Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Námitka proti záznamu bodů v registru řidičů

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-003

04. Základní informace

Námitky proti záznamu bodů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dotčená osoba, nebo jím zmocněná osoba na základě neověřené plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Písemná námitka musí být podána vždy proti konkrétnímu záznamu bodů, který je veden v registru řidičů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání písemné námitky proti kterémukoli záznamu bodů a kdykoliv. Uvést v čem je spatřován rozpor v záznamu. Co navrhuje a co dotčená osoba žádá.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu dotčené osoby.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2, 2 patro. Tel. 585 513 713, 585 513 721

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním podání námitky platný doklad totožnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Dle lhůt zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

16. Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání s podmínkou splnění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád – zaručený elektronický podpis

Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z.č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

22. Další informace

Námitky se nepodávají proti celkovému součtu (počtu) bodů, tj., při dosažení 12-ti bodů dotčenou osobou zaznamenaných v registru řidičů. V řízení o námitkách není správní orgán oprávněn řešit způsob řízení o přestupku, přečinu nebo trestu, toto přísluší pouze orgánu, který sankci za přestupek nebo trest za přečin (trestný čin) uložil.

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

Dotčené osobě, která dosáhla celkového počtu 12 bodů, oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnost a vyzve ji k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dotčená osoba (držitel českého řidičského průkazu) pozbývá řidičské oprávnění uplynutím pátého pracovního dne ode dne, v němž jí bylo toto oznámení doručeno. Dotčená osoba (držitel řidičského průkazu členského státu nebo vydaného cizím státem) pozbývá právo řídit motorová vozidla na území České republiky a to na dobu jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, kterým dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Je-li námitka proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo 12 bodů, doručena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů, běh lhůt k pozbytí řidičského oprávnění je přerušen do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci.
Dotčená osoba (držitel českého řidičského průkazu) je oprávněna požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

25. Zodpovědný útvar

Oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu