Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 2. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Provozní zpráva AQP 2020
4 Rekonstrukce sportoviště - plavecký stadion Olomouc
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 MŠ Dělnická - využití úspor
7 Selské náměstí - úprava veřejných prostor kolem kostela - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
8 Tramvajová trať II. etapa - přeložky plynu
9 Tramvajová trať II. etapa - smlouva o přeložce CETIN
10 Odpovědné veřejné zadávání
11 Veřejná zakázka č. 20145 - Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ - zadání
12 Veřejná zakázka č. 21025 - Bezručovy sady - vodopád - přímé zadání
13 Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc - zadání
14 Veřejná zakázka č. 21019 - Zpracování procesního auditu pro Magistrát města Olomouce - uzavřená výzva
15 Veřejná zakázka č. 21017 - Krakovská - komunikace - zahájení, komise
16 Veřejná zakázka č. 21023 - Zhotovení standardů stavby pro koncesní řízení malá hala - přímé zadání
17 Rozpočtové změny roku 2021
18 OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
19 Bytové záležitosti
20 Sušárna kalů na ČOV Olomouc
21 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů
22 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2021
23 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
24 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
25 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
26 Jednací řád ZMO - návrh na úpravu
27 Veřejnoprávní smlouva na administraci žádostí podnikatelů COVID-Nájemné Výzva 3
28 Povolení výjimky - pěší zóna
29 Zvláštní užívání komunikací
30 Předzahrádky
31 Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - změna č. I - pořízení
32 Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty
33 Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci
34 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
35 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
36 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami
37 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
38 Akční plán rozvoje školství na rok 2021
39 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy - Fond pomoci olomouckým dětem
40 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
41 OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl
42 OZV o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl
43 Přijetí finančního daru Olomouckého kraje za výkon péče o děti v době nouzového stavu
44 Darovací smlouva - přijetí daru
45 OZV o nočním klidu
46 Koncepce SMOl v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2021 – 2024
47 Dotace v oblasti sportu
48 Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí
49 Dotace v oblasti kultury 2021
50 Cena města Olomouce 2020
51 Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině
52 Komunitní plánování sociálních služeb
53 Lipové stromořadí u Hamrysu - Smlouva o poskytnutí podpory
54 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - Smlouva o poskytnutí dotace
55 Projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
56 Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
57 Organizační záležitosti
58 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu