Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osc-2016-01

04. Základní informace

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky, a dále po uhrazení správního poplatku. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončený dnem, kdy budou splněny obě podmínky, tzn. ohlášení ukončení a zaplacení správního poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Sdělení o ukončení trvalého pobytu občana na území České republiky v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana ; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění požadovaných náležitostí.

08. Dotčené instituce

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky se provádí na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelském úřadě.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ukončení trvalého pobytu lze provést na pracovišti oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, odboru správních činností Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 v úřední dny:

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet
St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet

12. Správní a jiné poplatky

V souladu s položkou 2, písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, je ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zpoplatněno částkou 100,-Kč za osobu v České republice, a dle položky 158 písm. b) je zpoplatněno částkou 300,-Kč za osobu na zastupitelském úřadu České republiky.
Správní poplatek možno uhradit bankovním převodem na účet Magistrátu města Olomouce, č. 19-1801731369/0800, variabilní symbol č. 136171 a jako specifický symbol uvést rodné číslo. Potvrzení o platbě lze zaslat spolu s ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou zákonem stanoveny.

14. Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Je možno požádat o vydání občanského průkazu bez údaje o místu trvalého pobytu.

17. Právní předpisy

Postupuje se v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Opravné prostředky

Nejsou.

24. Související situace

25. Zodpovědný útvar

Odbor správních činností, Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

26. Zodpovědná osoba

Hana Kovácsová, vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

27. Platnost od

27. 4. 2016

28. Aktualizováno kdy

5. 4. 2017

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon