Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 6. 2019

číslo usnesení název
1 Zpráva o stavu modernizace a rozšíření herního prostoru dětského koutku, aktualizace ceníku
2 Kontrola usnesení RMO a ZMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Smlouva o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – rozšíření a zúžení předmětu nájmu – po zveřejnění a Výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2018
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Veřejná zakázka č. 19039 - ZŠ Holice - odborné učebny - dodávka pomůcek - zadání
7 Veřejná zakázka č. 19050 - Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc a GV - zadání
8 Veřejná zakázka č. 19095 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - stavební část - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 19096 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - dodávka vybavení - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 19103 - ZŠ Gorkého - polytechnické učebny - stavební práce - zadání JŘBÚ
11 IV. etapa PPO – podání základní organizace Morava ČZS
12 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci
13 Návrh složení pracovního týmu pro tvorbu ISg ITI Olomoucké aglomerace na období 2021-2027
14 Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je město Olomouc jediným akcionářem
15 Bytové záležitosti
16 Rozpočtové změny roku 2019
17 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2020
18 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
19 Studie veřejného prostranství Kosinova v Olomouci
20 Studie veřejného prostranství Žižkova náměstí
21 Dopravní řídící ústředna - Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu
22 Koordinované tahy křižovatek, SSZ - podání žádosti o dotaci
23 Výzva 03_18_092 Operačního programu Zaměstnanost
24 Povolení výjimky - pěší zóna
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Dodatek č. 22 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
27 Předzahrádky
28 Opravy komunikací 2019
29 Pořízení změn Územního plánu Olomouc
30 Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
31 Regulační plán RP-24 Pražská - východ
32 Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
33 Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání
34 Zahraniční služební cesty
35 Zimní stadion - zveřejnění informace o záměru pronajmout soubor nemovitýcha movitých věcí, odklad splátek dluhu HCO, s. r. o.
36 Andrův stadion - zřízení přípojky nízkého napětí
37 Andrův stadion - odpadní vody
38 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
39 Výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2019/2020
40 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
41 Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily
42 Návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)"
43 Projekt Zdravé láhve pro děti
44 Prevence kriminality - schválení přijetí dotace Olomouckého kraje
45 Organizační záležitosti v odboru sociálních věcí
46 Využití dotace na projekt JUDO KLUB OLOMOUC, z.s. celoroční činnost
47 Kontrola hospodaření u MŠ Helsinská Olomouc, rok 2018
48 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2019
49 Podpora společensko-prospěšných projektů
50 Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu
51 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
52 Pojmenování ulic
53 Změny v KMČ
54 Bytové záležitosti BPS
55 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
56 Stanovení termínu a návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
57 Individuální dotace v oblasti kultury
58 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - výběrové řízení na předsedu představenstva
59 Organizační záležitosti
60 Poplatky za odpady zahraničních studentů
61 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu