Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Co obnáší II. etapa protipovodňové ochrany města

Co obnáší II. etapa protipovodňové ochrany města

Co obnáší II. etapa protipovodňové ochrany města

18. června 2012 (po)

V poslední době na radnici často přicházejí dotazy týkající se území mezi mosty ve Velkomoravské ulici a U Dětského domova, kde právě probíhá příprava území pro stavbu protipovodňových opatření. Jedná se o druhou etapu protipovodňové ochrany.

Historické město Olomouc, rozkládající se v údolní nivě, bylo vždy spjato s hlavním moravským tokem. Původní zástavba města byla situovaná na výše položených plochách, které nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo využíváno v obranném systému. Při rozšiřování města ale došlo také k zastavování údolní nivy. Řeka Morava byla sevřena do úzkého koridoru koryta širokého cca 30 m. Tento nepříznivý vývoj byl zafixován v 19. století. Ve 20. století byla Olomouc zasažena záplavami jedenáctkrát. Povodeň v červenci 1997 překonala všechny dosud známé velké vody v Olomouci.

Další povodně už ne!

Od té doby se město připravuje na budoucí povodňové situace tak, aby k podobným škodám již nemohlo dojít. Jde o běh na dlouhou trať, protože náklady na kompletní protipovodňovou ochranu se pohybují ve stovkách milionů korun a stavba, která ochrání město před 380letou vodou, bude sloužit mnoha dalším generacím. Aby město bylo ochráněno před velkou vodou o průtoku 650 m3 vody za sekundu, musí však být vybudovány všechny, tzn. čtyři etapy.

V rámci I. etapy protipovodňové ochrany byl v roce 2007 dokončen obtokový kanál u plynárny, který vyvolal stavbu nového mostu. Samotný kanál je dlouhý 533 metrů, má šířku 12 metrů a pojme až 180 m3 vody za sekundu.

Druhá etapa zahrnuje úpravy kolem řeky od mostu u Bristolu v Komenského ulici až k železniční trati Olomouc – Nezamyslice. Protože se jednalo z hlediska náročnosti příprav a vydání příslušných povolení o dva různé úseky, byla nakonec tato stavba rozdělena na dvě části s podobným charakterem. Ta složitější „městská“ etapa (od mostu v Komenského ulici k mostu ve Velkomoravské ul.) byla označena jako B, protože její příprava se časově prodloužila, a ta druhá etapa „přírodní“, která bude již brzy zahájena, je pojmenována jako II A (od ulice Velkomoravské až k železniční trati).

Úpravám bránil kanalizační sběrač

A nyní již k II A etapě. Předcházelo jí přeložení kanalizačního sběrače C, které stálo téměř 88,5 milionu korun, trvalo bezmála rok a skončilo letos v dubnu. Kanalizační sběrač má průměr 1,8 metru, jeho celková délka je 832 metrů. Jeho původní umístění v pravobřežní bermě (travnatém prostoru mezi řekou a hrází) způsobovalo vnikání vody z řeky do kanalizace a zatápění níže položené zástavby. Rovněž neumožňovalo zkapacitnit prostor kolem řeky, který je nezbytný pro převedení velkých vod. Kanál byl tedy přeložen do nové polohy za hráz mimo prostor povodní. Jeho současná poloha je v terénu vidět podle nově upravené cesty kolem zahrádek za hrází.

Vlastní stavba II A etapy zahrnuje zvýšení stávajících hrází průměrně o 80 centimetrů, které v prostorově stísněných úsecích budou nahrazeny zídkami, snížení pravobřežní bermy mezi mosty Velkomoravská a U Dětského domova v celkové délce 625 metrů tak, aby její nová úroveň byla 2 m nad úrovní dna řeky, snížení levého břehu v délce 100 metrů před mostem u dětského domova, které umožní rozliv vody do nezastavěné krajiny, ohrázování budov u dětského domova, pohyblivý uzávěr na Mlýnském potoce, zkapacitnění dvou polí pod mostem Velkomoravská a související přeložky inženýrských sítí.

Řeka jako součást organismu města

Tato protipovodňová stavba není jen technickým dílem, ale její součástí jsou rovněž ekologická a revitalizační opatření. V nově upravené říční terase se např. počítá s větvením toku, členěním břehové hrany, střídáním klidných a peřejnatých úseků a i s vybudováním rybích úkrytů.

Z důvodu stavby bylo vydáno povolení na vykácení 190 stromů s obvodem kmene větším než 8o centimetrů a dalších menších stromů a keřů. Vegetační doprovod je však neodmyslitelnou součástí života řeky a proto se sem znovu vrátí. V rámci II A etapy je navrženo 481 stromů, 1226 kusů keřů, přičemž celková rozloha vegetačních ploch je 86 tisíc metrů čtverečních. Budou zde vysazovány domácí druhy stromů jako např. 27 dubů, 44 lip, 61 stromových vrb, 74 topolů, dále plané ovocné stromy a také keře, jako je například ptačí zob, šípková růže, dřín, líska, které poskytnou potravu pro ptáky a drobná zvířata.

Investorem výše uvedených povodňových opatření je podnik Povodí Moravy, který potřebné finance čerpá z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi. V současné době ještě čeká na vydání rozhodnutí ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace, které je již ke schválení na ministerstvu financí. Stavba začne po obdržení tohoto rozhodnutí v červenci letošního roku, její dokončení se předpokládá v září příštího roku. V soutěži na tuto zakázku zvítězilo „Sdružení Morava II A“, založené společnostmi STRABAG, OHL ŽS a SATES MORAVA s cenou necelých 260 milionů korun.

Předpokládá se, že tato II A etapa bude po roce 2014 následována II B etapou a v dalších letech se přikročí k budování dalších etap protipovodňové ochrany tzn. III. a IV. etapy.

Nově budovaná protipovodňová opatření se na rozdíl od podobných projektů v minulosti snaží nejenom ochránit město před velkými vodami, ale také využít krajiny kolem řeky pro znovunavrácení přírody do města a tím i možnosti jejího využití pro každodenní rekreaci Olomoučanů.

Jedná se o stavbu, jejíž význam bude doceněn až po delší době a rádi bychom vás tedy požádali o trpělivost a ochotu přijímat omezení, jež s sebou tato akce přináší.

| Poslední úprava: 18. června 2012 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu