Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ospr01

04. Základní informace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést ve správním řízení na návrh oprávněné osoby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může provést pouze oprávněná osoba (nájemce nebo vlastník nemovitosti). Návrh nemůže podat občan sám na sebe, nelze tedy podat žádost – návrh na zrušení údaje o vlastním místu trvalého pobytu.

06. Podmínky a postup řešení

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné na návrh oprávněné osoby za současného splnění zákonem stanovených podmínek, a to:

  • zanikne-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
  • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a zahájit tak správní řízení ve věci.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává v místě trvalého pobytu osoby, které se údaj o místu trvalého pobytu ruší.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – pracoviště Palackého 14, Olomouc

Michaela Neumannová – tel.: 588 488 548, e-mail: [email protected], 2. NP, dv. č. 236
Mikšíková Eva, tel.: 585 488 550, e-mail: [email protected], 2. NP, dv. č. 237

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet
St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné mít předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

  • identifikaci navrhovatele
  • identifikaci osoby, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu
  • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (např. nájemní smlouva, vlastník objektu nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) .
  • doložení neužívání nemovitosti – nejčastěji navržením svědka
  • doložení zániku užívacího práva – kupní smlouva, zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, vypořádání majetku po rozvodu manželů, dohoda o převodu členských práv a povinností, odebrání souhlasu s užíváním nemovitosti, určovací žaloba soudu atp.)

12. Správní a jiné poplatky

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je od 1.1.2016 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.V případě zaslání návrhu poštou uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Olomouce, č. 19-1801731369/0800, variabilní symbol č. 136171 a jako specifický symbol uveďte své rodné číslo. Potvrzení o platbě nám zašlete spolu s návrhem na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

13. Lhůty pro vyřízení

V souladu se správním řádem 30 dnů, max. do 60 dnů.

14. Další účastníci

Účastníky řízení jsou navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místě trvalého pobytu.

15. Návazné činnosti

Navrhovatel nemá po nabytí právní moci rozhodnutí žádné povinnosti. Osobě, které je rušen údaj končí platnost občanského průkazu po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Občan má tedy povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

16. Možnost řešit elektronicky

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nebo s využitím datových schránek.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u odboru správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Olomouce. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí. V případě uložení písemnosti se lhůta počítá ode dne následujícího po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání může podat jak navrhovatel, tak osoba, jíž se rozhodnutím údaj o místu trvalého pobytu ruší.

20. Sankce

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů ode dne zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

24. Související situace

Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – pracoviště Palackého 14, Olomouc.

Bc. Petronela Nováková, tel.: 588 488 550, e-mail: [email protected], 2. NP, č.dv. 237
Michaela Neumannová, tel.: 588 488 548, e-mail: [email protected], 2. NP, č.dv. 236

26. Zodpovědná osoba

Bc. Petronela Nováková, tel.: 588 488 550, e-mail: [email protected]

27. Platnost od

3. 11. 2010

28. Aktualizováno kdy

31. 1. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon