Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Výdej žádanek a receptů s modrým pruhem (omamné látky)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ossaz-008

04. Základní informace

Prodej a evidence tiskopisů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky zařazené do seznamu zdravotnickým zařízením dle zákona o návykových látkách.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče – nestátní zdravotnická zařízení (NZZ) se sídlem na území správního obvodu města Olomouce. Jednat může osobně oprávněná osoba – držitel registrace NZZ dle zákona č. 372/2011 Sb. a předpisů souvisejících, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Oprávněná osoba předem objedná telefonicky požadovaný druh a počet bloků tiskopisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Objednat tiskopisy.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě: Jiřina Smrčková, tel. 585 562 131, [email protected] pracoviště odboru sociálních věcí MMOl, Štursova 1, II. patro, kanc. č. 316.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Oprávněná osoba: občanský průkaz, platná registrace nestátního zdravotnického zařízení, finanční hotovost na nákup tiskopisů
Pověřený zástupce: doklady viz výše + plná moc k nákupu tiskopisů vystavená osobou oprávněnou jednat za poskytovatele zdravotních služeb.

12. Správní a jiné poplatky

Aktuální prodejní cena tiskopisů:
  • 1 blok receptů (25 kusů) – 36,-Kč
  • 1 blok žádanek (25 kusů) - 70,- Kč

Po vystavení písemného potvrzení se cena za tiskopisy dle odebraného množství hradí hotově při odběru.

13. Lhůty pro vyřízení

Po objednání tiskopisů v dohodnutém termínu.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost lze zaslat i prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

21. Často kladené dotazy

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení tiskopisů?
Ztráta nebo odcizení nevyplněného lékařského předpisu označeného modrým pruhem se bez zbytečného odkladu oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který tyto tiskopisy oprávněné osobě vydal, a současně se tato ztráta nebo odcizení oznámí i Policii České republiky.

Jak se tiskopisy vyplňují?
Na receptu se vyplňuje první list a dva průpisy receptu, první list a první průpis je označen po výdej předepsaného léčivého přípravku v lékárně, druhý průpis se ponechává v bloku použitých receptů.

Při předepisování léčivých přípravků na žádanku se vyplní první list žádanky a tři průpisy, první list žádanky a dva průpisy jsou určeny pro výdej předepsaného léčivého přípravku v lékárně, třetí průpis se ponechává v bloku použitých žádanek.

Co se znehodnocenými tiskopisy?
Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem předá oprávněná osoba místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k likvidaci.

Jak postupovat v případě úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem?
Při úmrtí osoby, které byly tiskopisy vydány, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

22. Další informace

Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o návykových látkách, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností potvrzení.

23. Alternativní zdroj

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje www.olkraj.cz

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Jiřina Smrčková, tel. 585 562 131, [email protected]

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon