Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce dle zákona č. 239/2000 Sb., integrovaném záchranném systému

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-010

04. Základní informace

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem ochrany je dotčeným orgánem při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 15 odst. 5 a ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastníci a investoři staveb.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné Žádosti o vydání závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Předložení projektové dokumentace stavby.
Plná moc v případě zastupování

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Palackého 14, Olomouc e-mail [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor ochrany MMOl

úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: po telefonické dohodě

Ing. Aleš Vysloužil – tel.: 588 488 530

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemná žádost.
Projektová dokumentace.
Plná moc v případě zastupování.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů

18. Související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Ing. Aleš Vysloužil – tel.: 588 488 530

27. Platnost od

6. 2. 2013

28. Aktualizováno kdy

14. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon