Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Zápis dětí do mateřské školy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSKOL-003

04. Základní informace

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce - § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dle § 34a odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

06. Podmínky a postup řešení

Dle § 34 odst. 1 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zákonný zástupce se dostaví ve stanoveném termínu na místně příslušnou mateřskou školu podle místa trvalého pobytu dítěte.

08. Dotčené instituce

Školské obvody statutární město Olomouc stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001 o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc. Spádovým obvodem pro všechny mateřské školy je území celého města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V mateřské škole s pracovníky, kteří jsou pověřeni k vyřizování žádostí.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a další doklady dle pokynů příslušné mateřské školy (např. rodný list dítěte).

11. Formuláře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

12. Správní a jiné poplatky

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

13. Lhůty pro vyřízení

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanového k odevzdání žádosti – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze řešit elektronicky, je nutná návštěva MŠ.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Sb., o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Sankce

Dle § 182a odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst.4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst.2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Dle § 182a odst. 2 lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 5000 Kč.

24. Související situace

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor školství

26. Zodpovědná osoba

Dana Halová, tel.:588 488 583

27. Platnost od

1. 3. 2019

28. Aktualizováno kdy

27. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu