Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce

17. července 2019 (st)

situace_zajm_uzemi

Popis a účel projektu

Studie proveditelnosti se zpracovává v návaznosti na 35. výzvu OPŽP programového období 2014 - 2020 a podanou žádost o poskytnutí podpory z prostředků OPŽP na zpracování studie odtokových poměrů (včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem a v rizikových územích při přívalových srážkách). Zpracovaná studie bude podkladem pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření, včetně přírodě blízkých opatření, z Operačního programu životního prostředí.

Předmětem studie je analýza odtokových poměrů v povodí vybraných vodních toků a v přispívajících plochách kritických bodů, které jsou ohroženy zejména povodněmi z přívalových srážek. Jedná se o lokality v okrajových městských částech města Olomouc – povodí vodních toků Adamovky, Stousky, Křelovského potoka a Nemilanky, včetně jejího levostranného přítoku, a dále povodí deseti vybraných kritických bodů se stanoveným vysokým rizikem.

Cílem celého projektu je návrh preventivních protipovodňových opatření jak u vybraných problematických vodních toků, tak i v přispívajících plochách kritických bodů ve správním území statutárního města Olomouce.

Studie proveditelnosti se zpracovává v rozsahu zadávací dokumentace specifikované v Dokumentaci projektového záměru z 05/2016. Při řešení projektu je postupováno v souladu s metodikou Odboru ochrany vod MŽP, uveřejněnou ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Rozsah a členění dokumentace bude v souladu s Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku OPŽP.

Studie odtokových poměrů se zpracovává v období 08/2017 – 05/2019 v následujících etapách:

Objednatel studie:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

Zhotovitel studie:

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Související odkazy:

logo-eu-fs-opzp2

 

| Poslední úprava: 17. července 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu