Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Registrované partnerství – doklad o registrovaném partnerství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-005

04. Základní informace

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství a matrikář, popř. tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství. K zápisu partnerství je příslušný registrující matriční úřad.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, popř. obě osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

06. Podmínky a postup řešení

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let,
 • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
 • již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Registrované partnerství v cizině

Před vstupem do registrovaného partnerství v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

K jeho vystavení je nutné předložit:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • doklad o zániku předchozího registrovaného partnerství, event. rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list partnera/manžela.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osoby, které chtějí učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, vyplní dotazník k registrovanému partnerství a spolu s předepsanými doklady jej osobně předloží příslušnému matričnímu úřadu.

08. Dotčené instituce

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů. Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení, jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce. Jako místo pro vstup do registrovaného partnerství ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc rada města určila obřadní síň radnice, Olomouc, Horní náměstí č.p. 583.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu:

 1. Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:
  • a) rodný list,
  • b) doklad o státním občanství ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
  • c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze prokázat občanským průkazem),
  • d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství (lze prokázat občanským průkazem),
  • e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo
  • f) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo
  • g) úmrtní list zemřelého manžela/partnera, je-li ovdovělý, nebo žil-li v partnerství.
 2. Občan ČR s trvalým pobytem v zahraničí je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:
  • Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
  • Doklady uvedené v odstavci 1. písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství trvalý nebo obdobný pobyt.
 3. Osoba, která je cizincem je povinna matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření registrovaného partnerství připojit:
  • a) rodný list,
  • b) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
  • c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 6 měsíců),
  • d) potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství, je-li cizím státem vydáváno
  • e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství),
  • f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
  • g) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje pod písm. b), c), d) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území ČR, předloží matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky (tj. Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, předložení dokladů uvedených v odst. 3 písm. a) až f) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním případům sdělí pracovníci odd. matrika).

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky:

 • 3000 Kč – vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky,
 • 2000 Kč – vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky,
 • 500 Kč – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině,

Poplatky se platí v den odevzdání dotazníku ke vstupu do partnerství.

Vydání prvního dokladu o partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

14. Další účastníci

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, event. tlumočník. Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka jmenovaného dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů. Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství učinit. Seznam tlumočníků je k dispozici na adrese: www.justice.cz

15. Návazné činnosti

Vyřízení nového občanského průkazu: V případě vzniku partnerství dochází u osob vstupujících do partnerství ke změně osobního stavu. Pokud u některého z partnerů došlo ke změně údaje zapsaného v občanském průkazu (změna stavu), dojde po 45 dnech automaticky ke zneplatnění občanského průkazu. Doporučujeme proto co nejdříve požádat o vydání nového občanského průkazu.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

25. Zodpovědný útvar

odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matriky telefonního seznamu.

27. Platnost od

21. 9. 2018

28. Aktualizováno kdy

30. 12. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon