Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Pořádání akcí s předpokládanou účastí většího počtu osob

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-007

04. Základní informace

Organizátor akce, které se zúčastňuje větší počet osob, odpovídá za plnění podmínek požární ochrany a je povinen předložit zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací na pracoviště odboru ochrany statutárního města Olomouce.

Za akce s větším počtem osob se považují kulturní, sportovní, společenské, zábavní, politické, obchodní, náboženské a jiné obdobné akce a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Za větší počet osob se považuje účast (nebo je předpoklad, že se zúčastní) více jak 200 osob ve vnitřním shromažďovacím prostoru (uzavřeném objektu) nebo více jak 300 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru (v uzavřeném areálu) nebo 900 osob na veřejném prostranství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba, která takovou akci pořádá případně zástupce pověřený plnou mocí.

06. Podmínky a postup řešení

Organizátor akce předloží nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním zprávy nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc, odbor ochrany

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Statutární město Olomouc, odbor ochrany, před konáním akce

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Bez dokladu totožnosti, ve zprávě bude uvedena fyzická osoba, právnická osoba,podnikající fyzická osoba, sdružení občanů, obec, úřad, nebo plná moc.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku

13. Lhůty pro vyřízení

Nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací

14. Další účastníci

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

15. Návazné činnosti

Pokud organizátor akce není vlastníkem prostoru (místa či stavby), kde se akce koná (kromě veřejného prostranství), musí být před započetím akce rozsah odpovědností mezi organizátorem a vlastníkem upraven smlouvu. V takovém případě bude smlouva součástí požárně technické dokumentace (viz. § 3 odst. 4 nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002).

V případě použití pyrotechnických efektů (ohňostroje) nahlásí organizátor tuto skutečnost na operační středisko hasičského záchranného sboru Olomouc tel.: 950 770 010 a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Nařízení Olomouckého kraje č.1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
  • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují

20. Sankce

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba ve smyslu § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, fyzická osoba dle zákona č.250/2016, o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

22. Další informace

Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

23. Alternativní zdroj

Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

24. Související situace

Nesouvisí životní situace

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

28. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

15. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon