Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 11. 2019

číslo usnesení název
1 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - souhlas se zadávacím řízením a s uzavřením smlouvy - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
2 Kontrola usnesení RMO a ZMO
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
4 Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 2022
5 Bytové záležitosti
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7 Veřejná zakázka č. 19173 Zabezpečení péče o psy - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 19179 - Propagační a reklamní služby - zahájení, komise JŘbU
9 Křelovská svodnice, Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka II
10 Rozpočtové změny roku 2019
11 Smlouva o směnečném programu - Dodatek č. 1
12 Nový úvěr SMOl - upřesnění parametrů
13 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14 OZV o místním poplatku ze psů
15 OZV o místním poplatku z pobytu
16 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného
17 OZV o nočním klidu
18 Škodní a likvidační komise
19 Regulační plán MPR Olomouc - úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Označení vlastníka
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Smlouvy s KIDSOK, p.o.
24 OZV o cenové mapě
25 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přípravou projektu a žádosti o dotaci na regulaci a hospodaření s povrchovými vodami
26 Zoologická zahrada Olomouc - nepřijetí nabídky nákladního automobilu valník AVIA a udělení souhlasu s prodejem
27 Multifunkční hala Olomouc - zimní stadion
28 Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
29 Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci
30 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
31 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení za 1. pololetí 2019)
32 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2021- 2022 (mimo školská zařízení)
33 Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními a hrobkami
34 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
35 Hřbitovy města Olomouce - souhlas SMOl jako vlastníka pozemku s výsadbou
36 5. komunitní plán sociálních služeb
37 Bytový dům Handkeho 711/1 Olomouc (pro tělesně postižené) - snížení energetické náročnosti budovy - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
38 Nákup elektromobilu pro OKP
39 Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
40 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol, osobní příplatky ředitelek škol
41 Bytové záležitosti BPS
42 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev a změna v orgánech družstev Jiráskova, Jižní
43 Změna termínu použití a vyúčtování dotace a změna názvu projektu
44 Zimní stadion-majetkoprávní vztahy
45 Darovací smlouva - přípojka nízkého napětí Andrův stadion
46 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020
47 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
48 Dotační program odboru kancelář primátora
49 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 7. zasedání ZMO konaného 4. 11. 2019
50 Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
51 Žádost o užití znaku města Olomouce
52 Zahraniční služební cesta
53 Různé
54 Dohoda o vypořádání závazků

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu