Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Cestovní pas - ztráta, poškození, odcizení, zničení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSPR-CD-01

04. Základní informace

Ztrátu, odcizení, poškození a zničení cestovního pasu je občan povinen neprodleně ohlásit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu nebo nejbližším útvaru policie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel cestovního pasu nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan oznámí osobně ztrátu, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu.

08. Dotčené instituce

V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů pracoviště Palackého 14. Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu může občan učinit také na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu nebo nejbližším útvaru policie.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů pracoviště Palackého 14.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet
St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet

13. Lhůty pro vyřízení

Občan je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

20. Sankce

Fyzická osoba se dle § 34a odst. 1 zákona o cestovních dokladech dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
 • neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

22. Další informace

Oznámením ztráty nebo odcizením cestovního dokladu končí jeho platnost. Občan který ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu a tento nalezne, je povinen jej neprodleně odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání tohoto cestovního dokladu nebo matričnímu úřadu nebo policii. Stejnou povinnost má každý kdo nalezne cizí cestovní doklad nebo má v držení cestovní doklad zemřelého občana.

Platnost cestovního dokladu končí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

nebo pokud orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

25. Zodpovědný útvar

Odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

26. Zodpovědná osoba

Ing. Kovácsová Hana, tel.: 588 488 540

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

5. 4. 2017

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon