Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Dohody o výkonu pěstounské péče

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

nrp-002

04. Základní informace

Účelem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci, je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, s nimiž může osoba, jíž bylo svěřeno dítě do pěstounské péče, tuto dohodu uzavřít.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zájemcem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, které byly příslušným rozhodnutím svěřeny děti do pěstounské nebo poručenské péče (osoba pečující) nebo osoba, která je zařazena do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (osoba v evidenci).

06. Podmínky a postup řešení

Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je třeba předchozí rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí.

Uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče může osoba pečující nebo osoba v evidenci vypovědět bez udání důvodu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat pracovníka pro náhradní rodinnou péči oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, který pomůže zájemci seznámit se se základními informacemi a postupy realizace dohod o výkonu pěstounské péče.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K prvotní konzultaci o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče nejsou doklady zapotřebí.
Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je třeba předložit rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí, případně další podklady dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

15. Návazné činnosti

Osoba pečující nebo osoba v evidenci, která má zájem uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, je vyzvána k předložení podkladů potřebných pro případné uzavření této dohody.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

V případě sporů vzniklých ohledně plnění dohody uzavřené mezi pečující osobou a Magistrátem města Olomouce rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

22. Další informace

Dohodu o výkonu pěstounské péče s jiným subjektem (pověřenou osobou) než s obecním úřadem obce s rozšířenou působností lze uzavřít pouze po obdržení souhlasu místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci a po vypovězení případné dohody předcházející.

Pokud nebude dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, obecní úřad obce s rozšířenou působností upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osoby pečující či osoby v evidenci svým rozhodnutím.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

15. 12. 2014

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon