Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Největší investiční akce v dějinách Olomouce začíná

Největší investiční akce v dějinách Olomouce začíná

Největší investiční akce v dějinách Olomouce začíná

2. května 2006 (út)

Dotace EU na dobudování kanalizační sítě

Počátkem dubna 2006 byla na olomoucké radnici podepsána smlouva o realizaci největší investiční akce v dějinách města Olomouce. Jedná se o stavbu, která bude v příštích třech letech realizována ve většině městských částí Olomouce a bude ovlivňovat život města a jeho obyvatel. Dopady ze stavební činnosti při rekonstrukci a dobudování stokové sítě našeho města v menším nebo větším měřítku pocítí snad každý obyvatel Olomouce. Rozkopané ulice, uzávěry komunikací, zvýšený provoz stavebních strojů, hluk, bláto nebo prach prostě velkou stavbu nutně provází.

V minulém roce byla ukončena náročná projektová příprava stavby, na kterou již bylo vynaloženo přes 40 mil. korun. Na základě předložené žádosti byla Rozhodnutím Komise evropského společenství 3. května 2005 udělena tomuto projektu s názvem „Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část“ pomoc z Fondu soudržnosti ve výši 758 mil. korun a ze Státního fondu životního prostředí ČR byla navíc poskytnuta podpora ve výši 42 mil. korun. V závěru loňského roku a na začátku letošního roku proběhly úspěšně veřejné soutěže na správce stavby a na zhotovitele díla a obě soutěže byly dovršeny podpisem smluv o dílo. Pro úspěšnou realizaci akce a ome-zení negativních vlivů stavby na chod města chtějí hlavní aktéři udělat maximum. Zhotovitel díla i správce stavby mají hodně zkušeností z provádění a řízení obdobných staveb v Praze, Brně, ale i v Olomouci. Hlavní zhotovitel už při realizaci 1. etapy rekonstrukce a dobudování stokové sítě v Olomouci prokázal svou odbornost a citlivý přístup k řešení problémů a požadavků občanů. Rovněž zkušenosti správce stavby, například při stavbě kanalizace v Brně – Líšni s téměř 3000 realizovanými kanalizačními přípojkami poskytují záruku všestranného odborného přístupu při provádění technického dozoru stavby.

Realizace stavby si vyžádá náklady ve výši 1,12 miliardy korun, kdy požadováná prostavěnost za rok 2006 má být 20%, k 31. 12. 2007 bude 55% a do konce roku 2008 je požadována prostavěnost 90% z celkové smluvní částky. Stavba bude oficiálně zahájena 9. května 2006 přípravnými pracemi postupně v jednotlivých částech města, hlavní objem prací pak bude realizován v letech 2007 a 2008, dokončovací práce budou ukončeny do května 2009. V průběhu května 2006 po vypracování harmonogramu stavby zhotovitelem díla budou předány základní informace a termíny komisím místních částí a na www.olomoucko.cz. O postupu stavebních prací, konkrétních termínech a dopadu stavby na jednotlivé majitele nemovitostí budou občané v předstihu informování zhotovitelem díla minimálně ve 14 denním předstihu.
Stavební práce se konkrétně dotknou obyvatelů těchto městských částí: Chválkovic, Droždína, Svatého Kopečku, Hodolan, Chomoutova, Topolan, Nedvězí, Nové Ulice, Hejčína, Řepčína, Nových Sadů a Holice.

Stavba je rozdělena na 9 hlavních částí a lze ji stručně popsat následovně:

Odkanalizování části povodí sběrače E.

Městské části Svatý Kopeček a Droždín nemají soustavnou kanalizaci, jen jednotlivé stoky odvádějící dešťové vody do místních vodotečí. Stavba řeší nově odkanalizování obou městských částí jednotnou kanalizací s odvedením odpadních vod ze Svatého Kopečka do Droždína a z Droždína do Chválkovic. Zde budou odpadní vody napojeny na kmenovou stoku E. Z důvodů napojení městských částí Svatý Kopeček a Droždín bude nutné kmenovou stoku E současně rekonstruovat v úseku od ulice Švabinského přes Selské náměstí až po ulici Na Zákopě. Součástí stavby je přeložka potoka Adamovka, který dnes vytéká z rybníka na Svatém Kopečku, protéká Droždínem a vede do Chválkovic, kde je zaústěn do kanalizace. Proto nutnou podmiňující investicí stavby je přeložka Adamovky v délce 1918 metrů mimo městskou kanalizaci a zaústění tohoto potoka do řeky Bystřice. Dále bude nutno provést některá opatření v horním toku, která zaručí zvýšení kapacity koryta pro odlehčení dešťových vod z jednotné kanalizace. Současně s přeložkou Adamovky budou zrealizovány trubní propusti a 3 mosty.

Kanalizace Olomouc, městská část Chomoutov.

Původní zástavba Chomoutova není dosud napojena na kanalizační síť města Olomouce. Na tuto kanalizační síť je napojena pouze splašková kanalizace nově vybudované „Obytné zóny“. V zájmovém území se nachází pouze stávající dešťová kanalizace, do které ústí přepady septiků a žump nemovitostí. Tato dešťová kanalizace je zaústěna do řeky Moravy a toku Častava. Stávající kanalizace je převážně v havarijním stavu a je nevhodná pro odvádění splaškových vod.

Nová kanalizace je navržena jako oddílná. Odvedení splaškových vod z Chomoutova je řešeno systémem gravitační kanalizace v kombinaci s osmi čerpacími stanicemi. Z koncové čerpací stanice ČS 1 budou splaškové odpadní vody čerpány výtlakem do stávající napojovací šachty u „Obytné zóny Chomoutov“, odkud budou splaškové vody tlakově dopravovány stávajícím výtlakem do kanalizační sítě města Olomouce. Dešťové vody budou odváděny v některých částech stávající dešťovou kanalizací. Ve zbývajících lokalitách bude vybudována nová dešťová kanalizace. Návrh nové splaškové i dešťové kanalizace je řešen v návaznosti na výhledová protipovodňová opatření v inundaci severně od Olomouce, jehož součástí je vybudování tzv. „Hrázové ochrany Chomoutova“. Výstavbou nové splaškové kanalizace bude zajištěna možnost připojení na ČOV města Olomouce. Po přepojení všech nemovitostí na novou kanalizaci dojde k podstatnému zlepšení jakosti vody v řece Moravě a potoku Častava.

Odkanalizování povodí sběrače BXIX.

Stavba řeší v souladu s platným územním plánem města Olomouce rekonstrukci stávající kanalizace a výstavbu nové kanalizace v oblasti Řepčína a Hejčína. Tato stavba dále podmiňuje využití rozvojových ploch v lokalitě Pražská – východ, které jsou dle platného a schváleného územního plánu určeny převážně pro výstavbu rodinných domků a bytovou výstavbu.

Rekonstrukcí stávajících stok dojde k výraznému zlepšení životního prostředí v oblasti. Mimo městskou kanalizaci budou odvedeny extravilánové vody převedené zatrubněným úsekem přímo do recipientu Střední Morava.
V souladu s celkovou koncepcí odkanalizování města Olomouce je navržena pro odkanalizování zájmového území jednotná kanalizace, která bude odvádět jak splaškové tak i dešťové vody. Koncové úseky stok, u kterých je možné předpokládat další rozvoj, budou kapacitně i výškově přizpůsobeny dalšímu prodloužení. Dešťové vody z povodí BXIX budou v prostoru u Střední Moravy odděleny v navržené odlehčovací komoře a budou zaústěny do tohoto recipientu. Zbývající část zředěného průtoku bude zaústěna do kme-nové stoky B.

Kanalizace městské části Olomouc – Topolany.

Nová kanalizace je navržena jako oddílná. Po jejím vybudování bude stávající kanalizace sloužit jako dešťová kanalizace, která je svedena do potoku Stouska. Navržená gravitační splašková kanalizace bude svedena do dvou čerpacích stanic odpadních vod. Z čerpací stanice č. 1 budou odpadní vody přečerpány výtlakem do městské stokové sítě v Neředíně.

Výstavbou nové splaškové kanalizace v Topolanech bude zajištěna možnost připojení na centrální ČOV města Olomouce. Po přepojení všech nemovitostí na novou kanalizaci dojde k podstatnému zlepšení kvality vody v toku Stouska.

Kanalizace městské části Olomouc – Nedvězí.

Nová kanalizace je navržena jako oddílná. Po jejím vybudování bude stávající kanalizace sloužit jako dešťová, která je svedena do říčky Romzy. Navržená gravitační splašková kanalizace bude svedena do dvou čerpacích stanic odpadních vod, z nichž budou odpadní vody přečerpány výtlakem a následně dovedeny gravitačním potrubím do městské stokové sítě Slavoníně.

Výstavbou nové splaškové kanalizace v Nedvězí bude zajištěna možnost připojení na centrální ČOV města Olomouce. Po přepojení všech nemovitostí na novou kanalizaci dojde k podstatnému zlepšení jakosti vody v Romze, která je zaústěna do řeky Moravy.

Kanalizace Olomouc, městská část Nové Sady, ul. Dolní Novosadská.

Za účelem odkanalizování zájmového území je navržen systém oddílné kanalizace. Odvedení splaškových odpadních vod z ulice Dolní Novosadská je řešeno systémem gravitační kanalizace v kombinaci s přečerpávacími stanicemi a tato splašková kanalizace je na konci ulice směrem k železniční dráze zaústěna do kmenové stoky AI jednotné kanalizační sítě města Olomouce. Výstavbou nové splaškové kanalizace na ulici Dolní Novosadská bude zajištěna možnost připojení na centrální ČOV města Olomouce.

Odkanalizování části povodí sběračů G a F.

Kanalizace v zájmové lokalitě Hodolany a Bělidla bude řešena jako jednotná pro odvádění dešťových i splaškových vod. Jednotlivé rekonstruované a nové stoky budou napojeny na sběrač G nebo F zrekonstruovaný v roce 2005.

Prodloužení sběrače A II.

Stavba bude prováděna na Nové Ulici. V části dané lokality existuje dešťová kanalizace, do které jsou však napojeny i vody odpadní. Celý systém kanalizace je samostatný bez napojení na městskou síť kanalizace, jednotlivé stoky jsou vyústěny do toku Nemilanky.

Cílem navrženého řešení je začlenění celé této oblasti do systému jednotné kanalizace a zaústění odpadních vod do sběrače AII. Prodloužením sběrače AII a výstavbou přilehlých uličních stok bude zajištěna možnost připojení na centrální ČOV města Olomouce. Po přepojení všech nemovitostí na novou kanalizaci dojde k podstatnému zlepšení jakosti vody v toku Nemilanka, která je zaústěna do řeky Moravy.

Olomouc – Rekonstrukce a dobudování sběrače H.

Hlavní sběrač H zajišťuje odkanalizování rozsáhlé oblasti Olomouce z území Nový Svět, z části území Holice a Hodolan. Stavba umožní rozšíření území zástavby v povodí sběrače H – pro komerční i občanskou výstavbu, limitem tohoto rozšíření je stávající nedostačující kapacita sběrače H a řešení protipovodňové ochrany stávající kanalizace. Pro splnění těchto základních požadavků je nutno zvýšit kapacitu sběrače H, provést rekonstrukci propojení sběrače H se sběračem D, vybudovat odlehčovací komoru, řešit protipovodňovou čerpací stanici a dešťovou zdrž k podchycení znečistěných dešťových vod.

Důležitou informaci pro občany Olomouce je skutečnost, že rekonstrukce a stavba nových úseků kanalizace vyvolá potřebu napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační odbočky, které až po hranice pozemků ve vlastnictví města jsou nedílnou součástí stavby.

 

Majitele nemovitostí budou povinni si zabezpečit na své náklady na základě stavební dokumentace a stavebního povolení stavbu soukromé části kanalizační přípojky na svém pozemku.

Bližší informace poskytují pracovníci implementační skupiny na odboru investic MmOl (tel. 585 513 453) nebo pracovníci správce stavby (tel. 585 242 491).

Ing. Vlastimil Dedek

| Poslední úprava: 2. května 2006 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu