Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oskol-006

04. Základní informace

Odbor školství poskytuje dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže, Podpora aktivit realizovaných vysokými školami a Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ podle vyhlášených programů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • fyzická osoba
 • statutární zástupci organizací, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost

06. Podmínky a postup řešení

 • podání žádosti o dotaci
 • projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
 • projednání žádostí do 50 tis Kč v Radě města Olomouce
 • projednání žádostí nad 50 tis Kč v Zastupitelstvu města Olomouce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zpracováním žádosti o poskytnutí dotace ve zvoleném programu dle podmínek vyhlášeného programu a jeho odevzdáním osobně, poštou nebo datovou schránkou na odboru školství.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor školství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor školství, Olomouci, Palackého 14, budova Namiro, kancelář 3/369 a 3/374
Mgr.et Bc. Monika Žáčková, DiS., tel. 588 488 572, [email protected]
Bc. Iveta Palkovičová, tel. 588 488 571, [email protected]

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o dotaci se přikládají doklady dle vyhlášených programů.

11. Formuláře

Žádost o dotaci je k dispozici na adrese https://dotace.olomouc.eu

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

Termín pro podání žádostí a průběh projednávání jsou uvedeny ve vyhlášených programech, které jsou zveřejňovány v tisku, v Olomouckých listech a na adrese www.olomouc.eu.

14. Další účastníci

15. Návazné činnosti

 • podepsání Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • předložení vyúčtování finančního příspěvku v termínu uvedeném ve Smlouvě

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Komise ( EU) č. 1407/2013 ze dne 19. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

20. Sankce

 • vrácení finančního příspěvku v plné výši poskytovateli v případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nepředloží vyúčtování finančního příspěvku, případně použije finanční prostředky na jiný účel, než který je uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • za porušení rozpočtové kázně může poskytovatel příjemci uložit odvod ve výši stanovené platnými předpisy
 • neposkytnutí finančního příspěvku v následujícím kalendářním roce

21. Často kladené dotazy

Kde najdu formulář k podání žádosti o finanční příspěvek?
Na webových stránkách statutárního města Olomouce https://dotace.olomouc.eu

Které doklady je nutno k žádosti o finanční příspěvek přiložit? Pokud nejsou vloženy ve veřejném rejstříku s dálkovým přístupem, popř. v příloze účtu organizace v elektronické aplikaci Dotace, připojí právnické osoby k žádosti tyto přílohy:
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu prokazujícího způsobilost jednat za právnickou osobu,
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě dle typu žadatele:
  • dokladu o legální existenci žadatele u právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, nebo
  • stanov spolku nebo jiné neziskové organizace s registrací Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury nebo jiného příslušného orgánu,
  • zřizovací listiny rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem není statutární město Olomouc, c) originál nebo ověřenou kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního orgánu právnické osoby (např. jmenovací dekret, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.), d) číslo účtu a poskytovatele bankovních služeb, kam má být poskytnutá dotace poukázána.

Subjekty, které mají povinnost zveřejnit účetní závěrku (resp. Přehled o majetku a závazcích) ve sbírce listin, musejí mít tuto povinnost splněnu. Pokud není účetní závěrka uvedena ve veřejném rejstříku s dálkovým přístupem, musejí tuto povinnost doložit dokladem o jejím uveřejnění.

Podrobněji viz vyhlášení dotačních programů statutárním městem Olomouc zveřejněných na adrese www.olomouc.eu/verejna-podpora

22. Další informace

/p>Na jednotlivých odborech magistrátu dle vyhlášených dotačních programů.

23. Alternativní zdroj

Vyhlášení dotačních programů na úřední desce.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba


Mgr.et Bc. Monika Žáčková, DiS., tel. 588 488 572, [email protected]
Bc. Iveta Palkovičová, tel. 588 488 571, [email protected]

27. Platnost od

30. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

27. 10. 2021

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu