Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Potvrzení souladu povodňového plánu stavby s Povodňovým plánem statutárního města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-008

04. Základní informace

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území města Olomouce, mají jejich vlastníci popř. uživatelé za povinnost ve smyslu § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zpracovat povodňový plán nemovitosti. Zpracovaný povodňový plán nemovitosti následně předkládají k potvrzení souladu s povodňovým plánem statutárního města Olomouce.
Investor stavby je povinen zpracovat povodňový plán po dobu stavby v případě, že budou probíhat stavební práce v záplavovém území.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastníci a investoři staveb, které se nacházejí v záplavovém území města Olomouce a jsou ohrožený povodněmi.

06. Podmínky a postup řešení

Zpracovat povodňový plán v souladu s technickou normou TNV 752931 a tento předložit k potvrzení souladu s Povodňovým plánem statutárního města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor ochrany MMOl

Úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: po telefonické dohodě

Ing. Aleš Vysloužil – tel.: 588 488 530

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu + návrh povodňového plánu stavby analogově ve 2 vyhotoveních.

11. Formuláře

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu
Vzory povodňových plánů jsou k dispozici na odboru ochrany

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Záplavové území řeky Moravy vyhlášené dne 17.9.2004 Krajským úřadem Olomouckého kraje pod č.j. KÚOK/6388/04/OŽPZ/339 a změněné opatřením č.j. KÚOK/27150/05/OŽPZ/339 z 21.5.2005.

20. Sankce

V případě, že vlastník stavby ohrožené povodněmi nacházející se v záplavovém území nemá zpracovaný povodňový plán (§ 71 odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), dopustí se fyzická osoba, přestupku dle § 121 odst. 2 písm. a). Za přestupek lze uložit jako sankci dle § 121 odst. 5 písm. a) pokutu do výše 100.000 Kč.
Právnické nebo podnikající fyzické osoby se dopustí na základě § 125f odst. 2 písm. a) správního deliktu. Za správní delikt lze uložit dle § 125f odst. 5 písm. a) pokutu do výše 100.000 Kč.
K řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu je příslušný Magistrát města Olomouce, odbor ochrany

25. Zodpovědný útvar

Odbor ochrany MMOl - oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel

26. Zodpovědná osoba

Oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel: Ing. Aleš Vysloužil – tel.: 585 203 273

27. Platnost od

6. 2. 2013

28. Aktualizováno kdy

15. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon