Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 2. 2021

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Provozní zpráva AQP 2020
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
MŠ Dělnická - využití úspor
Selské náměstí - úprava veřejných prostor kolem kostela - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
Tramvajová trať II. etapa - přeložky plynu
Tramvajová trať II. etapa - smlouva o přeložce CETIN
Odpovědné veřejné zadávání
Veřejná zakázka č. 20145 - Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ - zadání
Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc - zadání
Veřejná zakázka č. 21019 - Zpracování procesního auditu pro Magistrát města Olomouce - uzavřená výzva
Veřejná zakázka č. 21017 - Krakovská - komunikace - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 21028 - Plán udržitelné městské mobility Olomouc - aktualizace - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 21023 - Zhotovení standardů stavby pro koncesní řízení malá hala - přímé zadání
Rozpočtové změny roku 2021
OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
Bytové záležitosti
Sušárna kalů na ČOV Olomouc
Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů
Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2021
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
Jednací řád ZMO - návrh na úpravu
Veřejnoprávní smlouva na administraci žádostí podnikatelů COVID-Nájemné Výzva 3
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Předzahrádky
Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - změna č. I - pořízení
Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty
Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami
Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
Akční plán rozvoje školství na rok 2021 - revokace usnesení
Souhlas s uzavřením darovací smlouvy - Fond pomoci olomouckým dětem
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl
OZV o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl
Přijetí finančního daru Olomouckého kraje za výkon péče o děti v době nouzového stavu
Darovací smlouva - přijetí daru
OZV o nočním klidu
Koncepce SMOl v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2021 – 2024
Dotace v oblasti sportu
Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí
Cena města Olomouce 2020
Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině
Komunitní plánování sociálních služeb
Změny v komisích
Lipové stromořadí u Hamrysu - Smlouva o poskytnutí podpory
Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - Smlouva o poskytnutí dotace
Projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Cyklostezka Chválkovická - financování
Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Organizační záležitosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu