Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 5. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2020
4 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - monitorovací zpráva za rok 2020
5 Bytové záležitosti
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
8 Veřejná zakázka č. 21062 - Tomkova - administrativní budova - geotechnický průzkum - přímé zadání
9 Veřejná zakázka - Realizace čtyř etap květinové výzdoby Horního náměstí, Arionovy kašny a Hygie a interiéru sloupu Nejsvětější trojice - přímé zadání
10 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - příkazní smlouva
11 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
12 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
13 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
14 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)
15 Reporting a informace o městských příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
16 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2020
17 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2020
18 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
19 Transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. na příspěvkovou organizaci a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
20 Informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
21 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady - změna v dozorčí radě
22 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím darů
23 Knihovna města Olomouce - souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu
24 Analýza provozování VHI města po roce 2030
25 Protipovodňová opatření IV.etapa - informace o postupu
26 Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu – aktualizace
27 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2021
28 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – příspěvek z rozpočtu statutárního města Olomouce
29 Rozpočtové změny roku 2021
30 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
31 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.14/2020, o místním poplatku z pobytu
32 EIB - revize/konverze úrokové sazby
33 MPO - Smlouva o předávání hotovosti v obalech
34 Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady - změna v dozorčí radě Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
35 Předzahrádky
36 Označení vlastníka - oprava ul. Hrnčířská
37 Dražby odtažených vozidel
38 Úprava regulačního plánu MPR Olomouc
39 Veřejná zakázka 21068 - Olomouc, ulice Hněvotínská propojující chodník - přímé zadání
40 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2021
41 Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - Dodatek č.1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
42 Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl
43 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol, změna osobních příplatků
44 Přidělení výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu PO - školy
45 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2021
46 Zábor náměstí Národních hrdinů
47 Dotace v oblasti sportu -sportovní akce
48 SK Chválkovice - individuální dotace
49 Individuální dotace v oblasti kultury
50 České dědictví UNESCO
51 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
52 Audit investiční akce Zimní stadion - výměna osvětlení
53 Audit poskytování dotací z rozpočtu SMOl
54 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
55 Individuální dotace v sociální oblasti
56 Bytové záležitosti BPS
57 Pojmenování ulic
58 Změny v komisích
59 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
60 Návrh kompenzace občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce
61 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
62 Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
63 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
64 Organizační záležitosti - Dodatek č. 18 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
65 Organizační záležitosti -"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
66 Fond pomoci olomouckým dětem - darovací smlouva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu