Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Narození – rodný list

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-005

04. Základní informace

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození a vystavení rodného listu se provede do 30 dnů po obdržení podkladů a na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodný list mohou převzít po předložení dokladu totožnosti rodiče (popř. jeden z rodičů), prarodiče.

06. Podmínky a postup řešení

Vyřízení rodného listu je možné na matrice v místě narození dítěte nebo za určitých okolností přímo v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc (viz informace v části „22. Další informace“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou matričního úřadu v místě narození dítěte nebo kontaktování pracovnice matriky zabezpečující vydávání rodných listů v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc.

08. Dotčené instituce

Na matrice Magistrátu města Olomouce nebo v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Rodný list pro dítě narozené ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky, Těšetice, Ústín) vyřizuje:

Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro, telefonní seznam.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Informace o vyřízení rodného listu ve Fakultní nemocnici viz část „22. Další informace“.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • oddací list.

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec „není znám“, matka předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, jeden z rodičů předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (pokud nebylo odevzdáno v porodnici)

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy,
 • rodné listy (cizinec předloží rodný list přeložený do českého jazyka soudním tlumočníkem a opatřený příslušnými ověřeními),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
 • těhotenský průkaz,
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků je k dispozici na adrese: www.justice.cz).

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka originál oddacího listu a jako otec dítěte bude zapsán bývalý manžel, resp. zemřelý manžel. Následně je možné podat návrh na popření otcovství na okresním soudě podle místa trvalého pobytu matky.

Dítěti lze zapsat jedno nebo dvě jména, která nesmí být stejná. Pokud vyberete dítěti jméno, které není běžné, informujte se na matrice (telefonní seznam), zda lze toto jméno dítěti zapsat.

Pokud se rodiče nedohodnou na jménu (jménech) dítěte, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu, a ten následně jméno dítěti určí.

V případě domácích porodů jsou předkládány matričnímu úřadu výše uvedené doklady a současně další doklady, které prokáží, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila.

Doplňující informace pro rodiče při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti

12. Správní a jiné poplatky

Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku. Každý další duplikát (druhopis) podléhá správnímu poplatku 100 Kč, který lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na matrice.

13. Lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy narození a následné vydání rodného listu dítěte je nutné učinit nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů. Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

15. Návazné činnosti

Po obdržení rodného listu musí zákonný zástupce přihlásit novorozence ke zdravotnímu pojištění (do osmi dnů ode dne narození dítěte u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte).

17. Právní předpisy

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Informace o vyřízení rodného listu ve zdravotnickém zařízení

Informace o porodném: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Státní občan ČR narozený v cizině (oba rodiče Češi, jeden z rodičů Čech)

V případě, že se státní občan ČR narodí v cizině, zapíše se jeho narození do Zvláštní matriky v Brně. V tomto případě je nutná osobní návštěva na matričním úřadě, který žádost o zápis narození zpracuje a zašle na Zvláštní matriku Brno ke zpracování. Bližší informace viz www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

Rodná čísla

Problematiku rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR. Výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte.

Určení otcovství - informace pro rodiče

23. Alternativní zdroj

Při osobním jednání popř. telefonicky.

24. Související situace

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

25. Zodpovědný útvar

Odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matrika na úseku narození dle telefonního seznamu

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

23. 5. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon