Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Manželství – oddací list

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-002-04

04. Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

06. Podmínky a postup řešení

Podrobné informace MVČR k podmínkám konání sňatečných obřadů vzhledem k vládním opatřením souvisejících s pandemií koronaviru naleznete ZDE (v dokumentu „Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství“).

Občanský sňatek

Uzavírá se před:

 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města Olomouc nebo
 • starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci: Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky, Těšetice, Ústín.

Církevní sňatek

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem oprávněné církve, a to před osobou pověřenou touto církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou. Správní poplatek za vydání Osvědčení k církevnímu sňatku se neplatí.

Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (formulář žádosti viz bod 11) žadatel předloží:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • rodný list,
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství.

Rodný list a případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství není nutné předkládat v případě, že matriční úřad je schopen si potřebné údaje ověřit v příslušné matriční knize, ze základního registru obyvatel, z informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek (viz bod 12).

Doba a místo

Den pro uzavírání sňatku určený Radou města Olomouce je úterý. Tento den je umožněno snoubencům s trvalým pobytem na území ČR uzavřít manželství v obřadní síni radnice zcela zdarma. Obřadní síň (s kapacitou cca 50 míst k sezení) se nachází v I. patře budovy radnice a má bezbariérový přístup.

Svatební obřady na radnici se konají v půlhodinových intervalech. Časy konání obřadů jsou snoubencům zadávány tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná. Je vhodné dostavit se na místo 15 minut před stanovenou dobou, kdy matrikářka snoubence a svatební hosty přivítá a sdělí jim informace k průběhu obřadu.

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města, jedná se především o pátek a sobotu. Za povolení konání svatby mimo určený den (úterý) hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (viz bod 12). V tyto dny město poskytuje snoubencům služby nad rámec bezplatného svatebního obřadu, např. zajištění hudby, květinovou výzdobu obřadní síně a přilehlých prostor.

Uzavření manželství mimo určené místo

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo místo určené radou města. Svatby mimo obřadní síň se konají ve vypsaných termínech: v pátek v odpoledních hodinách, v sobotu v časovém rozmezí od 10:00 do 16:00 hodin. Termíny jsou snoubencům zadávány tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly, a aby oddávající s matrikářem měli dostatek času k přesunu z jednoho místa konání svatebního obřadu na místo další. Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů konaných mimo tuto určenou místnost je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (viz bod 12).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Sňatek MIMO RADNICI

Pro předběžnou rezervaci termínu svatebního obřadu je možné použít elektronický rezervační systém na adrese: https://svatby.olomouc.eu. Po zadání předběžné rezervace termínu je nutno dostavit se na matriku (dle pokynů uvedených v rezervačním systému - zpravidla do 14 dnů). O rezervaci termínu lze požádat i osobně nebo telefonicky (telefonické rezervace nejsou přijímány v den zahájení zadávání termínů svateb na následující kalendářní rok – viz bod 9.).

Sňatek NA RADNICI

Pro závaznou rezervaci termínu svatebního obřadu na radnici je nutná osobní návštěva na matrice. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

08. Dotčené instituce

Jde-li o občanský sňatek, snoubenci se obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá vybrané místo k uzavření manželství.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností a následně na matriční úřad, který snoubencům vystaví Osvědčení k církevnímu sňatku.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č. p. 583 – budova radnice, I. patro

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Pracovníci oddělení matriky, telefonní seznam.

Termín sňatku bude snoubencům závazně rezervován po předložení všech potřebných dokladů, jimiž snoubenci prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Termín sňatku lze s matričním úřadem domluvit nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství (včetně předložení všech potřebných dokladů).

Termíny uzavření manželství na následující kalendářní rok začíná matriční úřad rezervovat nejpozději v první polovině října stávajícího roku.

Na kalendářní rok 2023 matriční úřad přijímá rezervace termínů od úterý 6. září 2022 – tzn. elektronickou rezervaci pro sňatek MIMO OBŘADNÍ SÍŇ lze provést v noci z pondělí na úterý od 0:00, rezervaci pro sňatek V OBŘADNÍ SÍNI na radnici lze provést v úřední hodiny v úterý od 8:00. S ohledem na snoubence, kteří se dostaví na matriční úřad osobně, nebudou v den zahájení zadávání termínů svateb na rok 2023 (tj. 6. 9. 2022) přijímány žádné telefonické rezervace.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • rodný list,
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list).

Rodný list a případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství není nutné předkládat v případě, že matriční úřad je schopen si potřebné údaje ověřit v příslušné matriční knize, ze základního registru obyvatel, z informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech:

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky:

 • 3000 Kč* – při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky,
 • 2000 Kč* – při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky,

* Pokud snoubenci termín sňatku zruší, lze požádat o vrácení správního poplatku.

 • 1000 Kč** – za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (poplatek se vybírá jen jednou – povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu),
 • 500 Kč** – za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

** Pokud snoubenci termín sňatku zruší, nelze požádat o vrácení tohoto správního poplatku.

Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

Žádost a doklady je potřeba předložit v dostatečné lhůtě před uzavřením manželství, aby mohla být zkontrolována jejich platnost a správnost, minimálně 14 dnů před uzavřením manželství a s ohledem na případnou obsazenost zvoleného termínu svatby.

14. Další účastníci

Svědci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědci se prokáží platným průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Tlumočník

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka jmenovaného dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Seznam tlumočníků je k dispozici na adrese: www.justice.cz

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

15. Návazné činnosti

Při uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu, popřípadě i ke změně příjmení. Pokud u některého z novomanželů došlo ke změně údaje zapsaného v občanském průkazu (změna stavu, změna příjmení), dojde po 45 dnech automaticky ke zneplatnění občanského průkazu. Doporučujeme proto co nejdříve požádat o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz,
 • oddací list.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matriky, telefonní seznam.

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon