Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 2. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Stavba PPO II.B etapa – související investice - Energomost
5 Veřejná zakázka č. 23037 - Plavecký stadion - revitalizace a renovace - projektová dokumentace - příkazní smlouva
6 Veřejná zakázka č. 23019 - Jeremenkova ul. - cyklostezka II. část - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 23035 - Park na Dlouhé ulici - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 23026 - Nákup vozidel pro MPO - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 23002 - Libušina, vozovka - I. etapa - zadání
10 Veřejná zakázka č. 22153 - Kyselovská, oprava vozovky - zadání
11 Veřejná zakázka č. 23003 - Jeremenkova, přednádraží - oprava vozovek - zadání
12 Rozpočtové změny roku 2023
13 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí roku 2022
14 Hospodaření fondu mobility za rok 2022
15 Program Regenerace MPR Olomouc 2023 - alokace dotace
16 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů
17 Moravské divadlo Olomouc - "Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra" - průběžná zpráva
18 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
19 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
20 Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
21 Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady
22 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady
23 Zoologická zahrada Olomouc - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině
24 Povolení výjimky - pěší zóna
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Předzahrádky
27 Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc
28 Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. a vypořádání
29 Bytové záležitosti
30 Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace
31 Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace
32 Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021-2027 - dotace na ITI Olomoucké aglomerace
33 Obnova Rudolfovy aleje - závěrečné vyhodnocení projektu
34 Standardizace územního plánu Olomouc
35 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
36 Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol
37 Odměna řediteli příspěvkové organizace – školy
38 Vyhláška o školských obvodech mateřských škol
39 Vyhláška o školských obvodech základních škol
40 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
41 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
42 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami
43 Fond pomoci olomouckým dětem – 1. návrh na poskytnutí účelových darů žadatelům v lednu 2023
44 Kontrola schvalovacích postupů finančních a majetkových operací
45 Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům
46 Dotace v sociální oblasti
47 Nabytí věcných darů pro odbor sociálních věcí
48 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
49 Individuální dotace - SMO
50 Pojmenování ulic
51 Cena města Olomouce 2022
52 Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2023
53 OZV o nočním klidu
54 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na území SMOL
55 Dotace v oblasti sportu - 2023
56 Informace o činnosti kontrolního výboru
57 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
58 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
59 Podpora společensko-prospěšných projektů
60 Organizační záležitosti - slavnostní obřady
61 Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. - smlouva o výkonu funkce – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
62 Dodatek smlouvy o kontrole, údržbě a opravách objektů statutárního města Olomouce, rozšířené o zajištění protipovodňových opatření náplavky.
63 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
64 Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu – svolání a delegace na shromáždění spoluvlastníků jednotek 15.3.2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon