Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 2. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Škodní a likvidační komise
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati"
5 Topolová 1, 2, 4, 6 – prodej bytových jednotek
6 Bytové záležitosti
7 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů – rozhodování o dalším postupu
8 Objekty radnice, Edelmannův a Hauenschildův palác, budova v Sokolské ul.
9 Program Regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2022
10 Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - Koncepční část
11 Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
12 Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací (mimo školská zařízení), včetně příloh
13 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. OSTR/INO/132/2022/Zem, nepřijetí nabídky hrobových zařízení a udělení souhlasu s prodejem
14 Hřbitovy města Olomouce - Řád veřejných pohřebišť v Olomouci
15 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti
16 Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce - financování
17 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
18 Veřejná zakázka č. 22034 - Sadební materiál pro Lesy města Olomouce, a.s. - jaro 2022 - příkazní smlouva
19 Veřejná zakázka č. 21105 - PPO II. B etapa - související investice, SO 03.2 - Most Masarykova - slavnostní osvětlení - kazetový podhled - zrušení
20 Veřejná zakázka č. 21125 - ČOV - rekonstrukce kotelny - zahájení, komise
21 Veřejná zakázka č. 22029 - Oprava havarijního stavu tramvajové křižovatky a vozovky Okresní soud - zahájení, komise
22 Veřejná zakázka č. 21128 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - sadové úpravy - zahájení, komise
23 Veřejná zakázka č. 22030 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy do školských zařízení SMOl - zahájení, komise
24 Veřejná zakázka č. 21100 - Mobilní aplikace Moje Olomouc - změna architektury, redesign, nové funkce - zahájení, komise
25 Sv. Kopeček – parkování – projekt IDS
26 Rozpočtové změny roku 2022
27 Smlouva o používání KB eTradingu
28 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
29 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
30 Dohoda o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.
31 Strategický plán rozvoje města Olomouce – evaluace a aktualizace
32 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů
33 Fond mobility
34 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
35 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
36 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)
37 Technické služby města Olomouce, a.s. - informace o založení dceřiné společnosti
38 Karty typu D
39 Zvláštní užívání komunikací
40 Povolení výjimky - pěší zóna
41 Předzahrádky
42 Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
43 Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání
44 Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – návrh na pořízení
45 Dotace v oblasti kultury 2022
46 Cena města Olomouce 2021
47 Dotace v oblasti sportu 2022
48 OZV o nočním klidu
49 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na území SMOL
50 OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci
51 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 2022
52 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami
53 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
54 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
55 Výjimka z počtu žáků - ZŠ Heyrovského
56 Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva o bezúplatném převodu majetku
57 Dodatek č. 5 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
58 Dotace v sociální oblasti
59 Program prevence kriminality na rok 2022
60 Prorodinná politika SMOl
61 Úprava organizace sociálních pohřbů zajišťovaných SMOl
62 Závěrečná zpráva COVID-19 za období podzim 2021
63 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - provozní zpráva 2021
64 Statut KMČ, Jednací řád KMČ
65 Změny v komisích
66 Bytové záležitosti BPS
67 Podpora společensko-prospěšných projektů
68 Zahraniční služební cesty
69 Individuální dotace v oblasti zahraničních vztahů
70 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
71 Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
72 Zrušení letní etapy výstavy Flora Olomouc
73 Různé - osoba zúčastněná

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon