Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 7. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Přijetí nového znění zakladatelské listiny.
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 19109 - Olomouc - rozšíření MKDS - lokalita Dolní náměstí a záznamový server - uzavřená výzva
6 Veřejná zakázka č. 19111 - Posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc - uzavřená výzva
7 Veřejná zakázka č. 19042 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT - zadání
8 Veřejná zakázka č. 19043 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka pomůcek - zadání
9 Veřejná zakázka č. 19017 - FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - VI. a VIII. Etapa - zadání
10 Veřejná zakázka č. 19033 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka nábytku - vyloučení, zadání
11 Veřejná zakázka č. 19034 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka ICT - zadání
12 Veřejná zakázka č. 19035 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka pomůcek - zadání
13 Veřejná zakázka č. 19095 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - stavební část - zadání
14 Veřejná zakázka 19117 – Stavební úpravy Zimního stadionu Olomouc – přímé zadání
15 Francouzský most – smlouva Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
16 Multifunkční hala Olomouc - Smlouva o připojení horkovodu
17 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
18 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce
19 Hněvotínská - přechod pro chodce
20 Neředín, Topolany - cyklostezka
21 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace
22 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - MŠ Rooseveltova
23 Investice do lesní infrastruktury
24 Kasárna Neředín - Informace z jednání meziresortní komise
25 Bytové záležitosti
26 Rozpočtové změny roku 2019
27 Příprava rozpočtu a investiční plán
28 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2019
29 Změna č. 8 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
30 Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie
31 ZŠ Dvorského - odborné učebny - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
32 Studie úprav veřejného prostoru v okolí kostela sv. Barbory ve Chválkovicích
33 Výstava studentských prací FA ČVUT v Praze
34 Změny jízdních řádů MHD od 1. 9. 2019
35 Předzahrádky
36 Dodatek č. 3 ke smlouvě s TSMO, a. s.
37 Petice "za urychlení zřízení veřejného osvětlení chodníku pro pěší a cyklostezky u Mlýnského potoka v Olomouci - Hejčíně"
38 Označení vlastníka
39 Zvláštní užívání komunikací
40 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
41 Multifunkční hala Olomouc – informace o aktuálním stavu a další postup
42 Aktualizace studie přeložky silnice III/4432 Chválkovice – Samotíšky – informace o výběru zpracovatele
43 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
44 Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení)
45 Procesní postup a podmínky za kterých bude Rada města Olomouce rozhodovat o udělování předchozího souhlasu v rámci rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
46 Moravská filharmonie Olomouc - organizační záležitosti
47 Zoologická zahrada Olomouc - organizační záležitosti
48 Zoologická zahrada Olomouc - projektové záměry
49 Aquapark - návrh projektů pro ZŠ r. 2019-2020
50 Andrův a zimní stadion - údržba trafostanic
51 Plavecký stadion - správa a provoz
52 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce
53 Investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice Olomouc – Radíkov“
54 Uzavírání smluv o nájmu movitých věcí v majetku odboru ochrany a smluv o poskytování služeb jednotek požární ochrany SMOl
55 Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů
56 Darovací smlouva - Keramická popelnice
57 Předzahrádka - zeleň
58 Používání glyfosátů na veřejných plochách města Olomouce
59 Strategie zeleně a management údržby
60 Platové zařazení ředitelek škol - příspěvkových organizací
61 Individuální dotace v oblasti školství
62 Prevence kriminality – dotace MV ČR a rozdělení rezervy
63 Partnerství SMOl v projektech v sociální oblasti
64 Schválení klubu pro seniory Olomouc - Týneček
65 Bytové záležitosti BPS
66 Kontrola hospodaření u MŠ Barevný svět Olomouc, rok 2018
67 Kontrola dotace u Rodinného centra Provázek, z.s. poskytnuté v roce 2018
68 Kontrola dotace u JITRO Olomouc, o.p.s., poskytnuté v roce 2018
69 Využití dotace poskytnuté TJ Lokomotiva Olomouc, z.s. na projekt "Zhotovení nových povrchů atletického stadionu"
70 Audit vymáhání pohledávek na přestupkovém oddělení
71 Vyhodnocení činnosti KPOZ
72 Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na projekt "Olomouc v kostce"
73 Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na projekt "Příspěvek na činnost ED Olomouc a sítě MEIS pro rok 2019"
74 Olomoucký tvarůžkový festival - převod příjmu za stánky
75 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 5. zasedání ZMO konaného 17. 6. 2019
76 Podpora společensko-prospěšných aktivit
77 Organizační záležitosti
78 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé MŠ

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu