Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Elektronická podatelna « Kontakty

Sociální sítě

Kontakty » Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny statutárního města Olomouce

Elektronická adresa podatelny statutárního města Olomouce

18. května 2018 (pá)

Elektronická adresa podatelny: podatelna@olomouc.eu

je určena pro příjem datových zpráv určených pro statutární město Olomouc, Magistrát města Olomouce a Městskou policii Olomouc e-mailovou komunikací:

 • Elektronická adresa podatelny není určena pro příjem reklamních, komerčních a obchodních zpráv. Takovéto podání není převzato do spisové služby a dále se s ním nepracuje.
 • Elektronické adresy jednotlivých zaměstnanců statutárního města Olomouce, odborů Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc nejsou určeny jako elektronická adresy podatelny. Jsou určeny k běžné elektronické komunikaci mezi zaměstnanci statutárního města Olomouce a fyzickými či právnickými osobami. Zprávy zaslané na tyto elektronické adresy nelze považovat za podání předané statutárnímu městu Olomouc, Magistrátu města Olomouce nebo Městské policii Olomouc.
 • Doručení datové zprávy podepsané elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy odesilateli nedojde, musí mít odesilatel za to, že zpráva nebyla doručena.
 • Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a je převzata do spisové služby MMOl se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy odesilateli nedojde, musí mít odesilatel za to, že zpráva nebyla doručena.
 • Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby MMOl, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.
 • Dále je určena pro přijímání podání podle níže uvedeného „Seznamu právních předpisů“ podle kterých je možné vůči MMOl činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití elektronického podpisu.
 • Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) lze zaslat pouze jedno podání.
 • Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Elektronická podání na datových nosičích (CD/DVD) lze přímo předávat pouze na podatelnách Magistrátu, Hynaisova 10, Olomouc a Horní náměstí č. p. 583, Olomouc (budova radnice) v úřední hodiny magistrátu. Statutární město Olomouc neumožňuje příjem podání na datových nosičích na jiných pracovištích Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí mimo formát souborů i zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
 • formáty HTM, HTML, MHT (hypertextový formát – kódování WIN1250)
 • formát RTF
 • formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)
 • formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
 • formát XLS (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003)
 • formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)

Velikost jedné zprávy včetně všech příloh je omezena na max. 8 MB.

 • Přílohy emailu mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty

Povolené technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • Podání na jiných nosičích nejsou přijata
 • Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu
 • Velikost jednoho podání včetně všech příloh je omezena na max. 8 MB.
 • Soubory, které nebudou opatřeny kvalifikovaným, nebo uznávaným elektronickým podpisem budou považovány za prosté kopie dokumentů

Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické adrese podatelny a datové schránce:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči MMOl činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

Podání podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl
 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Zaslání evidence odpadů podle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ),

 • pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů."

Zaslání žádosti o informace podle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 • u žádostí zaslaných elektronickou formou si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokolu pro doplnění žádosti může orgán stanovit přiměřenou lhůtu a přerušit řízení.

Zaslání žádosti a oznámení podle zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d, 123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění
 • žádost nebo oznámení musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
 • doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.

Autor: Ing. Miloš Adam

| Poslední úprava: 18. května 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu