Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

29. června 2020 (po)

V pondělí 29. června 2020 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 10. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program:

1. Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4. Majetkoprávní záležitosti
- následuje bod 17.
5. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – informace k záměru převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev – následuje bod 37.
6. Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)
7. Rozpočtové změny roku 2020
8. Navýšení limitu revolvingového úvěru
9. Dotace z rozpočtu SMOl
10. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2019
11. Účetní závěrka SMOl k 31.12.2019
12. Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc
13. Změna č. 8 a 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
14. Cyklodoprava – smlouvy o partnerství
15. Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 2020
16. Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání
17. VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání – předřazeno za bod 4.
18. Závěrečná zpráva COVID-19 a vypořádání předběžných smluv
19. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol
21. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
22. OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení
23. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci
24. OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček
25. OZV Požární řád statutárního města Olomouce
26. OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu, ve znění OZV č. 2/2020
27. OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích
28. Individuální dotace
29. Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje - memorandum o spolupráci
30. Plavecký stadion - znění smluv pro veřejnou zakázku
31. Hospodaření České dědictví UNESCO 2019
32. Pojmenování ulic - areál Fakultní nemocnice Olomouc
33. Informace o činnosti kontrolního výboru
34. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti
35. Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
36. Návrh zástupců SMOl do orgánů společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s.
37. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
- předřazeno za bod 5.
38. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě na poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje
39. Finanční dar na zmírnění následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje obcím zasažených bleskovou povodní
40. Různé
41. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 29. června 2020 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu