Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Cestovní pas

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSPR-CD-02

04. Základní informace

Cestovní pasy / doklady (CD) se vydávají s územní platností do všech států světa, a to ve lhůtě 30 dnů a v kratší lhůtě, tj. 5 pracovních dnů. Jde o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 10 let; občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Biometrickým údajem je digitální zpracování pořízené fotografie na úřadě za přepážkou a údaj o otiscích prstů rukou; otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let.
Dobu platnosti žádného cestovního dokladu nelze prodloužit.
Do cestovního dokladu rodiče nelze již zapisovat děti. Na základě již dříve provedených zápisů dětí do CD rodiče, mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního CD s rodičem pouze do 26.6.2012, po této lhůtě musí mít každý občan svůj vlastní cestovní doklad.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně.

 • občan 0-15 let s jedním ze zákonných zástupců
 • občan 15-18 let: pro vydání cestovního dokladu je nutný souhlas zákonného zástupce (jeden z rodičů), který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti
 • občan starší 18 let

06. Podmínky a postup řešení

Cestovní pas ČR může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti podané u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu (žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Pokud podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní doklad obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Palackého 14, 2. NP.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Palackého 14, 2. NP

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet
St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady potřebné k vydání cestovního pasu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii

Občan 0-15 let:

 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství České republiky se vyžaduje pouze, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního CD doklad o státním občanství, ověří toto úřad, u kterého občan podává žádost. Občan je povinen předložit úřadu podklady pro ověření státního občanství (rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • pokud dítě mělo již dříve vydán cestovní doklad, je nutné tento doklad odevzdat

Občan 15-18 let:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem
 • pokud měl občan již dříve vydán cestovní doklad, je nutné odevzdat tento neplatný doklad

Občan starší 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • odevzdat neplatný cestovní doklad
 • zápis titulu nebo vědecké hodnosti do cestovního dokladu od 1.1.2012 ze zákona není možný

11. Formuláře

Žadatel o E-pas již nepředkládá vyplněnou žádost, tato bude zpracována přímo se žadatelem po předložení příslušných dokladů.

12. Správní a jiné poplatky

Vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas), lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na přepážce na pracovišti Palackého 14.

Správní poplatek činí:

 • 600,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10 let)
 • 100,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let)
 • 3000,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 1000,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 6000,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 2000,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 100,- Kč poplatek za vyzvednutí CD u jiného úřadu než byla žádost podána

13. Lhůty pro vyřízení

Cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) bude vydán v zákonné lhůtě 30 dnů. Cestovní doklad tzv. blesk ve lhůtě 5 pracovních dnů, případně do 24 hodin (nutno převzít na Ministerstvu vnitra ČR v Praze).

14. Další účastníci

K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně. Vyhotovený cestovní pas může důvodu zvláštního zřetele hodného převzít i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Občan 0-15 let:

 • za občana mladšího 15 let místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Občan 15-18 let:

 • musí připojit k žádosti o vydání cestovního pasu písemný souhlas zákonného zástupce (jeden z rodičů, opatrovník), který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, je-li nezletilý starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas.

15. Návazné činnosti

žádné

17. Právní předpisy

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
Proti rozhodnutí o odepření vydání nebo odnětí cestovního pasu nebo o skončení platnosti cestovního pasu se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním u Magistrátu města Olomouce, odboru správního, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (u obecního úřadu s rozšířenou působností, který napadené rozhodnutí vydal).
Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Sankce

Za přestupek dle § 34a zákona o cestovních dokladech podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
 • se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
 • při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
 • neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
 • poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. k) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo

 • neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

21. Často kladené dotazy

Může dítě vyjet s rodičem do zahraničí, pokud je dítě uvedené v občanském průkazu rodiče?
Občan mladší 10 let smí překročit hranice pouze s vlastním cestovním dokladem, nebo bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, ale pouze do 26.6.2012. Občanský průkaz může použít jako cestovní doklad v rámci cestování do členských států Evropské unie pouze držitel občanského průkazu.

22. Další informace

Více informací o podmínkách vstupu do všech států světa na: www.mzv.cz

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

 • Ztráta, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu
 • Poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů

25. Zodpovědný útvar

Odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

26. Zodpovědná osoba

Ing. Kovácsová Hana, tel.: 588 488 540

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

13. 12. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon