Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Směna nemovitých věcí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

omaj-2020-03

04. Základní informace

Jedná se o projednání žádosti o směnu nemovité věci, případně její části ve vlastnictví statutárního města Olomouce za nemovitou věc ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

K žádosti jsou vyžádána stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce, příslušné komise městské části, popř. příslušné obce, v jejímž katastrálním území se nemovité věci nachází. V případě potřeby je možné si k žádosti vyžádat i stanoviska městských organizací (jako správců městského majetku).

Postup při směně nemovitých věcí:
Po obdržení stanovisek je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, která doporučí (nedoporučí) Radě města Olomouce schválit záměr směnit nemovité věci. Pokud Rada města Olomouce schválí záměr směnit nemovité věci, je tento záměr v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění jsou zpracovány znalecké posudky. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení směny nemovitých věcí je uzavřena směnná smlouva.

Postup při směně částí nemovitých věcí:
Po obdržení stanovisek je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, která doporučí (nedoporučí) Radě města Olomouce schválit záměr směnit části nemovitých věcí.

  • V případě, že je již vyhotoven geometrický plán a vydán příslušným stavebním úřadem souhlas s dělením nemovité věci, Rada města Olomouce schválí záměr směnit části nemovitých věcí. Tento záměr je v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění jsou vyhotoveny znalecké posudky. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení směny je uzavřena směnná smlouva.
  • V případě, že není vyhotoven geometrický plán, Rada města Olomouce schválí předběžný záměr směnit části nemovitých věcí. Je zpracován geometrický plán a následně požádán stavební úřad o vydání souhlasu s dělením nemovité věci. Poté Rada města Olomouce schválí záměr směnit části nemovitých věcí. Tento záměr je v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění jsou zpracovány znalecké posudky. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení směny nemovitého majetku je uzavřena směnná smlouva.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o směnu. V žádosti musí být uvedeny údaje o nemovitých věcech (např. parcelní čísla pozemků, výměry pozemků, příp. jejich částí, čísla popisná či evidenční budov, katastrální území, účel směny). K žádosti je nutné doložit aktuální snímek katastrální mapy se zákresem požadované části nemovité věci. Je-li žadatel zastoupen jinou osobou, je nutné k žádosti přiložit i plnou moc.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc - Magistrát města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. konkrétní referent. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při následném uzavírání směnné smlouvy je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti.

11. Formuláře

Žádost lze podat na předepsaném formuláři nebo volnou formou. Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách statutárního města Olomouce: žádosti a formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

15. Návazné činnosti

Záleží na konkrétní situaci nebo na požadavku majetkoprávní komise Rady města Olomouce, Rady města Olomouce nebo Zastupitelstva města Olomouce.
V případě schválení směny úkony spojené s podpisem směnné smlouvy.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit emailem na adresu: [email protected], nebo zasláním do datové schránky - ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení.

26. Zodpovědná osoba

Příslušní pracovníci odboru majetkoprávního, odd. majetkových řízení (viz. telefonní seznam odboru majetkoprávního).

27. Platnost od

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon