Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Nájem/pacht nemovité věci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

omaj-2019-02

04. Základní informace

Jedná se o projednání žádosti o nájem/pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, popř. o projednání nájmu/pachtu nemovité věci ve vlastnictví fyzických, nebo právnických osob, kterou užívá statutární město Olomouc. Výše nájemného/pachtovného je stanovena dle sazeb schválených Radou města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

K žádosti jsou vyžádána stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce, příslušné komise městské části, popř. příslušné obce, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. V případě potřeby je možné si k žádosti vyžádat i stanoviska městských organizací (jako správců městského majetku).

Po jejich obdržení je žádost předložena
buď

  • majetkoprávní komisi Rady města Olomouce, která doporučí (nedoporučí) Radě města Olomouce schválit záměr pronajmout/propachtovat nemovitou věc. Pokud Rada města Olomouce schválí záměr pronajmout/propachtovat nemovitou věc, je tento záměr v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. V případě, že se jedná o nájem nemovité věci ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které užívá statutární město Olomouc, se záměr nezveřejňuje.
    Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena majetkoprávní komisi Rady města Olomouce a následně Radě města Olomouce ke konečnému rozhodnutí. V případě schválení nájmu/pachtu je se žadatelem uzavřena nájemní/pachtovní smlouva. V případě více zájemců o nájem/pacht nemovité věci může Rada města Olomouce schválit výběr nájemce/pachtýře formou obálkové metody na výši nájemného/pachtovného s následnou aukcí.

nebo

  • odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce, a to v případech
    jedná-li se o lokality svěřené na základě rozhodnutí Rady města Olomouce do působnosti odboru majetkoprávního, který schválí záměr pronajmout/propachtovat nemovitou věc. Tento záměr je v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena k rozhodnutí odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce.

Po schválení nájmu/pachtu je uzavřena nájemní/pachtovní smlouva.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o nájem/pacht. V žádosti musí být uvedeny údaje o nemovité věci (např. parcelní číslo pozemku, výměra pozemku, příp. jeho části, číslo popisné či evidenční budovy, katastrální území, účel nájmu/pachtu). K žádosti o nájem/pacht části nemovité věci je nutné doložit aktuální snímek katastrální mapy se zákresem požadované části nemovité věci. Je-li žadatel zastoupen jinou osobou, je nutné k žádosti přiložit i plnou moc.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc - Magistrát města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. konkrétní referent. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při následném uzavírání nájemní/pachtovní smlouvy je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti.

11. Formuláře

Žádost lze podat na předepsaném formuláři nebo volnou formou. Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách statutárního města Olomouce: https://www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare

12. Správní a jiné poplatky

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

15. Návazné činnosti

Záleží na konkrétní situaci nebo na event. požadavku majetkoprávní komise Rady města Olomouce, Rady města Olomouce, popř. odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit e-mailem na adresu:[email protected], nebo zasláním do datové schránky - ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení.

26. Zodpovědná osoba

Příslušní pracovníci odboru majetkoprávního, odd. majetkových řízení (viz. telefonní seznam).

27. Platnost od

8. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

8. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon