Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Prodej nemovité věci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

omaj-2019-03

04. Základní informace

Jedná se o projednání žádosti o prodej nemovité věci, případně její části, ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

K žádosti jsou vyžádána stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce, příslušné komise městské části, popř. příslušné obce, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. V případě potřeby je možné si k žádosti vyžádat i stanoviska městských organizací (jako správců městského majetku).

Postup při prodeji celé nemovité věci:

Po obdržení stanovisek je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, která doporučí (nedoporučí) Radě města Olomouce schválit záměr prodat nemovitou věc. Pokud Rada města Olomouce schválí záměr prodat nemovitou věc, je tento záměr v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění je zpracován znalecký posudek. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení prodeje je uzavřena kupní smlouva.

Postup při prodeji části nemovité věci:

Po obdržení stanovisek je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, která doporučí (nedoporučí) Radě města Olomouce schválit záměr prodat část nemovité věci.

  • V případě, že je již vyhotoven geometrický plán a vydán příslušným stavebním úřadem souhlas s dělením nemovité věci, Rada města Olomouce schválí záměr prodat část nemovitého majetku. Tento záměr je v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění je vyhotoven znalecký posudek. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení prodeje je uzavřena kupní smlouva.
  • V případě, že není vyhotoven geometrický plán, Rada města Olomouce schválí předběžný záměr prodat část nemovité věci. Je zpracován geometrický plán a následně požádán příslušný stavební úřad o vydání souhlasu s dělením nemovité věci. Po vyhotovení geometrického plánu schválí Rada města Olomouce záměr prodat část nemovité věci. Tento záměr je v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V průběhu zveřejnění je zpracován znalecký posudek. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, Radě města Olomouce a následně Zastupitelstvu města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení prodeje je uzavřena kupní smlouva.

V případě více zájemců o prodej nemovité věci, popř. její části, může být schválen výběr kupujícího formou elektronické aukce nebo formou obálkové metody na výši kupní ceny s následnou aukcí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o prodej. V žádosti musí být uvedeny údaje o nemovité věci (např. parcelní číslo pozemku, výměra pozemku, příp. jeho části, číslo popisné či evidenční budovy, katastrální území, účel prodeje). K žádosti o prodej části nemovité věci je nutné doložit aktuální snímek katastrální mapy se zákresem předmětné části nemovité věci, nebo geometrický plán. Je-li žadatel zastoupen jinou osobou, je nutné k žádosti přiložit i plnou moc.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc - Magistrát města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. konkrétní referent. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při následném uzavírání kupní smlouvy je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti.

11. Formuláře

Žádost lze podat na předepsaném formuláři nebo volnou formou. Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách statutárního města Olomouce:

12. Správní a jiné poplatky

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

15. Návazné činnosti

Záleží na konkrétní situaci nebo na požadavku majetkoprávní komise Rady města Olomouce, Rady města Olomouce nebo Zastupitelstva města Olomouce. V případě schválení prodeje úkony spojené s podpisem kupní smlouvy.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit e-mailem na adresu: [email protected], nebo zasláním do datové schránky - ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení.

26. Zodpovědná osoba

Příslušní pracovníci odboru majetkoprávního, odd. majetkových řízení (viz. telefonní seznam).

27. Platnost od

8. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon