Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Žádost o poskytnutí dotace – v oblastech kultura, sport, cestovní ruch

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ovvi-03

04. Základní informace

Statutární město Olomouc poskytuje finanční podporu v různých oblastech. Dotace jsou vyhlašovány jednou ročně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

V ohlášeném období vyplnit předepsaný formulář na webu a jeho vytištěnou a podepsanou verzi doručit s předepsanými přílohami na určený odbor magistrátu.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost a přílohy dle vyhlášených programů.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

15. Návazné činnosti

Po případném přidělení dotace podat ve smluvně stanovené lhůtě celkové vyúčtování.

17. Právní předpisy

  1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  9. Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

22. Další informace

Na jednotlivých odborech magistrátu dle vyhlášených dotačních programů.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Mgr, Karin Vykydalová, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

27. Platnost od

24. 1. 2012

28. Aktualizováno kdy

20. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu