuchotín z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Křelov – Břuchotín dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 8.

2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 61 ve věci nevyhovění žádosti pana Jiřího Novosáda o směnu pozemků parc. č. 242/15 ost. pl. o výměře 524 m2, parc. č. 242/25 orná půda o výměře 1 620 m2 a parc. č. 247/42 zahrada o výměře 148 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jiřího Novosáda za pozemek parc. č. 247/13 zahrada o výměře 1 298 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 10.

3. část usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006 bod programu 3, bod 45 ve věci schválení bezúplatného převodu objektu bez čp/če jiné stavby s pozemkem parc. č. st. 2297 zast. pl. a nádvoří o výměře 493 m2, pozemek parc. č. st. 2352 zast. pl. o výměře 12 m2 a části pozemku parc. č. 185/1 ost. pl. o výměře 15 512 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 14.

4. usnesení ZMO dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 1 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností Wisdom reality, s. r. o. při kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 3. 2008 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 15.

 
8schvaluje  1. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely Jaromírem a Gabrielou Valentinovými a manžely Valentinem a Janou Večeřovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 060,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 1.

2. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 633/2 orná půda o výměře 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely Ing. Liborem a Mgr. Janou Ph.D. Marečkovými, manžely Mgr. Vlastislavem a Mgr. Evou Kovářovými, manžely Jaromírem a Mgr. Radkou Dudovými, manžely MUDr. Renatou a MUDr. Ivanem Vařekovými, manžely Ph.D., Šárkou a Radomírem Patákovými, manžely Evou a Ing. Františkem Vrzalovými, manžely Jaromírem a Gabrielou Valentovými, manžely Jiřím a Alexandrou Husičkovými, manžely Davidem a Romanou Ciencialovými, manžely Janou a Valentinem Večeřovými, manžely Ivanem a Václavou Palouškovými, panem Ing. Jiřím Bortelem, paní Lenkou Foltasovou, panem Miroslavem Dercem, panem Ing. Petrem Hrubým, panem Markem Janošem, manžely Stanislavem a Alenou Cickovými a Ing. Robertem Křenkem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 200,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 2.

3. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely Ing. Liborem a Mgr. Janou Ph.D. Marečkovými, manžely Mgr. Vlastislavem a Mgr. Evou Kovářovými, manžely Jaromírem a Mgr. Radkou Dudovými, manžely MUDr. Renatou a MUDr. Ivanem Vařekovými, manžely Ph.D., Šárkou a Radomírem Patákovými, manžely Ing. Jitkou a Ing. Václavem Svobodovými, manžely Mgr. Andreou a Lukášem Kapaňovými, manžely Evou a Ing. Františkem Vrzalovými, manžely MUDr. Pavlem a MUDr. Bohumilou Horákovými, manžely Jaromírem a Gabrielou Valentovými, manžely Davidem a Romanou Ciencialovými, manžely Jaroslavem a Lenkou Kalusovými, manžely Janou a Valentinem Večeřovými, manžely Ivanem a Václavou Palouškovými, manžely Dušanem a Petrou Pospíšilovými, manžely Stanislavem a Alenou Cickovými, panem Ing. Jiřím Bortelem, paní Lenkou Foltasovou, panem Miroslavem Dercem, panem Petrem Jaklem, panem Ing. Petrem Hrubým a panem Markem Janošem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 200,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 3.

4. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 434/7 zahrada o výměře 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely Janou a Valentinem Večeřovými, manžely Lucií a Martinem Kráčmarovými, manžely Ivanem a Václavou Palouškovými, manžely Davidem a Romanou Ciencialovými, manžely Jaromírem a Gabrielou Valentovými, panem Ing. Michalem Markem, panem Petrem Jaklem, paní Mgr. Ivanou Kočí, paní Petrou Sedláčkovou a Ing. Robertem Křenkem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 4.

5. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely Šárkou a Radomírem Patákovými, manžely Markem a Ivanou Burgovými, manžely Janou a Valentinem Večeřovými, manžely Jaromírem a Gabrielou Valentovými, manžely Davidem a Romanou Ciencialovými, manžely Jiřím a Alexandrou Husičkovými, manžely Mgr. Andreou a Lukášem Kapaňovými, manžely Lucií a Martinem Kráčmarovými, manžely Radmilou a Pavlem Kubovými, paní Lenkou Foltasovou, panem Ing. Michalem Markem a panem Ing. Jiří Bortel formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 350,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 5.

6. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžely Janou a Valentinem Večeřovými, manžely Jaromírem a Gabrielou Valentovými, manžely Davidem a Romanou Ciencialovými, manžely Pavlem a MUDr. Bohumilou Horákovými, manžely Evou a Ing. Františkem Vrzalovými, manžely Andreou a Lukášem Kapaňovými, paní Martou Varmužovou, paní Kristínou Krejčí, paní Lenkou Foltasovou a panem Bedřichem Čermákem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 100,- Kč/m2 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 6.

 
9nevyhovuje žádosti  1. manželů Jaroslava a Miroslavy Vařekových o odprodej pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc za účelem zřízení zahrady k rodinnému domu dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 1.

2. manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 1.

3. manželů Ing. Daniela a Jitky, PaedDr. Vaverkových a manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej pozemku parc. č. 633/2 orná půda o výměře 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 2.

4. pana Ing. Jiřího Hronka a manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 3.

5. manželů Ing. Jindřicha a Miluše Drmolových a manželů Bc.Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej části pozemku parc. č. 434/7 zahrada o výměře 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 4.

6. manželů Jiřího a Hany Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č. 434/7 zahrada o výměře 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 4.

7. pana Martina Karlece a manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 5.

8. manželů Ing. Daniela a Jitky, PaedDr. Vaverkových o odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 5.

9. společnosti Nutgall s.r.o. a manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 6.

10. manželů Mgr. Andrey a Lukáše Kapáňových o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 550 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 7.

11. společnosti VEHRA.CZ s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 1 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 8.

12. paní Jitky Hutové a manželů Václava a Jany Vráblikových o odprodej pozemku parc. č. 1998 ost. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 9.

13. opětovně žádosti manželů Štěpána a Jany Grygárkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 28 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 761/4 ost. pl. o výměře 292 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 10.

14. paní Lenky Foltasové, pana Michala Pekárka a manželů Bc. Oldřicha a Petry Pohorských o odprodej pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 162 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 11.

 
10revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 26. 10. 2007, bod programu 5, bod 36 ve věci úhrady kupní ceny části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc panem Janem Zbirovským dle platného cenového předpisu k 17. 4. 2003 ve výši 1 160,- Kč dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 12.

2. část usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod programu 5, bod 14 ve věci úhrady kupní ceny části pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře 318 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc paní MUDr. Drahoslavou Konečnou dle platného cenového předpisu k 10. 4. 2006 ve výši 4 757, 28 Kč dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod 13. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu