Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Protipovodňová opatření 7 let po povodni - III. část

Protipovodňová opatření 7 let po povodni - III. část

24. března 2005 (čt)

V tomto článku o návrhu protipovodňové ochrany se budeme věnovat navrhovaným úpravám v úseku od Klášterního Hradiska proti proudu Moravy až k Chomoutovu. Úpravy plynule navazují na rozšíření v oblasti nábřeží popsané v minulém článku.

Opatření na pravém břehu:

Na pravém, lazeckém břehu Moravy od Žižkových kasáren směrem k černovírskému mostu budou změny spočívat ve zvýšení stávajících protipovodňových hrází. Místy budou hráze zvyšovány zídkou, v oblasti Letné budou naopak dnešní betonové zídky nahrazeny hrází. Podél řeky v bermách i na hrázích budou vedeny stezky pro pěší i cyklisty.

Jak jsme psali v úvodním článku této série, princip protipovodňových opatření spočívá v tom, že bude zvýšena kapacita koryta řeky tam, kde Morava protéká městem. V nezastavěném území zůstanou zachovány prostory, kde se řeka při povodni přirozeně rozlévá. Tyto prostory budou od zástavby odděleny hrázemi.

Od černovírského mostu k Hejčínu je proto navržena hráz, která zabrání vyplavení Olomouce od Horky nad Moravou a Chomoutova. Tato hráz povede podél stávající silnice k Hejčínu, ale přibližně v polovině se od ní oddělí a bude pokračovat dále směrem k Moravským železárnám. Na Mlýnském potoce, který nebude pro převedení velkých povodní využíván, bude u Moravských železáren vybudováno hradící zařízení. Na druhém břehu Mlýnského potoka má terén takovou niveletu, že není nutné jej, vyjma drobných úprav, dále zvyšovat.

Opatření na levém břehu:

Opatření na levém, černovírském břehu Moravy navazují na úpravy před bývalým Klášterem Hradisko popsané v minulém článku (Radniční listy 10/2004). Volné nezastavěné území kolem řeky bude využito pro zkapacitnění koryta a proto je zde navrhováno snížení terénu. Pro rozšíření bude využito zejména pole za Jablonského ulicí a stávající parčík u Stratilovy ulice. Snížené plochy budou parkově upraveny s trasami pěších a cyklistické stezek a odpočinkovými místy. Mimo povodňové stavy tak budou moci být využívány pro rekreaci obyvatel. Návrh je koncipován tak, aby měl každý možnost přijít blíže k vodě a zároveň se tok Moravy více zapojil do struktury Olomouce. Součástí návrhu jsou i revitalizační opatření.

Od černovírského mostu směrem proti proudu je navrženo zvýšení dnešních hrází až k ústí Trusovky. Studie protipovodňových opatření spojuje úpravu jejího vyústění do Moravy s revitalizací tak, aby směrem k obytné zástavbě v Černovíře nemusely být budovány protipovodňové zdi, které by narušily charakter lokality, ale hráz, kterou lze lépe do tohoto území začlenit. Tato hráz by za Černovírem pokračovala podél toku Trusovky až za železniční koridor směrem k Hlušovicím.

Chomoutov a jeho ochrana:

Samostatnou kapitolou je protipovodňová ochrana městské části Chomoutov, která leží uvnitř záplavového území. Proto studie protipovodňových opatření navrhuje vybudování dvou okruhů hrází oddělených tokem Moravy, které obkružují zastavěné území Chomoutova a zajistí tak jeho ochranu před povodňovou vlnou (tzv. ostrovní ochrana).
V příštím článku vás seznámíme s opatřeními plánovanými na jihu města od mostu na Velkomoravské ulici.

| Poslední úprava: 24. března 2005 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu