Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Oznámení zanedbávání, týrání či zneužívání nezletilého dítěte

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osp-01rod

04. Základní informace

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnosti, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Upozornění se může týkat i situací, kdy jiná osoba, jíž byly děti svěřeny do výchovy, neplní své povinnosti vyplývající ze svěření dítěte do výchovy.

Jde o podezření, že rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte dítě zanedbávají (nejsou uspokojovány jeho základní potřeby), fyzicky či psychicky dítě týrají či jakýmkoliv jiným způsobem zneužívají, zanedbávají péči o dítě, ponechávají dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, poskytují mu nedostatečnou výživu, zanedbávají zdravotní péči apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit na tuto skutečnost orgán sociálně-právní ochrany dětí. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
Oznamovateli je na jeho žádost v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zaručeno zachování anonymity.

06. Podmínky a postup řešení

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR či na okresním státním zastupitelství.

Pro neodkladné a naléhavé životní situace spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí je zajištěna 24hodinová pracovní pohotovost oddělení péče o rodinu a děti. Kontakt na pracovníka vykonávajícího pracovní pohotovost má k dispozici Policie ČR, Městská policie Olomouc a Okresní soud v Olomouci.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním jednání platný doklad totožnosti s možností na žádost oznamovatele zachovat anonymitu, jak je uvedeno v bodu 05.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

 • Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219
 • Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 229

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon